Media coraz bardziej cyfrowe

2012 będzie rokiem cyfryzacji i Internetu: swoją działalność tam będą rozwijać wydawcy i nadawcy. W wyniku zmian własnościowych czeka nas ostre starcie na rynku platform cyfrowych. Cyfrowy sygnał telewizji naziemnej w połowie przyszłego roku ma docierać do 92 proc. gospodarstw domowych w Polsce

Publikacja: 27.12.2011 07:10

Już obec­ny rok spo­ro w me­diach zmie­nił, głów­nie z uwa­gi na zmia­ny wła­sno­ścio­we w naj­więk­szych gru­pach me­dio­wych (Zyg­munt So­lorz­-Żak sku­pił w swo­im rę­ku za­rów­no Cy­fro­wy Pol­sat i te­le­wi­zję Pol­sat, jak i Po­lkom­tel – ope­ra­to­ra sie­ci Play, ITI po­sta­no­wił sprze­dać zna­czą­cy pa­kiet udzia­łów w gru­pie TVN fran­cu­skiej gru­pie Ca­nal oraz po­łą­czyć na­le­żą­cą do Fran­cu­zów plat­for­mę Cy­fra+  z TVN­-ową plat­for­mą sa­te­li­tar­ną „n”). Ten ma jed­nak szan­sę być prze­ło­mo­wy, bo głę­biej wpro­wa­dzi ry­nek w me­dia in­ter­ne­to­we.

Po pierw­sze, w In­ter­ne­cie jesz­cze bar­dziej bę­dzie wi­dać wy­daw­ców: od 1 stycz­nia za­czną wy­ka­zy­wać w swo­ich ra­por­tach sprze­da­żo­wych wy­da­nia elek­tro­nicz­ne, w tym te na ta­ble­ty. Zda­niem Wie­sła­wa Pod­kań­skie­go, pre­ze­sa Izby Wy­daw­ców Pra­sy, zmia­ny za­cho­dzą po­wo­li. – Ta­ble­to­wa re­wo­lu­cja po­stę­pu­je tro­chę wol­niej, niż się te­go spo­dzie­wa­li­śmy, i w przy­szłym ro­ku na­dal gros wpły­wów wy­daw­ców bę­dzie po­cho­dzi­ło z wy­dań pa­pie­ro­wych – mó­wi.

W Pol­sce fe­no­me­nem ubie­głe­go ro­ku był start ty­go­dni­ka „Uwa­żam Rze”, któ­ry od pierw­sze­go mie­sią­ca uka­zy­wa­nia się tra­fił do sprze­da­żo­wej czo­łów­ki ty­go­dni­ków opi­nii i w paź­dzier­ni­ku 2011 r. wciąż się w niej pla­so­wał. W tym ro­ku we­dług sza­cun­ków Pw­C wpły­wy wy­daw­ców z re­klam w wy­da­niach pa­pie­ro­wych się­gną 169 mln dol., a w cy­fro­wych 1 mln dol. Przy­cho­dy ze sprze­da­ży pa­pie­ro­wych wy­dań wy­nio­są 140 mln dol., a z cy­fro­wych mniej niż pół mi­lio­na do­la­rów.

Du­żo więk­sze­go roz­pę­du na­bie­rze wi­deo i au­dio w sie­ci. Po star­cie iTu­nes­Sto­re w Pol­sce ru­szą ko­lej­ne ser­wi­sy ofe­ru­ją­ce tzw. stre­amin­go­wy do­stęp do mu­zy­ki (czy­li ta­kie, w któ­rych nie trze­ba ścią­gać pli­ków). Do Pol­ski wej­dzie ser­wis Sim­fy, z in­for­ma­cji „Rz” wy­ni­ka, że z ana­lo­gicz­ny­mi pro­jek­ta­mi ru­szą na po­cząt­ku ro­ku wy­da­ją­ca „Ga­ze­tę Wy­bor­czą” Ago­ra oraz po­wią­za­na z Zyg­mun­tem So­lo­rzem­-Ża­kiem Ipla, obec­nie in­ter­ne­to­wy ser­wis wi­deo.

