Przegląd prasy – wtorek 10 stycznia

Publikacja: 10.01.2012 08:30

[srodtytul]Dziennik Gazeta Prawna [/srodtytul]

Tak jak pisał „DGP”, Solorz-Żak zaczął odchudzać Plusa

Maciej Szczepaniuk

Potwierdzają się ubiegłotygodniowe informacje „DGP” dotyczące zwolnień w Polkomtelu, operatorze sieci Plus. Jak poinformował wczoraj serwis branżowy Telepolis.pl, z pracą w Polkomtelu pożegnało się 28 dyrektorów. Według nieoficjalnych informacji większość z nich to współpracownicy Bogusławy Matuszewskiej i Krzysztofa Kiliana, którzy do końca grudnia kierowali w spółce pionem sprzedaży i marketingu. Według Telepolis.pl pracę stracili m.in. Wojciech Ożdżeński (dyrektor zarządzający w dziale marketingu), Łukasz Dobrowolski (dyrektor zarządzający w dziale sprzedaży), Jacek Bykowski (zastępca dyrektora strategii), Małgorzata Młynarz (dyrektor departamentu zakupów), Alicja Rutkowska (dyrektor i szef działu sprzedaży) i Iwona Dobrzyńska-Kabat (dyrektor biura rozwoju sprzedaży).

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=394168 (dostęp płatny)

Upoluj smartfon z tanim Internetem

Michał Fura

W ramach poświątecznych wyprzedaży można kupić niezły sprzęt. Internet w komórce to już nie widzimisię fanatyków telekomunikacji, ale coraz bardziej masowa i standardowa usługa. Nie tylko ułatwia życie, ale także pomaga obniżyć rachunki za telefon. Zwłaszcza teraz warto przejść się po salonach sieci komórkowych i podzwonić na ich infolinie, bo właśnie zaczęło się wietrzenie magazynów i na rynek trafiła przeceniona partia smartfonów z najwyższej półki. A wraz z nimi sieci przygotowały promocyjną ofertę abonamentów, obniżając opłaty w niektórych z nich nawet o połowę.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=394163 (dostęp płatny)

Unia Europejska ujednolica przepisy o ochronie danych osobowych

oprac.MM

Komisja Europejska w styczniu 2012 r. ma zaproponować projekt nowego aktu prawnego, który zastąpi aktualną dyrektywę o ochronie danych osobowych oraz decyzje ramowe dotyczące ochrony prywatności w sektorze policji i sprawiedliwości. Obowiązująca dyrektywa 95/46 WE ma już 16 lat, co powoduje, że wiele rozwiązań wymaga zmian wynikających z tak długiej praktyki jej stosowania. Dotyczą one m.in. kontroli nad własnymi danymi osobowymi, wzmocnienia zasad świadomego udzielania zgody, zwiększenia odpowiedzialności administratorów danych osobowych przy jednoczesnym zmniejszeniu ich obciążeń administracyjnych oraz kwestii związanych z usprawnieniem unijnych systemów certyfikacji. W projektowanych zmianach spodziewamy się też dużych zmian w zakresie procedury rejestracji zbiorów, którą nawet GIODO uważa za wyjątkowo biurokratyczną. Prawdopodobnie rejestrowane będą tylko zbiory danych wrażliwych.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=394066 (dostęp płatny)

[srodtytul]Gazeta Wyborcza/Wyborcza.biz[/srodtytul]

Bilion dolarów na elektronikę. Święto gadżetów rozpoczęte

Tomasz Grynkiewicz

Po raz pierwszy w historii wydatki na elektronikę użytkową przekroczą próg biliona dolarów. W Las Vegas właśnie rozpoczęło się największe coroczne święto gadżetów – targi CES. Na bilion dolarów jeszcze w tym roku liczy branżowa organizacja Consumer Electronics Association. – Mówimy o 3,5 mld osób, a każda chce kupić telewizor czy telefon, to wielka rynkowa szansa. Nie wiem, kiedy dojdziemy do 2 bln dolarów, ale z tym tempem wzrostu w krajach rozwijających się, prawdopodobnie nie potrwa to długo – przekonywał Steve Koenig, szef analityków CEA.

http://wyborcza.biz/biznes/1,101558,10936868,Bilion_dolarow_na_elektronike__Swieto_gadzetow_rozpoczete.html

[srodtytul]Parkiet[/srodtytul]

Polkomtel: Mniej dyrektorów

Urszula Zielińska

W ubiegłym tygodniu zaczęły się zwolnienia menedżerów wyższego szczebla w Polkomtelu – wynika z informacji, jakie przekazują uczestnicy rynku telekomunikacyjnego oraz z publikacji serwisu Telepolis.pl.

http://archiwum.parkiet.com/artykul/723308_Polkomtel:_Mniej_dyrektorow.html (dostęp płatny)

[srodtytul]Puls Biznesu/PB.pl[/srodtytul]

