Komisja Europejska opublikowała swoje stanowisko w tzw. II fazie postępowania konsolidacyjnego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej odnośnie nałożenia na Telekomunikację Polskę obowiązków regulacyjnych na rynku BSA (tzw. rynek 5).

Komisja podtrzymuje wyrażone w grudniu ubiegłego roku zastrzeżenia i domaga się od UKE wycofania się z projektu decyzji, które zakładała m.in. zniesienie obowiązku świadczenia przez TP usługi BSA na 11 lokalnych, gminnych rynkach telekomunikacyjnych.

We wstępnym uzasadnieniu swojego stanowiska Komisja podtrzymuje argumenty wysunięte w grudniu 2012 r. (i poparte także przez BEREC): oparcie projektu na danych rynkowych z 2011 r., kiedy nowsza analiza z 2012 r. oceniła stopień konkurencji jako słabszy, uzasadniający deregulację tylko 4 gminnych rynków. Zdaniem Komisji w ciągu 2 miesięcy trwania drugiej fazy procedury konsolidacyjnej UKE nie dostarczył żadnych przekonywujących dowodów na podtrzymanie swojego projektu.

Zakwestionowany przez Komisję projekt krytykowali także polscy operatorzy alternatywni, według których nie ma uzasadnienia dla zniesienie ciążących na TP obowiązków regulacyjnych na rynku 5.

Wobec obowiązujących obecnie procedur krajowy organ regulacyjny musi się zastosować do zastrzeżeń Komisji i wycofać kwestionowany środek zaradczy. UKE zresztą przewidywał taki rozwój sytuacji i planuje nowe podejście do rynku BSA.