Raport UPC Polska: 10 rekomendacji dla cyfrowego wzrostu

Osoby indywidualne chętniej i aktywniej niż przedsiębiorcy korzystają ze zdobyczy cywilizacyjnej, jaką jest dostęp do Internetu i narzędzia oparte o tę usługę. To właśnie przekonanie właścicieli i menedżerów polskich firm może być kluczowe dla dalszej popularyzacji Internetu. To jeden z wniosków, jaki można wyciągnąć z najnowszego raportu opublikowanego dziś przez operatora telewizji kablowej UPC Polska. Raport przygotowany przez firmy doradcze na zlecenie kablówki zawiera tez serię postulatów kierowanych do decydentów.

Publikacja: 10.12.2013 15:00

Raport UPC Polska: 10 rekomendacji dla cyfrowego wzrostu

Foto: ROL

Sieć telewizji kablowej UPC Polska opublikowała dziś raport „Cyfrowa przyszłość Polski – fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji”, oparty o wyniki ankiet przeprowadzonych na jej zlecenie przez Amarach Research i Deloitte.

Badania przeprowadzone przez doradcze firmy wśród osób korzystających z Internetu wskazują między innymi:

* 52 proc. Internautów (więcej niż w takich krajach jak Irlandia, Belgia, czy Holandia) korzysta z Internetu w domu;

* większość ocenia swoje umiejętności wykorzystania  z narzędzie cyfrowych jako średnie i niskie;

* najczęściej korzystamy z Internetu domowego, aby zebrać potrzebne dane (77 proc.), zrobić zakupy (71 proc.), czy zapoznać się z informacjami z dnia (70 proc.); 66 proc. badanych jako główny cel przebywania w Internecie wskazuje korzystanie z serwisów społecznościowych;

* rośnie znaczenie treści wideo i bankowości: 62 proc. szuka treści wideo w streamingu, a 37 proc. VoD; alternatywne serwisy wideo w Polsce są bardziej popularne niż w Irlandii, Belgii i Holandii; 51 proc. ankietowanych wchodzi do sieci, aby korzystać z usług bankowości;

* najczęściej wykonywane w Internecie czynności to: zakupy (94 proc. wskazań), usługi bankowe (85 proc.), płacenie rachunków (79 proc.); kontakty z urzędami i agendami państwowymi (57 proc.), przy czym spośród wszystkich konsumentów, którzy deklarują, że nie korzystają z narządzi e-administracji, 79 proc. twierdzi, że ich nie potrzebuje;

* większość ankietowanych firm nie wykorzystuje Internetu ani do e-commerce, ani do wsparcia obsługi klienta;

* 20 proc. firm obawia się, że ich przychody spadną z powodu rosnącej konkurencji on-line.

* 74 proc. firm spodziewa się dodatkowych wzrostów dochodów dzięki „odpowiednim” strategiom online i nowym technologiom, w szczególności w sektorze MSP zatrudniających od 2 do 9 osób, gdzie wzrosty te szacuje się na ok. 24 proc..

* 8 na 10 przedsiębiorców i menedżerów uważa dalszą cyfryzację za kluczowy czynnik rozwoju gospodarczego Polski. Ale już mniej niż połowa uważa, że dalsza cyfryzacja będzie kluczowa dla dalszego rozwoju ich własnych firm, a jedna czwarta, że że przyczyni się do tworzenia miejsc pracy. Podobny odsetek ankietowanych firm uważa cyfryzację za klucz do ich przyszłych planów rozwoju eksportu.

Oprócz wyników ankiet raport stanowi kompilację wyników badań agend europejskich, państwowych i firm doradczych zajmujących się problematyką cyfryzacji i cyfrowego wykluczenia. W efekcie, oprócz danych dotyczących zachowań konsumentów i przedsiębiorców korzystających z Internetu raport to zestaw postulatów kierowanych do elit rządzących. 

Najważniejsze tezy tak powstałego raportu to:

* Cyfryzacja przyczyni się do zmiany struktury polskiej gospodarki – do 2020 roku udział cyfrowej gospodarki w PKB może wzrosnąć z 3 proc do 9,5 proc.

