Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko Francji w związku z tzw. podatkiem telekomunikacyjnym. Kraj ten wprowadził podatek od obrotów wynikłych ze świadczenia usług telekomunikacyjnych, w tym Internetu i telefonii komórkowej. Wprowadzony został w celu uzupełnienia strat przychodów z reklam w publicznych kanałach TV. Szacuje się, że rocznie z tytułu nowego podatku do francuskiego budżetu płynie 400 milionów euro.

Komisja jest zdania, że w rzeczywistości podatek ten stanowi opłatę administracyjną, która jest niezgodna z prawem europejskim. Swoje wątpliwości na ten temat wyraziła również Viviane Reding komisarz UE ds. społeczeństwa informacyjnego. Jej zdaniem podatek ten niezgodny z prawem unijnym i dotyczy również sektora który odpowiedzialny jest za wzrost gospodarczy.

Komisja dała francuskiemu rządowi dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na wezwanie do usunięcia uchybienia. W przypadku braku odpowiedzi, lub uznania jej za nie satysfakcjonującą Komisja może wydać uzasadnioną opinię (drugi etap postępowania w sprawie naruszenia). Jeżeli uchybienia nie zostaną usunięte Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.

Prawodawstwo UE w dziedzinie telekomunikacji, w szczególności artykuł 12 dyrektywy licencjonowania (2002/20/CE), precyzyjne określa reguły dotyczące opłat administracyjnych, które państwa członkowskie mogą nakładać na firmy świadczące usługi telekomunikacyjnej lub sieci.