3,29 mln zł netto jest gotowe wydać Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na zakup (wraz z instalacją) systemu telefonii VoIP. Wykonawca będzie odpowiadał także za świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz utrzymania rozwiązania. Kontrakt będzie obowiązywał cztery lata.

MRR wyłoni wykonawcę projektu w przetargu otwartym. Resort zastrzega sobie, że może wybrać wykonawców, których zaprosi do złożenia ofert lub udziału w postępowaniu. O wyborze zwycięskiej oferty decydowała będzie cena

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu mija 17 września. Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.