Giełdowy Hyperion poinformował, iż zarząd Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej otworzył oferty, jakie wpłynęły od podmiotów zainteresowanych zarządzaniem infrastrukturą WSS i sprzedażą dostępnych w niej usług. Hyperion (grupa MNI) podał tę informację, ponieważ sam złożył ofertę we współpracy z powiązaną firmą MNI Telecom.

Obok niego o zarządzanie WSS ubiega się koreańskie KT Corporation (bardzo aktywne w budowie sieci regionalnych w Polsce) oraz  Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A. Czwartym oferentem jest konsorcjum firm HFC Operator i Telekomunikacja Wielkopolska – powiązane z większościowym udziałowcem WSS, siecią kablową Inea.

Operator infratstruktury będzie działał we współpracy z WSS na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego, jako partner prywatny. Na jego zadanie będzie się składać „przygotowanie, eksploatacja, nadzór i dostarczanie sieci telekomunikacyjnej, zapewnienie dostępu hurtowego do tej sieci oraz jej poszczególnych elementów, w tym świadczenie usług hurtowych”. Umowa z nim zawarta zostanie na minimum 7 lat.

Podstawą wyboru partnera prywatnego, czyli operatora infrastruktury będzie wysokość zadeklarowanego czynszu stałego i zmiennego (uzależnionego od wyników sprzedaży usług w sieci) należnego WSS za udostępnienie infrastruktury telekomunikacyjnej.