Przegląd prasy – środa 29 lutego

Publikacja: 29.02.2012 08:30

[srodtytul]Dziennik Gazeta Prawna [/srodtytul]

Play zagra trochę ostrożniej, ale nadal ma rosnąć w piorunującym tempie

Michał Fura

Czwarty operator na polskim rynku komórkowym kończy z ostrymi obniżkami cen. Teraz pracuje nad zyskownością. W ubiegłym roku Play kolejny raz wyraźnie zwiększył przychody i rentowność, odbierając Orange, Plusowi i T-Mobile kolejne 1,92 mln klientów – wynika z danych ujawnionych wczoraj podczas konferencji Mobile World Congress w Barcelonie. W tym roku może mu być jednak trudniej utrzymać imponujące tempo wzrostu, bo rynek komórkowy wzrośnie, według szacunków, zaledwie o 2 proc., a trzej najwięksi konkurenci będą próbowali zatrzymać mniejszego gracza agresywnymi ofertami.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=401074 (dostęp płatny)

Od lata tańszy roaming w Unii Europejskiej

Dominika Ćosić

Od 1 lipca w życie wejdą nowe stawki za roaming. Obniżenie cen obejmuje tylko kraje unijne i w największym stopniu dotyczy odbierania pakietów danych. Docelowo, przynajmniej w intencji Parlamentu Europejskiego, do 2015 r. roaming byłby niemal zerowy. I choć dotyczy to tylko połączeń w UE, może mieć pośredni wpływ na operatorów z innych krajów. Decyzje UE wykraczające poza Europę rodzą pytania o ryzyko wojen cenowych z operatorami spoza Wspólnoty. W przypadku prawa o roamingu od 2005 r. ceny połączeń i SMS-ów spadły o 60 – 70 proc. Wczoraj zrobiono kolejny krok w kierunku obniżek. Dzięki decyzji komisji przemysłu, badań i energii PE, która przyjęła projekt rozporządzenia w sprawie opłat za roaming w Unii. Udało się osiągnąć kompromisową wersję – socjaliści chcieli, by stawki roamingowe zostały zredukowane całkowicie już teraz. To mało realistyczne podejście.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=401046 (dostęp płatny)

ACTA niezgodna z polską konstytucją

Anna Gielewska, Sylwia Czubkowska

Przepisy dbają o interes właścicieli. Podejrzanym o jego łamanie ograniczają prawo do obrony. Opinie najwybitniejszych prawników nie pozostawiają złudzeń: ta międzynarodowa umowa jest niezgodna z polską konstytucją. A konkretnie z samym jej sednem, czyli gwarancjami demokratycznego państwa prawa. – Powinniśmy jednak rozpocząć proces ratyfikacji ACTA – mówi nam konstytucjonalista dr Ryszard Piotrowski. – Skoro polski rząd ją podpisał, to konsekwentnie powinien poprowadzić sprawę dalej. Tyle że podczas procesu ratyfikacyjnego ACTA powinna być poddana szczegółowej ocenie prawnej i w efekcie ratyfikacja tej umowy zostałaby odrzucona – dodaje ekspert.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=401079 (dostęp płatny)

Igor Ostrowski, prawnik w teamie Boniego

Sylwia Czubkowska

Gdyby posłuchał starszych kolegów, zostałby ekspertem od prawa energetycznego. Uparł się jednak na internet. Kosztowało go to pracę w renomowanej kancelarii. Ale opłaciło się. Dziś jest wiceministrem w resorcie cyfryzacji. O Igorze Ostrowskim szeroka opinia publiczna usłyszała, gdy niejaki „Grzegorz Kret” w ramach protestów przeciwko ACTA włamał się na przestrzeń dyskową w laptopie wiceministra i wykradł informacje z poczty, kalendarza i kontaktów. Jednak w branży internetowej Ostrowski jest znany od lat. Nic dziwnego, skoro jako jeden z pierwszych prawników w Polsce zaczął się specjalizować w prawie nowych technologii.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=400882 (dostęp płatny)

Stawka na e-booki może być niższa po zmianie dyrektywy

Magdalena Majkowska

Zmiany w opodatkowaniu książek elektronicznych w Polsce będą możliwe po stworzeniu podstaw prawnych na szczeblu unijnym do takiego działania. Poinformowało o tym Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 1333/12). W opinii resortu nie ma podstaw prawnych do obniżenia stawki VAT na e-booki w oparciu o opublikowany 6 grudnia 2011 r. Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie przyszłości VAT: W stronę prostszego, solidniejszego i wydajniejszego systemu podatku VAT (COM (2011) 851).

