Urząd Marszałkowski w Kielcach ogłosił przetarg na  pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”.

Do zadań inżyniera kontraktu będzie należeć m.in. prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objętymi kontraktami w tym projekcie. Szacunkowa wartość zamówienia to około 5,9 mln zl

Zainteresowania mogą skladać oferty do  20 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim  Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

Całkowita wartość projektu SSPW realizowanego na terenie województwa świętokrzyskiego jest szacowana na około 202 mln zł., z tego koszty kwalifikowane stanowią 166 mln zł. Wkład własny województwa w realizację projektu wynosi 8,3 mln zł., natomiast wkład wspólnotowy oraz z budżetu państwa – 158 mln zł. W ramach projektu przewiduje się zainstalowanie około 1400 km sieci światłowodowej oraz utworzenie 148 węzłów szkieletowo-dystrybucyjnych, które będą stanowić punkt styku dla operatorów telekomunikacyjnych zainteresowanych korzystaniem z usług sieci.