Zmiany wprowadzi nowelizacja rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.Znowelizowane ministerialne rozporządzenie zostało właśnie przekazane do publikacji w Dzienniku Ustaw i po trzech miesiącach od publikacji zacznie obowiązywać.

Na początku prac nad nowelizacją rozporządzenia projekt zakładał obowiązkowe wyposażanie m.in. nowych budynków wielorodzinnych wyłącznie w łącza światłowodowe. Po dwuletniej debacie, w czasie której część branży telekomunikacyjno-telewizyjnej opowiedziała się za tym, by nowe bloki wyposażane były nie tylko w takie łącza, ale także w zbiorcze instalacje umożliwiające odbieranie telewizji alternatywną drogą, a nie tylko przez kablówki, wygrała ta ostatnia opcja.

W rozporządzeniu obok łącz światłowodowych figurują teraz łącza instalacyjne umożliwiające odbiór także telewizji satelitarnych oraz naziemnej telewizji cyfrowej. – Dzięki poprawkom każdy mieszkaniec nowych, wielorodzinnych budynków będzie miał możliwość swobodnego wyboru technologii odbioru telewizji cyfrowej, a z elewacji budynków znikną szpecące i zagrażające życiu indywidualne anteny satelitarne – podała Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej, która lobbowała za wprowadzanymi teraz przepisami.