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=400995 (dostęp płatny)

[srodtytul]Gazeta Wyborcza/Wyborcza.biz[/srodtytul]

Klienci Netii z dostępem do ponad 5 mln darmowych hot spotów

Przemysław Poznański

Netia wspólnie z Fon udostępniła swoim klientom bezpłatny dostęp do międzynarodowej sieci hot spotów. Użytkownikami sieci Fon mogą być wszyscy zainteresowani użytkownicy urządzenia Netia Spot. Początek współpracy Netii i Fona ogłoszono podczas trwającego w Barcelonie World Mobile Congress 2012 – corocznego zjazdu branży komórkowej. Klienci Netii korzystający z Netia Spota, dzieląc się niewykorzystywaną częścią swojego pasma, uzyskują dostęp do ponad 5 milionów hot spotów na całym świecie w ramach międzynarodowej społeczności Wi-Fi Fon. Rozpoczęta właśnie rozbudowa wspólnej sieci w Polsce będzie kontynuowana przez kolejne miesiące.

http://wyborcza.biz/biznes/1,101558,11249859,Klienci_Netii_z_dostepem_do_ponad_5_mln_darmowych.html

Apple najbardziej wartościową spółką świata. Warta ponad 500 mld dolarów

ZYHC Podczas wtorkowej sesji na Wall Street wartość akcji Apple’a sięgnęła dokładnie 501 mld. Za jedną akcję trzeba było zapłacić 532,35 dolarów – pisze „Financial Times”. Apple jest obecnie najbardziej wartościową spółką świata. Od kolejnej spółki – ExxonMobil – jest droższa o ponad 90 mld dolarów. Większość ankietowanych przez gazetę analityków uważa wycenę koncernu za uzasadnioną. Większość też rekomenduje kupowanie akcji koncernu.

http://wyborcza.biz/biznes/1,101558,11253414,Apple_najbardziej_wartosciowa_spolka_swiata__Warta.html

[srodtytul]Parkiet[/srodtytul]

France Telecom: Wątpliwy zakup udziałów n/Cyfry+

Urszula Zielińska

– Jesteśmy otwarci – odpowiedział Benoit Scheen, wiceprezes grupy France Telecom odpowiedzialny za rynki europejskie i członek rady nadzorczej Telekomunikacji Polskiej, na pytanie, czy grupa zasiądzie do negocjacji i rozważy zakup pakietu udziałów w satelitarnej platformie powstałej z połączenia „n” z Cyfrą+. W ten sposób ustosunkował się do niedawnej wypowiedzi Markusa Tellenbacha, prezesa TVN, który nie wykluczył wejścia Telekomunikacji Polskiej kontrolowanej przez FT do akcjonariatu powstającej platformy.

http://archiwum.parkiet.com/artykul/727063_France_Telecom:_Watpliwy_zakup_udzialow_n_Cyfry+.html (dostęp płatny)

P4: Obroty wzrosły o 33 procent

Urszula Zielińska

2,67 mld zł przychodów i 874 mln zł zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA) miał w 2011 r. P4, operator sieci komórkowej Play, kończący w tym roku pięć lat. Dane finansowe podane przez tzw. challengera (operator zaczynał od agresywnej polityki cenowej, zdobywając zdominowany i mocno nasycony rynek), oznaczają, że w ubiegłym roku przychody Playa urosły o 33 proc., z 2 mld zł w 2010 r., a EBITDA o 108 proc.

http://archiwum.parkiet.com/artykul/727082_P4:_Obroty_wzrosly_o%C2%A033_procent.html (dostęp płatny)

[srodtytul]Puls Biznesu/PB.pl[/srodtytul]

