Przegląd prasy – piątek 13 stycznia

Publikacja: 13.01.2012 08:30

[srodtytul]Financial Times[/srodtytul]

Barcelona pierwszym miastem płatności zbliżeniowych

Maija Palmer

La Caixa największy hiszpański bank detaliczny, rozpocznie dystrybucję kart zbliżeniowych i terminali płatniczych w Barcelonie, w ramach największego wdrożenia technologii NFC w Europie. Bank wyemituje 1 mln kart płatniczych i zainstaluje 17 tys. terminali dla placówek handlowych w całym mieście, dzięki czemu użytkownicy będą mogli zapłacić jednym ruchem kart zarówno w wielkopowierzchniowych sklepach, jak również małych trafikach.

http://www.ft.com/intl/cms/s/2/4ebaf292-3c7a-11e1-8d38-00144feabdc0.html#axzz1jJyJlJhB (dostęp po zalogowaniu)

[srodtytul]Dziennik Gazeta Prawna [/srodtytul]

Las Vegas zbroi się przeciw Apple’owi

Michał Fura

Na odbywających się w USA targach pojawiły się supernowoczesne telewizory o sztucznej inteligencji dorównujące najbardziej wydajnym komputerom osobistym. Dzięki nim Samsung, Panasonic, Sony i LG chcą zdobyć rynek. Telewizor zmierzy tętno, policzy kalorie i ustali osobisty program ćwiczeń, skontroluje, co robi dziecko pod nieobecność rodziców, pozwoli zagrać w gry 3D, a na koniec zaprogramować własną telewizyjną ramówkę. Wszystko sterowane ruchem i głosem bez dotykania pilota. Taki ma być telewizor przyszłości, i to bardzo niedalekiej.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=394713 (dostęp płatny)

[srodtytul]Parkiet[/srodtytul]

Telekomunikacja Polska: Ugoda za 550 mln euro w duńsko-polskim sporze o światłowód

Urszula Zielińska

Koniec kilkunastoletniego międzynarodowego sporu operatorów telekomunikacyjnych: TP SA i DPTG.

http://archiwum.parkiet.com/artykul/723772_Telekomunikacja_Polska:_Ugoda_za_550_mln_euro__w_dunsko-polskim__sporze_o_swiatlowod.html (dostęp płatny)

TP godzi się z duńską firmą DPTG

Urszula Zielińska

Duńczycy dostaną mniej, niż wskazywało ich ostatnie roszczenie. Chcieli ponad 730 mln euro.

http://archiwum.parkiet.com/artykul/723741_TP_godzi_sie__z_dunska_firma_DPTG.html (dostęp płatny)

[srodtytul]Rzeczpospolita[/srodtytul]

Słabną komputery, w siłę rosną smartfony i tablety

Aleksandra Stanisławska

Czy to początek końca ery pecetów? W ostatnim kwartale 2011 r. pierwszy raz odnotowano spadek sprzedaży komputerów osobistych (PC), a więc maszyn biurkowych i laptopów. Zmniejszyła się ona – według różnych źródeł – o 0,2 – 1,4 proc. względem tego samego okresu 2010 r. To przede wszystkim skutek kryzysu i strat w fabrykach komponentów komputerowych, wywołanych powodziami w Tajlandii.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1112343_Slabna_komputery_w_sile_rosna_smartfony_i_tablety.html (dostęp płatny)

Czy to początek końca ery pecetów?

Aleksandra Stanisławska

Technologie. W 2011 roku po raz pierwszy spadła sprzedaż komputerów PC. Wypierają je smartfony i tablety. We­dług da­nych ze­bra­nych przez ana­li­ty­ków firm Gart­ner i IDC w ostat­nim kwar­ta­le 2011 ro­ku glo­bal­na sprze­daż komputerów stacjonarnych i laptopów by­ła o 0,2 – 1,4 proc. niższa niż w ana­lo­gicz­nym okre­sie 2010 ro­ku. Czyżby po­twier­dza­ła się te­za, że wkra­cza­my w erę post-PC, gło­szo­na przez spe­cja­li­stów branży no­wych tech­no­lo­gii?

http://archiwum.rp.pl/artykul/1112376_Czy_to_poczatek_konca_ery_pecetow.html (dostęp płatny)

Telekomunikacja zapłaci Duńczykom 550 mln euro

Urszula Zielińska

Koniec ponad 11- letniego konfliktu TP z duńską DPTG Arbitrażowy spór kończy się ugodą wartą 550 mln euro Zysk spółki nie spadnie dzięki utworzeniu rezerw, TP wypłaci też dywidendę. Informacje o ugodzie pojawiły się na rynku w czwartek wieczorem. Dopiero dziś zobaczymy, jak zareagują na nie akcjonariusze. Wczoraj na zamknięciu giełdy kurs TP spadł o 1,03 proc.do 17,25 zł. Ak­cjo­na­riu­sze TP jed­nak nie mu­szą się oba­wiać skut­ków ugo­dy – fir­ma już wcze­śniej utwo­rzy­ła re­zer­wy na rów­no­war­tość 2,4 mld zł, więc nie po­win­na się ona od­bić na zy­sku net­to. Co wię­cej, spół­ka chce także wy­pła­cić w tym ro­ku dy­wi­den­dę i po­dzie­lić się ubie­gło­rocz­nym zy­skiem. Ma ona wy­nieść 1,5 zł na ak­cję (w su­mie po­nad 2 mld zł).

http://archiwum.rp.pl/artykul/1112393_Telekomunikacja_zaplaci_Dunczykom_550_mln_euro.html (dostęp płatny)

TP dopłaci 7 proc. do emerytury

Katarzyna Ostrowska

Fi­nan­se. W pla­nie eme­ry­tal­nym Telekomunikacji Polskiej oszczę­dza po­nad 33 tys. osób. Pra­cow­ni­cze fun­du­sze eme­ry­tal­ne (PFE) to jed­na z form pra­cow­ni­czych pro­gra­mów eme­ry­tal­nych (PPE), czy­li pla­nów słu­żą­cych do oszczę­dza­nia w za­kła­dach pra­cy. Pra­cow­ni­czy­mi fun­du­sza­mi za­rzą­dza­ją pra­cow­ni­cze to­wa­rzy­stwa eme­ry­tal­ne.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1112365_TP_doplaci_7_proc_do_emerytury.html (dostęp płatny)

[srodtytul]Financial Times[/srodtytul]

Barcelona pierwszym miastem płatności zbliżeniowych

Pozostało 99% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Telekomunikacja
Duża awaria sieci komórkowych w Polsce. Problemy z połączeniami
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych? Zwycięzca jest jeden
Telekomunikacja
Ile Polacy płacą za usługi telekomunikacyjne i jak z nich korzystają. Raport UKE
Telekomunikacja
Bezprzewodowy internet rozkwitnie dzięki 5G. Najnowsze prognozy Ericssona
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Telekomunikacja
Aukcja częstotliwości dla sieci 5G rusza 22 czerwca. Kto weźmie udział?
Telekomunikacja
Amazon wprowadza darmowy abonament telefoniczny. Cios w operatorów komórek