UKE przeprowadziło postępowanie administracyjne, z którego zdaniem urzędu wyniknęło, że Telekomunikacja dla Domu na dwa sposoby złamała ustawę o prawie telekomunikacyjnym. Po pierwsze pobierała od konsumentów opłatę wyrównawczą w przypadku wypowiedzenia przez konsumenta umowy o świadczenie usług lub wypowiedzenia umowy o świadczenie usług przez samą spółkę z winy konsumenta przed rozpoczęciem świadczenia usługi WLR. Po drugie – wykonywała połączenia telefoniczne, w trakcie których oferowane były jej usługi oraz uzgadniany był termin wizyty przedstawiciela spółki – działania te jednak dotyczyły tych klientów, którzy nie wyrazili na to zgody.

Za pierwsza praktykę UKE ukarało spółkę 38,8 tys. zł kary, za drugą – dodatkowymi 19,4 tys. zł. – Ustalając wysokość kary Prezes UKE wziął w szczególności pod uwagę, iż naruszenie obowiązku określonego w art. 57 ust. 6 Pt w znacznym stopniu naruszało ekonomiczne interesy konsumentów, którzy zostali obciążeni opłatami wyrównawczymi. Naruszenie przez spółkę obowiązku określonego w art. 57 ust. 6 Pt nie pozostawało także bez wpływu na pozaekonomiczne interesy konsumentów – uzasadnia urząd.

Od decyzji o nałożeniu kary przysługuje spółce odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, składane za pośrednictwem Prezesa UKE w ciągu dwóch tygodni od dnia jej doręczenia.