Wojna na smartfony

Magdalena Wierzchowska

T-Mobile wszedł do ogródka Playa i rozpoczęła się wojna na smartfony. Sprawa jest w sądzie. T-Mobile wprowadził od stycznia promocję „Gwarancja najniższych cen telefonów”, oferując smartfony po niskich cenach przy stosunkowo nieatrakcyjnych abonamentach, z małą liczbą minut. To nowy pomysł operatora na przyciągnięcie klientów, którzy nie przyszli tłumnie do spółki po rebrandingu. Jest ciekawy, bo dla wielu potencjalnych klientów dobry smartfon to największy magnes nakłaniający do zmiany operatora. Promocja nie podoba się Playowi, który do tej pory był kojarzony jako operator oferujący najniższe ceny. Sprawa znalazła finał w sądzie. Play zaskarżył fakt, że T-Mobile zapewnia jedynie zryczałtowaną rekompensatę, a nie zwrot pełnej różnicy w cenie telefonu.

http://teleinformatyka.pb.pl/2563504,68824,wojna-na-smartfony (dostęp płatny)

[srodtytul]Rzeczpospolita[/srodtytul]

Nowy prezes PGE w czwartek

Barbara Oksińska

Ener­ge­ty­ka. Jutro ra­da nad­zor­cza Pol­skiej Gru­py Ener­ge­tycz­nej wy­bie­rze pre­ze­sa i wi­ce­pre­ze­sa – wynika z informacji „Rz”. Jak do­wie­dzia­ła się „Rz”, wy­bór na sze­fa PGE Krzysz­to­fa Ki­lia­na, by­łe­go wi­ce­pre­ze­sa Po­lkom­te­lu (ope­ra­to­ra sie­ci ko­mór­ko­wej), jest już prze­są­dzo­ny. Do ­za­rzą­du spół­ki wej­dzie praw­do­po­dob­nie także Bo­gu­sła­wa Ma­tu­szew­ska, któ­ra też za­sia­da­ła w za­rzą­dzie Po­lkom­te­lu.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1125383_Nowy_prezes_PGE_w_czwartek.html (dostęp płatny)

Za mało udziałów w n dla France Telecom

Urszula Zielińska

Telewizja. Nie należy się spodziewać wykupienia przez francuską grupę telekomunikacyjną mniejszościowych udziałów w połączonych platformach satelitarnych Cyfra+ i „n”. – Zgod­nie z na­szym no­wym po­dej­ściem chce­my mieć przy­naj­mniej więk­szo­ścio­wy pa­kiet w każdym pod­mio­cie, w któ­ry in­we­stu­je­my, lub mieć per­spek­ty­wę, że bę­dzie­my mo­gli zdo­być więk­szość w przy­szło­ści – po­wie­dział Be­no­it Sche­en, wi­ce­pre­zes Fran­ce Te­le­com od­po­wie­dzial­ny za ryn­ki eu­ro­pej­skie i czło­nek ra­dy nad­zor­czej Te­le­ko­mu­ni­ka­cji Pol­skiej, py­ta­ny, czy gru­pa roz­wa­ży za­kup pa­kie­tu udzia­łów w sa­te­li­tar­nej plat­for­mie po­wsta­łej z po­łą­cze­nia „n” z Cy­frą+.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1125374_Za_malo_uzdialow_w_n_dla_France_Telecom.html (dostęp płatny)

PT: Strata na Internecie, zysk na trzecim dziecku

Paweł Rochowicz

Podatki. Zmiany w uldze na dzieci, likwidacja ulgi internetowej i ułatwień dla twórców – to treść opublikowanego wczoraj projektu zmian w ustawie o PIT autorstwa Ministerstwa Finansów. Przewidziane w projekcie zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych zapowiedział w swoim exposé premier Donald Tusk. Mają obowiązywać od 2013 r.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1125325_PT:_Strata_na_Internecie_zysk_na_trzecim_dziecku.html (dostęp płatny)

Zamiast ACTA nowa dyrektywa

Barbara Szymańska

Prawo UE. Unia Europejska chce walczyć z piractwem w Internecie. Komisja Europejska odesłała ACTA do Trybunału, a tymczasem przygotowuje projekt nowelizacji dyrektywy 2004/ 48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej. Jej cel to większy nacisk na ochronę własności intelektualnej i dostosowanie prawa do nowej internetowej rzeczywistości.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1125318_Zamiast_ACTA_nowa_dyrektywa.html (dostęp płatny)

[srodtytul]Dziennik Gazeta Prawna [/srodtytul]

Play zagra trochę ostrożniej, ale nadal ma rosnąć w piorunującym tempie

Pozostało 99% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Gigant ogłasza przełom w łączności. To zupełnie nowa jakość
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Mapa drogowa do neutralności klimatycznej
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów