Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził decyzję Prezesa UOKiK i utrzymał karę pieniężną dla telewizji kablowej Vectra za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów. Operator nie uprzedzaał bowiem klientów o planowanych zmianach warunków świadczenia usług.

Wyrok sądu dotyczy decyzji Prezes UOKiK z września 2011 r. Postępowanie UOKiK wykazało, że spółka informowała abonentów o nowym regulaminie dopiero po jego wejściu w życie. Tymczasem, zgodnie z prawem, o propozycji zmian warunków świadczenia usług przedsiębiorca telekomunikacyjny powinien powiadomić konsumentów z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego. Abonenci powinni być też poinformowani o przysługującym im prawie odstąpienia od umowy, jeśli nie zgodzą się na zaproponowane zmiany.

Sąd podzielił stanowisko Prezes UOKiK i utrzymał karę pieniężną w wysokości 486 254 zł. Wyrok SOKiK w Warszawie nie jest prawomocny, przedsiębiorcy przysługuje apelacja.