Komisja Europejska przedstawiła do konsultacji projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dot: praw do utworów muzycznych na potrzeby ich wykorzystania na internetowym polu eksploatacji na rynku wewnętrznym – podała Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

PIIT czeka na uwagi branży do końca września, w oparciu o które przygotuje polskie stanowisko ws. dyrektywy.

Dyrektywa określa m.in. zasady działania organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (OZZ). – Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi we wszystkich sektorach muszą dostosować usługi świadczone na rzecz swoich członków i użytkowników do wymagań w zakresie wydajności, dokładności, przejrzystości i odpowiedzialności -nadmienia KE we wniosku.

Szczególna uwaga ma zostać położona nad taka modyfikacja ich działania, która ułatwiłaby pozyskiwania licencji na korzystnie z utworów muzycznych dostawcom muzyki w Internecie (dziś zdarza się, że długo czekają na tego rodzaju zgody). OZZ mają też prerogatywy do pobierania tantiem od operatorów płatnych telewizji.