Iran stworzy własny internet

TR

Iran zablokuje obywatelom dostęp do internetu, a w jego miejsce stworzy własną sieć informatyczną – informuje The Wall Street Journal. Iran zablokuje obywatelom dostęp do internetu, a w jego miejsce stworzy własną sieć informatyczną. Władze Iranu rozpoczęły proces wprowadzania surowych sankcji na użytkowników i dostarczycieli internetu. Właściciele kafejek internetowych zostali powiadomieni, że w ciągu 15 dni muszą zainstalować kamery bezpieczeństwa i rozpocząć zbieranie informacji na użytkowników sieci. Co więcej, wiele witryn zostało zablokowanych, a niebawem internet w obecnym kształcie może zniknąć z życia Irańczyków. Zamiast internetu mieszkańcy Iranu dostaną sieć rodzimej produkcji całkowicie kontrolowaną przez władzę Republiki.

http://teleinformatyka.pb.pl/2540642,87890,iran-stworzy-wlasny-internet

Największa strefa darmowego internetu powstanie w …

TR

Największa w Europie strefa darmowego sygnału Wi-Fi powstanie w stolicy Wielkiej Brytanii – informuje BBC. Największa w Europie strefa darmowego sygnału Wi-Fi powstanie w stolicy Wielkiej Brytanii. O2, operator sieci komórkowej, wyposaży Londyńczyków w darmowy sygnał. Proces wdrażania projektu rozpocznie się jeszcze w tym miesiącu, a zakończy w marcu. Przekaźniki sygnału będą przymocowane do latarni i innych obiektów londyńskiej ulicy.

http://teleinformatyka.pb.pl/2540667,25052,najwieksza-strefa-darmowego-internetu-w

[srodtytul]Rzeczpospolita[/srodtytul]

Badali kontakty dziennikarzy

Kamila Baranowska

W aktach sprawy prok. Pasionka są m.in. płyta z billingami i wniosek o treść esemesów reporterów. O przekazanie danych z telefonów dziennikarzy Macieja Dudy (TVN 24) i Cezarego Gmyza („Rzeczpospolita”) Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Poznaniu zwróciła się do operatorów sieci komórkowych w grudniu 2010 r. Wojskowi prokuratorzy chcieli poznać billingi i esemesy dziennikarzy śledczych.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1111227_Badali_kontakty_dziennikarzy.html (dostęp płatny)

Cyfrowa muzyka ratuje branżę

Magdalena Lemańska

W USA w ubie­głym ro­ku po raz pierw­szy od sied­miu lat uda­ło się sprze­dać wię­cej al­bu­mów z mu­zy­ką niż rok wcze­śniej. Tyl­ko dzię­ki sprze­da­ży mu­zycz­nych pli­ków w sieci. W 2011 ro­ku na naj­więk­szym mu­zycz­nym ryn­ku świa­ta uda­ło się sprze­dać 458 mln mu­zycz­nych al­bu­mów, o 3 proc. wię­cej niż rok wcze­śniej. Po raz pierw­szy od 2004 ro­ku by­ła to licz­ba wyższa niż w po­przed­nim ro­ku – wy­ni­ka z ba­dań Nie­lsen So­und­Scan po­da­nych przez As­so­cia­ted Press.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1111243_Cyfrowa_muzyka_ratuje_branze.html (dostęp płatny)

Dyrektorskie stanowiska w Plusie poszły pod nóż

Urszula Zielińska

Choć no­wy wła­ści­ciel Po­lkom­te­lu za­pew­nia, że re­struk­tu­ry­za­cja fir­my to nie tyl­ko zwol­nie­nia, pierw­si me­ne­dże­ro­wie stra­ci­li pra­cę. Na pierw­szy ogień po­szły po­sa­dy dy­rek­to­rów. Tych w Po­lkom­te­lu, w po­rów­na­niu z pro­stymi strukt­urami obo­wią­zu­ją­cymi w gru­pie So­lo­rza­-Ża­ka, jest bar­dzo wie­lu. W ubie­głym ty­go­dniu zwol­nio­no 28 osób zaj­mu­ją­cych ta­kie sta­no­wi­ska – in­for­mu­je ser­wis bra­nżo­wy Te­le­po­lis.pl. Więk­szość z nich to oso­by zwią­za­ne z pio­na­mi sprze­da­ży lub mar­ke­tin­gu, czy­li kie­ro­wa­ny­mi przez Bo­gu­sła­wę Ma­tu­szew­ską i Krzysz­to­fa Ki­lia­na, któ­rzy z po­cząt­kiem stycz­nia ode­szli z za­rzą­du fir­my.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1111247_Dyrektorskie_stanowiska_w_Plusie_poszly_pod_noz.html (dostęp płatny)

[srodtytul]Dziennik Gazeta Prawna [/srodtytul]

Tak jak pisał „DGP”, Solorz-Żak zaczął odchudzać Plusa

Pozostało 99% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Telekomunikacja
Nowy lider wyścigu internetowych grup w Polsce. Przełomowy moment dla Polsatu