Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał dzisiaj wyrok w sprawie wytoczonej Polsce przez Komisję Europejską odnośnie decyzji Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który w swoim czasie nakazał Telekomunikacji Polskiej przedkładać do zatwierdzenia cenniki detaliczne usług szerokopasmowego dostępu do internetu. Zdaniem Trybunału UKE nie miał prawa regulowac cen bez dokonania uprzedniej analizy sytuacji rynkowej.

Zdaniem Trybunału Polska nie udowodniła, że miała prawo regulować – w zgodzie z dyrektywą ramową w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej – cenniki detaliczne na podstawie przepisów przejściowych, ani nie uzasadniał tego fakt, że usługa utrzymania łącza telekomunikacyjnego w gotowości do świadczenia usług ma związek zarówno z usługami telefonicznymi (które podlegały regulacjom), jak i usługami szerokopasmowego dostępu (które regulacjom nie podlegały).

W trakcie batalii prawnej przedstawiciele Polski argumentowali, że trudno się zorientować czego dotyczą zarzuty Komisji: nałożenia obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf detalicznych dostępu do Internetu; wymogu, aby cena detaliczna wynikała z kosztów świadczenia usługi, egzekwowania powyższych obowiązków przed dokonaniem analiz rynkowych, czy wreszcie nakładanie kar pieniężnych. Ostatecznie w sentencji wyroku Trybunał odniósł się do nałożenia obowiązków regulacyjnych bez dokonania analiz.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości będzie miał pewne znaczenie dla toczących się przed polskimi sądami odwołań Telekomunikacji Polskiej od kary w wysokości 339 mln zł, jaką nałożyła na nią UKE w 2007 r. za nieprzedłożenie do akceptacji cennika usługi Neostrada (w istocie UKE chodziło o zbyt wysoką cenę usługi utrzymania łącza telekomunikacyjnego dla abonentów internetu, którzy nie korzystają z usług telefonicznych).