Departament Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie ogłosił dwa przetargi związane z projektem Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) w województwie warmińsko-mazurskim.

Urząd Marszałkowski szuka m.in.firmy, która wykona analizę technicznej i technologiczną przedsięwzięcia objętego projektem SSPW oraz możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury technicznej w województwie na potrzeby tego projektu. Zarazem firma ta ma dokonać badania rynku i popytu na usługi operatora infrastruktury.

Drugi przetarg dotyczy natomiast opracowania szczegółowej koncepcji realizacji projektu SSPW w tzw. modelu alternatywnym (tj. DBOT – zaprojektuj, wybuduj, eksploatuj i zwróć), obejmującej m.in. przedstawienie organizacji procesu wyboru partnera prywatnego oraz zasad wykonywania przez niego przedsięwzięcia. Na tej podstawie zwycięzca przetargu ma także wykonać analizę porównawczej modelu podstawowego i modelu alternatywnego realizacji projektu SSPW oraz przygotować rekomendacją zmian do studium wykonalności projektu,  co ma też ułatwić potem wybór modelu jego realizacji.

Wartość każdego z tych zamówień została określona na kwotę 65 tys. zł brutto, a ich termin realizacji to maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy.