Ministerstwo Infrastruktury zaprosiło (za pośrednictwem organizacji branżowych) zainteresowane podmioty do zaopiniowania wstępnych zasad doboru projektów, jakie będą mogły zostać sfinansowane z nowego europejskiego narzędzia, którego celem jest zagęszczenie i modernizacja infrastruktury energetycznej, drogowej i teleinformatycznej w krajach Unii Europejskiej.

Program „Łącząc Europę” jest elementem nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Na projekty teleinformatyczne przeznaczono w nim 9,1 mld euro w postaci bezpośrednich dotacji, jak również wspieranego centralnie systemu dłużnych instrumentów finansowych. Na obecnym etapie planowania budżetu nie podano alokacji bezpośrednio na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej. Jednym z głównych obszarów planowanych działań jest jednak „Rozwój geograficznie zróżnicowanego portfelu projektów na rzecz usług szerokopasmowych, przyczyniających się do realizacji celów określonych w europejskiej agendzie cyfrowej”.

Choć program „Łącząc Europę” co do zasady ma wspierać programy transgraniczne, aktualnie dostępne założenia nie wykluczają wprost realizacji projektów na poziomie krajowym.

Cały budżet programu „Łącząc Europę” wynosi 40 mld euro plus 10 mld euro z Funduszu Spójności. Nie wiadomo jeszcze, czy będą to jedyne środki na budowę infrastruktury ICT przewidziane w perspektywie finansowej 2014-2020.