Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie otrzyma ponad 2 mln dofinansowania unijnego na projekt „Modernizacja infrastruktury sieciowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”. Całkowita wartość przedsięwzięcia to blisko 2,9 mln zł.

Za tę kwotę uczelnia zmodernizuje swoją infrastrukturę dostępu do Internetu. Powstaną m.in. hotspoty, rozbudowana zostanie sieć światłowodowa uczelni, a także zakupione zostanie odpowiednie oprogramowanie i sprzęt niezbędny do sprawnego działania systemu. Internet ma być będzie dostępny w każdym z budynków uczelni oraz szpitalu klinicznym.

Projekt ma ruszyć w marcu 2012 r., a zakończenie prac planowane jest na marzec 2013 roku.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach priorytetowej Osi 3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Działanie 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.