Materiał powstał we współpracy z Bankiem Pekao

Pandemia spowodowała, że wszyscy musieliśmy się nagle dostosować do nowych okoliczności. Jedną z nich była konieczność pozostania w domach. To spowodowało prawdziwy przewrót w naszym życiu prywatnym i służbowym. A oznaczało zarówno przestawienie naszego modelu pracy na pracę zdalną, jak i przemodelowanie sposobu korzystania z wielu usług, w tym także oferowanych przez instytucje finansowe.

Wyzwania dla banków

Zadziałało to oczywiście także w drugą stronę. Pandemia postawiła przed instytucjami finansowymi, w tym z sektora bankowego, nowe wyzwania związane z rozwiązaniami technologicznymi. Także takimi, które umożliwią szybkie dostosowanie się do zdalnej obsługi klientów – i to nie tylko indywidualnych, ale również firmowych i tych największych, korporacyjnych. A jak wiadomo, bieżąca współpraca biznesu z bankiem wymaga m.in. częstej wymiany dokumentów.

Bank Pekao, wychodząc naprzeciw tym potrzebom, rozszerzył spektrum nie tylko akceptowanych rodzajów podpisów, ale również typów dokumentów przekazywanych w postaci elektronicznej. Bank uprościł też szereg procesów dotyczących zdalnego kontaktu na linii bank–klient firmowy.

Bank Pekao, sięgając po innowacyjne rozwiązania, jako jeden z pierwszych w sektorze uruchomił dla klientów z segmentu korporacji oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) proste i bezpieczne podpisywanie umów, aneksów, a także składanie dyspozycji poprzez bankowość internetową. Klienci biznesowi mogą w ten sposób całkowicie zdalnie zawierać umowy dotyczące najszerszego na rynku spektrum produktów. A dotyczy to m.in. rachunków, kart, kredytów, gwarancji czy akredytyw. Proces obejmuje umowy zawierane lub zmieniane w formie pisemnej, w tym również pod rygorem nieważności.

– Nasze zespoły ekspertów nieustannie pracują nad tym, aby klienci Pekao mogli w prosty i bezpieczny sposób załatwić niezbędne formalności bankowe – mówi Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes Banku Pekao nadzorująca pion bankowości małych i średnich przedsiębiorstw.

– Wprowadziliśmy liczne usprawnienia, by właściciele firm mieli pełną możliwość korzystania z naszych usług niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Z uwagi na obecną sytuację wiele osób pracuje zdalnie, zatem rozwiązania technologiczne powinny zmierzać w właśnie tym kierunku – podkreśla Magdalena Zmitrowicz.

Ponadto Bank Pekao honoruje aż pięć rodzajów podpisów dokumentacji przekazywanej przez klientów poprzez bankowość internetową. A są to: podpisy elektroniczne służące do uwierzytelnienia użytkownika w bankowości internetowej, podpisy kwalifikowane, podpisy odręczne przekazywane na skanach, a także – wdrożone w ostatnim czasie – podpis zaufany oraz podpis osobisty wynikający z nowej funkcjonalności e-dowodu. Warto podkreślić, że te dwie ostatnie opcje autoryzacji dokumentów Pekao wdrożył jako pierwszy bank w Polsce.

Nowe możliwości dla przedsiębiorców

Dzięki wdrożonym przez Bank Pekao nowym rozwiązaniom technologicznym klienci z segmentu MŚP i korporacji zyskali też szereg udogodnień, które pozwolą im załatwić niezbędne formalności z domu. Jednym z nich jest wprowadzony przez bank jednorazowy wniosek umożliwiający składanie oświadczeń woli w postaci elektronicznej. Usprawni on znacznie wymianę dokumentów na linii klient–bank.

Klienci firmowi mogą teraz skorzystać również z możliwości zdalnej edycji kart wzorów podpisów, na przykład składając podpis nowego reprezentanta firmy poprzez bankowość internetową.

Bank pomyślał także o tych przedsiębiorcach, którzy wcześniej nie korzystali z serwisu PekaoBiznes24, i przygotował dla nich możliwość dostępu do uproszczonej wersji serwisu po to, aby nie musieli udawać się do placówki banku po papierowy dokument. Wersja ta obejmuje widok wyciągów bankowych oraz historię operacji.

– To nie koniec usprawniania procesów i rozwoju zdalnych form obiegu dokumentacji pomiędzy klientami a Bankiem Pekao – zapowiada Tomasz Styczyński, wiceprezes Banku Pekao nadzorujący pion bankowości korporacyjnej, rynków i bankowości inwestycyjnej.

– Obecnie pracujemy nad udostępnieniem nowej funkcjonalności w bankowości internetowej przeznaczonej do podpisywania dokumentów – podsumowuje Tomasz Styczyński.

Materiał powstał we współpracy z Bankiem Pekao