Pierwszy z nich jest związany z rozwojem e-usług administracji państwowej. Narodowy Plan Szerokopasmowy zakrojony jest od 2014 do 2020 roku i ma upowszechnić dostęp Polaków do szerokopasmowego Internetu. – Dzięki przyjęciu i realizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego dostęp do szybkich usług szerokopasmowych uzyska prawie 16,5 mln Polaków – podaje Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Z kolei Polska Cyfrowa ma kumulować działania z trzech obszarów: upowszechniania dostępu do Internetu, kwestii związanych z treściami i usługami internetowymi oraz kompetencji internautów.

Środki, jakie zostaną wykorzystane na wykonanie tego programu to 2,26 mld euro. Na rozwój dostępu do szybkiego Internetu przewidziano 1,02 mld euro, Zgodnie z zapisami w Europejskiej Agendzie Cyfrowej program zakłada objęcie dostępem do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s wszystkich gospodarstw w Polsce do końca 2020 roku (na koniec 2012 roku miało go 44,5 proc. gospodarstw przy średniej dla 27 krajów UE na poziomie 53,8 proc.). Druga tzw. oś programu,rozwój e-administracji i otwartego rządu, zostanie zasilona środkami na poziomie prawie 1,04 mld euro, a na trzecią, dotyczącą cyfrowej aktywizacji społeczeństwa jest 135 mln euro.