Pomiędzy konkurencyjnością a stymulowaniem inwestycji

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował dzisiaj oczekiwaną od kilku miesięcy strategię działań regulacyjnych. Dokument ten ma stanowić podstawę działań urzędu do 2015 r.

Publikacja: 27.11.2012 22:20

Pomiędzy konkurencyjnością a stymulowaniem inwestycji

Foto: ROL

– Strategia Prezesa UKE do roku 2015 promuje równowagę pomiędzy konkurencyjnością rynku nakierowaną na dobro użytkownika, a koniecznością kreowania wysokiego poziomu pewności regulacyjnej oraz tworzenia warunków do inwestowania – napisano między innymi w tym dokumencie. Wynika z niego m.in., że częstotliwości radiowe z zakresu 800 MHz będą rozdysponowane drogą aukcji na przełomie 2013 i 2014 roku.

Prezes UKE wymienia osiem obszarów szczególnej troski dla działań regulacyjnych na najbliższe trzy lata:

Wśród celów UKE znalazło się m.in.: zwiększenie zróżnicowania cen internetu tak, aby w 2015 r. różnica między najniższą, a najwyższą stawką urosła o 25 proc. UKE zakłada, że będzie to efektem wyzwolenia mechanizmów rynkowych, które spowodują, że rynkowy popyt uzasadni inwestycje operatorów w usługi szerokopasmowe o wyższych przepustowościach (pojawią się droższe i abonowanie usługi w sieciach FTTx).

Regulator stawi sobie za cel, aby operatorzy przeznaczali na rozwój sieci światłowodowych 30 proc. swoich inwestycji. UKE będzie je stymulować różnicując ciężary regulacyjne i stawki za dostęp do wybudowanych sieci dla konkurentów.

Zgodnie ze strategią prezesa UKE, w połowie 2014 r. 85 proc. gospodarstw domowych powinno znaleźć się w zasięgu sieci szerokopasmowego internetu o prędkości 2 Mb/s, a w końcu 2015 r. 30 proc. gospodarstw powinno mieć internet o prędkości 30 Mb/s. Do 2020 r. odsetek łączy o ninimalnym standardzie NGA (30 Mb/s) winien wynosić 100 proc. Bieżąca strategia Prezesa UKE nie odnosi się natomiast do zasięgu usług od 100 Mb/s w górę, choć wedle założeń Agendy Cyfrowej w 2020 r. powinny wynosić 50 proc. (realność tego założenia budzi powszechne wątpliwości).

Przytoczone wyżej założenia pokryciowe mają zależeć z jednej strony od tempa wykorzystania środków unijnych, co oznacza, że zasięg zapewniać mają głównie dotowane sieci, oraz od efektów przetargów na częstotliwości 800 MHz i 1800 MHz, co oznacza, że będą to w znacznej mierze sieci radiowe, a nie stacjonarne. Strategia UKE mówi o nowych narzędziach finansowych do budowy sieci, już omawianych przez rynek, które zapewnić miałby Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Krajowa Grupa Poręczeniowa.

W obszarze regulacji nowa strategia zakłada oparcie analiz rynkowych na danych z rynków lokalnych i geograficzne różnicowanie polityki regulacyjnej. W praktyce będzie oznaczało luzowanie reżimu, jaki ciąży na Telekomunikacji Polskiej (albo nakładanie obowiązków regulacyjnych na innych operatorów). Zasadą mają być symetreczny stawki MTR oraz adekwatne do sytuacji na poszczególnych rynkach stawki FTR.

UKE jest zadowolone z wyników porozumienia rynkowego, jakie w 2009 r. zostało zawarte z TP i duch tego porozumienia – wdrożony już w wielu konkretnych dokumentach regulacyjnych – ma obowiązywać dalej. Między innymi stosowanie testów marży i ceny, jako narzędzi określających prokonkurencyjny poziom cen na produkty hurtowe, jakie oferuje operatorom alternatywnym TP. Głębszym analizom ma zostać poddana również możliwość udostępniania sobie wzajem przez wszystkich operatorów światłowodowej sieci dostępowej. UKE chce również stymulować do inwestycji w sieci NGA, a nie tylko korzystania z sieci operatora zasiedziałego. To może oznaczać dalszy spadek atrakcyjności cenowej oferty BSA.

W dziedzinie sieci radiowych, poza kluczowymi przetargami na częstotliwości, urząd zapowiada między innymi refarming pasma 3600-3800 MHz (sieci WiMAX), aby podstawowy blok radiowy miał szerokość 5 megaherców. Ponadto zgodnie ze światowymi rekomendacjami podjęte zostaną działania do udostępnienia rynkowi zasobów na częstotliwości 2300-2400 MHz (100 megaherców pasma). Zlikwidowane mają zostać pozwolenia radiowe na urządzenia, jakie instalują dysponenci właściwych decyzji rezerwacyjnych.

UKE: Strategia regulacyjna do 2015 r.

Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Telekomunikacja
Nowy lider wyścigu internetowych grup w Polsce. Przełomowy moment dla Polsatu