Teraz te bogate i cenne zbiory zostaną udostępnione online za pomocą nowoczesnych rozwiązań technologicznych, co wiąże się z ich usystematyzowaniem i umieszczeniem w jednej kompleksowej bazie danych. Prace te są wykonywane w ramach trwającego projektu „Utworzenie Wspólnej Platformy Kartografii Geologicznej (WPKG)” realizowanego przez PIG-PIB. Jest to ważne, przekrojowe przedsięwzięcie, które ma zabezpieczyć i zaprezentować dorobek polskiej kartografii geologicznej.

Jak wyjaśnia pani Katarzyna Jóźwik – kierownik projektu – WPKG to złożone i strategiczne zadanie Państwowej Służby Geologicznej, którą pełni PIG-PIB. WPKG ma na celu przede wszystkim uporządkowanie i zgromadzenie w zbiorczym zasobie danych jak największej ilości dostępnych map geologicznych i opracowań kartograficznych związanych z geologią. Mówimy o dorobku, który obejmuje mapy opracowane przez PIG-PIB i jednostki współpracujące na przestrzeni ponad stu lat i wcześniejsze, sięgające XVIII wieku historyczne mapy geologiczne.

W WPKG będzie można zobaczyć: szczegółowe i przeglądowe mapy geologiczne Polski i wybranych regionów, mapy hydrogeologiczne, geośrodowiskowe, geochemiczne, geologiczno-inżynierskie, mapy głównych aglomeracji miejskich, mapy zagrożeń naturalnych oraz wiele innych.

Będą to zarówno najnowsze, jak i archiwalne produkty wraz ze szkicami, przekrojami, objaśnieniami tekstowymi i innymi przydatnymi załącznikami.

Platforma będzie systemem informatycznym dostępnym online umożliwiającym przeglądanie i pobieranie zasobów kartograficznych poprzez geoportal, jak również na podstawie kategorii i kryteriów opisowych. W systemie WPKG zintegrowanych będzie wiele różnych narzędzi analitycznych i rozwiązań aplikacyjnych, a korzystanie z całego zakresu możliwości będzie odbywać się poprzez jednolity, interaktywny i ergonomiczny interfejs użytkownika.

Efektem projektu ma być scentralizowanie dostępu do zasobów oraz zapewnienie narzędzi do analizy danych bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej, co umożliwi tworzenie własnych map, kompozycji danych i ich zapisywanie. Opracowywany w platformie standard cytowania map i produktów kartograficznych ułatwi użytkownikom sporządzanie spisu wykorzystanych opracowań źródłowych.

Zostaną zidentyfikowane dodatkowe cenne zasoby kartograficzne będące w posiadaniu nie tylko Instytutu i jego oddziałów regionalnych, ale także innych jednostek naukowych. – Wierzymy, że uda się zwiększyć ponowne wykorzystanie naszych opracowań przez użytkowników zewnętrznych – zaznacza Katarzyna Jóźwik.

Odbiorcami WPKG będą m.in. administracja publiczna, środowisko naukowe, przedsiębiorstwa komercyjne, w tym środowiskowe i konsultingowe, oraz indywidualni obywatele.

Projekt jest milowym krokiem na drodze do integracji i standaryzacji zasobów PIG-PIB. Wpisuje się w strategiczne cele Instytutu związane z cyfryzacją i otwieraniem danych oraz cele Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa.

Pełna wersja platformy będzie udostępniona publicznie w II połowie 2022 roku. Link do niej zamieszczony zostanie na stronie projektu:

https://www.pgi.gov.pl/wpkg

Jakub Maksymowicz