* Dostęp do szybkiego internetu oraz rozwój cyfrowych rozwiązań i usług to, zdaniem przedsiębiorców, fundamenty przyszłego wzrostu gospodarczego – 74 proc. polskich firm spodziewa się dodatkowego wzrostu przychodów dzięki „skutecznej” strategii online.

* Małe i średnie firmy (zatrudniające od 2 do 9 pracowników), które korzystają z internetu, spodziewają się, że dzięki wykorzystania tego narzędzia ich przychody wzrosną o 24 proc.

* Pierwszym czynnikiem mogącym przyspieszyć cyfryzację jest – dla  około 90 proc. przedsiębiorców w Polsce – zmniejszenie obciążeń regulacyjnych.

* Dalsza cyfryzacja Polski może też mieć kluczowy wpływ na rozwój społeczny naszego kraju: 61 proc. respondentów spodziewa się zmniejszenia nierówności między obszarami wiejskimi a miastami dzięki rozwojowi usług cyfrowych.

Prawie połowa badanych spodziewa się, że cyfrowe usługi obniżą koszty opieki zdrowotnej (e-zdrowie).

Autorzy raportu przygotowali przy tym 10 rekomendacji dla władz kraju jak wspierać rozwój cyfrowy.

Cztery z nich dotyczą skali makro:

I REKOMENDACJA

Skoordynowana i jednolita strategia cyfryzacji dla całej administracji publicznej Administracja publiczna (w tym UKE, MAiC, UOKiK, MG) powinna stworzyć jednolitą i spójną strategię na rzecz inwestycji w innowacje i gospodarkę cyfrową oraz upewnić się, że skoordynowane cele pro inwestycyjne nie będą stały w sprzeczności z działaniami poszczególnych organów

II REKOMENDACJA

Efektywne regulacje wspierające inwestycje sektora prywatnego w sieci nowej generacji. Wsparcie komercyjnych inwestycji w infrastrukturę poprzez odpowiednie regulacje powinno stać się priorytetem organów państwowych, które, we współpracy z graczami rynkowymi już inwestującymi w infrastrukturę, powinny zdefiniować nowe ramy efektywnej współpracy.

III REKOMENDACJA

Wspieranie efektywnego miksu technologicznego.

Zwiększanie zasięgu usług szerokopasmowych NGN/NGA wymaga wspierania różnych dostępnych technologii, zgodnie z ich efektywnością kosztową w w poszczególnych częściach kraju. W niektórych dobrym technologicznie rozwiązaniem będzie FTTH lub Docsis 3.0, gdzie indziej, np. na obszarach o mniejszym zaludnieniu, bardziej efektywne będzie zastosowanie LTE lub usług satelitarnych. Mądre zastosowanie oraz wspieranie wszystkich dostępnych na rynku technologii to jedyny sposób, aby osiągnąć cele europejskiej agendy cyfrowej.

IV REKOMENDACJA

Efektywne korzystanie z funduszy UE.

Wsparcie finansowe UE nie może zagrażać już poczynionym lub planowanym na najbliższe lata inwestycjom komercyjnym. Pomoc taka może być świadczona jedynie w regionach, w których niemożliwe będzie prowadzenie opłacalnych inwestycji przez graczy rynkowych. Wykorzystywanie funduszy UE w regionach, w których już rozwinięte zostały rozwiązania komercyjne, stanowi zagrożenie dla przyszłych inwestycji w sieci oraz nie jest optymalnym wykorzystaniem publicznych funduszy.

Rekomendacje – perspektywa mikro

V REKOMENDACJA

Nowa polityka konkurencyjna.

Należy zdefiniować nowe podejście do konkurencji, pozwalające graczom lokalnym rozwijać się oraz osiągać skalę potrzebną do skutecznej konkurencji z graczami globalnymi. Państwo powinno także uznać, że stale rozwijająca się konkurencja pomiędzy graczami z historycznie odrębnych sektorów, którzy obecnie oferują coraz bardziej substytucyjne produkty na rynku mediów i Internetu, stawia ich przed koniecznością dokonywania systematycznych i kosztownych inwestycji. Z tych powodów, ekonomia skali oraz konsolidacja stają się kluczem do dalszych inwestycji w infrastrukturę oraz efektywniejszej konkurencji na rynku globalnym. Należy zatem wypracować zrównoważone podejście pozwalające na zachowanie konkurencji i jednoczesną ochronę lokalnych, innowacyjnych firm.