We­dług eks­per­tów to wła­śnie do ta­kich ser­wi­sów, jak Ipla.tv, Onet VOD, VOD TVP, Iplex, TV Scre­en czy TVN Play­er, bę­dzie na­le­żał ten rok. Nie tyl­ko dla­te­go, że co­raz wię­cej wi­dzów oglą­da se­ria­le czy pro­gra­my za ich po­śred­nic­twem, ale głów­nie z te­go po­wo­du, że upo­wszech­nią się zu­peł­nie no­we wa­run­ki obec­no­ści tych ser­wi­sów. To m.in. mo­żli­wość oglą­da­nia ma­te­ria­łów po­przez tzw. smart TV (te­le­wi­zo­ry pod­łą­czo­ne do In­ter­ne­tu), plat­for­my do gier wi­deo, smart­fo­ny czy ta­ble­ty.

Dla tra­dy­cyj­nych me­diów głów­ną oba­wą jest kon­dy­cja ryn­ku re­kla­my. – Na ryn­ku jest du­żo nie­pew­no­ści – przy­zna­je Wie­sław Pod­kań­ski. We­dług do­mu me­dio­we­go Equ­inox Pol­ska mi­mo Eu­ro doj­dzie do spad­ku ryn­ku re­kla­my w 2012 r. o 1,5 proc. Li­dia Kac­przyc­ka, dy­rek­tor ge­ne­ral­na Star­lin­ka, sza­cu­je wzrost na 2 – 3 proc., ale z uwa­gi na Eu­ro 2012. – Mię­dzy eks­per­ta­mi wy­jąt­ko­wo nie ma w tej spra­wie kon­sen­su­su. My­ślę, że sy­tu­acja wy­kla­ru­je się po stycz­nio­wym szczy­cie UE, bo je­ste­śmy ofia­ra­mi tzw. im­por­to­wa­ne­go kry­zy­su – mó­wił nie­daw­no „Rz” Woj­ciech Ko­strze­wa, pre­zes hol­din­gu ITI, do któ­re­go jesz­cze na­le­ży m.in. gru­pa TVN.

Je­śli doj­dzie do po­łą­cze­nia wcho­dzą­cej w skład tej gru­py plat­for­my „n” i Cy­fry+ (a to za­le­ży m.in. od UOKiK), ry­nek cze­ka też spo­ry prze­wrót na ryn­ku plat­form cy­fro­wych. Na ra­zie rzą­dzi na nim Cy­fro­wy Pol­sat z po­nad 3,5 mln abo­nen­tów, ale Cy­fra+ wraz z plat­for­ma cy­fro­wą „n” łącz­nie bę­dą mia­ły 2,5 mln klien­tów.

Wa­żną te­le­wi­zyj­ną zmia­ną bę­dzie też cy­fry­za­cja na­ziem­nej te­le­wi­zji w Pol­sce. 2012 rok to pierw­szy, w któ­rym usłu­ga fak­tycz­nie mo­że zy­skać na zna­cze­niu. Pa­kiet ka­na­łów, w ra­mach któ­re­go TVP chce za­cząć tuż przed Eu­ro nada­wać TVP 1 w wy­so­kiej roz­dziel­czo­ści („high de­fi­ni­tion”), ma w czerw­cu do­cie­rać do 92 proc. go­spo­darstw do­mo­wych i mo­że być wa­bi­kiem do ko­rzy­sta­nia z tej usłu­gi. To mo­że do­dat­ko­wo wzmoc­nić ry­wa­li­za­cję mię­dzy plat­for­ma­mi cy­fro­wy­mi, któ­re i tak – w ob­li­czu fu­zji „n” i Cy­fry+ w ro­ku na­sy­ca­nia się ryn­ku płat­nej te­le­wi­zji – cze­ka trud­ny rok.

Już obec­ny rok spo­ro w me­diach zmie­nił, głów­nie z uwa­gi na zmia­ny wła­sno­ścio­we w naj­więk­szych gru­pach me­dio­wych (Zyg­munt So­lorz­-Żak sku­pił w swo­im rę­ku za­rów­no Cy­fro­wy Pol­sat i te­le­wi­zję Pol­sat, jak i Po­lkom­tel – ope­ra­to­ra sie­ci Play, ITI po­sta­no­wił sprze­dać zna­czą­cy pa­kiet udzia­łów w gru­pie TVN fran­cu­skiej gru­pie Ca­nal oraz po­łą­czyć na­le­żą­cą do Fran­cu­zów plat­for­mę Cy­fra+  z TVN­-ową plat­for­mą sa­te­li­tar­ną „n”). Ten ma jed­nak szan­sę być prze­ło­mo­wy, bo głę­biej wpro­wa­dzi ry­nek w me­dia in­ter­ne­to­we.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Telekomunikacja
Nowy lider wyścigu internetowych grup w Polsce. Przełomowy moment dla Polsatu