Przegląd prasy – piątek 13 stycznia

Publikacja: 13.01.2012 08:30

[srodtytul]Financial Times[/srodtytul]

Barcelona pierwszym miastem płatności zbliżeniowych

Maija Palmer

La Caixa największy hiszpański bank detaliczny, rozpocznie dystrybucję kart zbliżeniowych i terminali płatniczych w Barcelonie, w ramach największego wdrożenia technologii NFC w Europie. Bank wyemituje 1 mln kart płatniczych i zainstaluje 17 tys. terminali dla placówek handlowych w całym mieście, dzięki czemu użytkownicy będą mogli zapłacić jednym ruchem kart zarówno w wielkopowierzchniowych sklepach, jak również małych trafikach.

http://www.ft.com/intl/cms/s/2/4ebaf292-3c7a-11e1-8d38-00144feabdc0.html#axzz1jJyJlJhB (dostęp po zalogowaniu)

[srodtytul]Dziennik Gazeta Prawna [/srodtytul]

Las Vegas zbroi się przeciw Apple’owi

Michał Fura

Na odbywających się w USA targach pojawiły się supernowoczesne telewizory o sztucznej inteligencji dorównujące najbardziej wydajnym komputerom osobistym. Dzięki nim Samsung, Panasonic, Sony i LG chcą zdobyć rynek. Telewizor zmierzy tętno, policzy kalorie i ustali osobisty program ćwiczeń, skontroluje, co robi dziecko pod nieobecność rodziców, pozwoli zagrać w gry 3D, a na koniec zaprogramować własną telewizyjną ramówkę. Wszystko sterowane ruchem i głosem bez dotykania pilota. Taki ma być telewizor przyszłości, i to bardzo niedalekiej.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=394713 (dostęp płatny)

[srodtytul]Parkiet[/srodtytul]

Telekomunikacja Polska: Ugoda za 550 mln euro w duńsko-polskim sporze o światłowód

Urszula Zielińska

Koniec kilkunastoletniego międzynarodowego sporu operatorów telekomunikacyjnych: TP SA i DPTG.

http://archiwum.parkiet.com/artykul/723772_Telekomunikacja_Polska:_Ugoda_za_550_mln_euro__w_dunsko-polskim__sporze_o_swiatlowod.html (dostęp płatny)

TP godzi się z duńską firmą DPTG

Urszula Zielińska

Duńczycy dostaną mniej, niż wskazywało ich ostatnie roszczenie. Chcieli ponad 730 mln euro.

http://archiwum.parkiet.com/artykul/723741_TP_godzi_sie__z_dunska_firma_DPTG.html (dostęp płatny)

[srodtytul]Rzeczpospolita[/srodtytul]

Słabną komputery, w siłę rosną smartfony i tablety

Aleksandra Stanisławska

Czy to początek końca ery pecetów? W ostatnim kwartale 2011 r. pierwszy raz odnotowano spadek sprzedaży komputerów osobistych (PC), a więc maszyn biurkowych i laptopów. Zmniejszyła się ona – według różnych źródeł – o 0,2 – 1,4 proc. względem tego samego okresu 2010 r. To przede wszystkim skutek kryzysu i strat w fabrykach komponentów komputerowych, wywołanych powodziami w Tajlandii.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1112343_Slabna_komputery_w_sile_rosna_smartfony_i_tablety.html (dostęp płatny)

Czy to początek końca ery pecetów?

Aleksandra Stanisławska

Technologie. W 2011 roku po raz pierwszy spadła sprzedaż komputerów PC. Wypierają je smartfony i tablety. We­dług da­nych ze­bra­nych przez ana­li­ty­ków firm Gart­ner i IDC w ostat­nim kwar­ta­le 2011 ro­ku glo­bal­na sprze­daż komputerów stacjonarnych i laptopów by­ła o 0,2 – 1,4 proc. niższa niż w ana­lo­gicz­nym okre­sie 2010 ro­ku. Czyżby po­twier­dza­ła się te­za, że wkra­cza­my w erę post-PC, gło­szo­na przez spe­cja­li­stów branży no­wych tech­no­lo­gii?

http://archiwum.rp.pl/artykul/1112376_Czy_to_poczatek_konca_ery_pecetow.html (dostęp płatny)

Telekomunikacja zapłaci Duńczykom 550 mln euro

Urszula Zielińska

Koniec ponad 11- letniego konfliktu TP z duńską DPTG Arbitrażowy spór kończy się ugodą wartą 550 mln euro Zysk spółki nie spadnie dzięki utworzeniu rezerw, TP wypłaci też dywidendę. Informacje o ugodzie pojawiły się na rynku w czwartek wieczorem. Dopiero dziś zobaczymy, jak zareagują na nie akcjonariusze. Wczoraj na zamknięciu giełdy kurs TP spadł o 1,03 proc.do 17,25 zł. Ak­cjo­na­riu­sze TP jed­nak nie mu­szą się oba­wiać skut­ków ugo­dy – fir­ma już wcze­śniej utwo­rzy­ła re­zer­wy na rów­no­war­tość 2,4 mld zł, więc nie po­win­na się ona od­bić na zy­sku net­to. Co wię­cej, spół­ka chce także wy­pła­cić w tym ro­ku dy­wi­den­dę i po­dzie­lić się ubie­gło­rocz­nym zy­skiem. Ma ona wy­nieść 1,5 zł na ak­cję (w su­mie po­nad 2 mld zł).

http://archiwum.rp.pl/artykul/1112393_Telekomunikacja_zaplaci_Dunczykom_550_mln_euro.html (dostęp płatny)

TP dopłaci 7 proc. do emerytury

Katarzyna Ostrowska

Fi­nan­se. W pla­nie eme­ry­tal­nym Telekomunikacji Polskiej oszczę­dza po­nad 33 tys. osób. Pra­cow­ni­cze fun­du­sze eme­ry­tal­ne (PFE) to jed­na z form pra­cow­ni­czych pro­gra­mów eme­ry­tal­nych (PPE), czy­li pla­nów słu­żą­cych do oszczę­dza­nia w za­kła­dach pra­cy. Pra­cow­ni­czy­mi fun­du­sza­mi za­rzą­dza­ją pra­cow­ni­cze to­wa­rzy­stwa eme­ry­tal­ne.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1112365_TP_doplaci_7_proc_do_emerytury.html (dostęp płatny)

Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Telekomunikacja
Nowy lider wyścigu internetowych grup w Polsce. Przełomowy moment dla Polsatu