VI REKOMENDACJA

Edukacja na rzecz zwiększenia cyfrowego włączenia polskich małych i średnich firm

Należy dalej rozwijać inicjatywy na rzecz edukacji firm z polskiego sektora MŚSP w obszarze potencjału rozwiązań cyfrowych dla biznesu. Bardzo małe firmy często nie mają odpowiedniej wiedzy i wypracowanych sposobów działania, aby rozwijać się w oparciu o innowacyjne narzędzia cyfrowe.

Takie firmy powinny być informowane i edukowane o potencjale rozwiązań cyfrowych, zwiększających konkurencyjność i zapewniających rozwój.

VII REKOMENDACJA

Bodźce podatkowe na rzecz cyfryzacji lokalnych i małych firm

Razem z działaniami edukacyjnymi, państwo powinno wspierać cyfryzację małych i lokalnych firm stosując bodźce fiskalne w obszarze inwestycji w innowacyjne narzędzia cyfrowe zwiększające ich konkurencyjność. Taka inicjatywa oparta na zachętach finansowych pozwoli na wykorzystanie systemu fiskalnego, jako dźwigni ekonomicznego rozwoju lokalnych firm.

Rekomendacje: perspektywa konsumencka

VIII REKOMENDACJA

Zrównoważone rozwiązania dotyczące ochrony danych, edukacja użytkowników Internetu

Państwo powinno przyjąć zrównoważone rozwiązania dotyczące ochrony danych, bazujące na zaufaniu zarówno w celu zabezpieczania prywatności konsumentów, jak i pozwalające na ekonomiczne wykorzystania potencjału „Big Data”. W tym celu należy wypracować takie podejście dotyczące ochrony danych, które gwarantuje korzyści dla wszystkich stron i jest oparte na transparentności i edukacji użytkowników końcowych.

IX REKOMENDACJA

Cyfryzacja jako kluczowe narzędzie dla nowoczesnych modelów społecznych

Należy wykorzystać potencjał cyfrowy do modernizacji modelu i rozwoju społecznego; promować narzędzia cyfrowe, jako sposób na zwiększanie elastyczności form zatrudnienia w firmach, dające pozytywne perspektywy w pracy i życiu prywatnym. Potencjał cyfrowy powinien być ważnym elementem zrównoważonych strategii dotyczących takich zagadnień społecznych, jak wzrost populacji czy włączenie cyfrowe grup najbardziej narażonych na wykluczenie cyfrowe.

X REKOMENDACJA

Edukacja na rzecz większego włączenia cyfrowego

Należy rozwijać inicjatywy edukujące społeczeństwo na temat zalet i wykorzystywania cyfrowych narzędzi (w szczególności dotyczy to grupy 50+). Eliminacja wykluczenia cyfrowego jest trzecim filarem pozwalającym na wykorzystanie potencjału cyfrowego przez społeczeństwo, obok dostępu do Internetu oraz lokalnych treści i cyfrowych usług. Wspólne inicjatywy organów administracji publicznej, biznesu i organizacji pozarządowych powinny w jeszcze większym stopniu niż dzisiaj rozwijać programy, które zwiększają  świadomość wszystkich obywateli na temat wartości dodanej usług cyfrowych.

Sieć telewizji kablowej UPC Polska opublikowała dziś raport „Cyfrowa przyszłość Polski – fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji”, oparty o wyniki ankiet przeprowadzonych na jej zlecenie przez Amarach Research i Deloitte.

Badania przeprowadzone przez doradcze firmy wśród osób korzystających z Internetu wskazują między innymi:

Pozostało 96% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Uwaga na nowe pułapki w roamingu. Jak za granicą łączyć się taniej lub za darmo
Telekomunikacja
Gigant ogłasza przełom w łączności. To zupełnie nowa jakość
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Akcje Specjalne
Naszym celem jest osiągnięcie 9 GW mocy OZE do 2030 roku
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany