UKE: jest raport końcowy z prac nad wskaźnikami badań jakości sieci

Publikacja: 17.12.2013 09:28

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przedstawiła właśnie raport końcowy z prac nad określeniem wskaźników jakości, który powstał w ramach zainicjowanego rok temu Memorandum na rzecz poprawy jakości usług telekomunikacyjnych. Na jego podstawie rozpoczną się pomiary w sieciach operatorów.

Do Memorandum zawartego z inicjatywy prezes UKE, Magdaleny Gaj przystąpiły – łącznie 44 podmioty. Wszyscy zobowiązali się wspólnie dążyć do zapewnienia konsumentom rzetelnych i porównywalnych informacji o wskaźnikach dostępności i jakości świadczonych usług (Quality of Service – QoS). Raport końcowy jest dokumentem wspólnie przygotowanym i uzgodnionym przez Inicjatora (Prezes UKE) i Sygnatariuszy Memorandum.

Wskaźniki jakości

Bardzo duży nacisk położono na to, co z punktu widzenia użytkowników jest najistotniejsze, a więc opracowanie wskaźników jakości w sposób jak najbardziej przejrzysty, w oparciu o jednolite definicje i metody pomiarów.

Kryteria przystępności dla przeciętnego konsumenta oraz przydatności przy wyborze dostawcy usług stanowiły podstawę konstrukcji definicji wskaźników, wyboru ich liczby oraz rodzaju. Prezes UKE oraz Sygnatariusze ustalili, że optymalny podział wskaźników jakości usług powinien uwzględniać wskaźniki administracyjne oraz wskaźniki techniczne.

Wskaźniki administracyjne dotyczą obsługi klienta przez dostawcę usług w zakresie kontaktu z personelem dostawcy usług oraz poprawności wystawianych faktur. Z kolei wskaźniki techniczne dotyczą usługi głosowej oraz usługi dostępu do sieci Internet. Ostatecznie, w ramach Memorandum opracowano wspólnie 8 wskaźników jakości, w tym 2 administracyjne i 6 technicznych. Są to:

1.   Wskaźniki administracyjne:

* Wskaźnik średniego czasu oczekiwania na połączenie z personelem;

* Wskaźnik poprawności faktur;

2.   Wskaźniki techniczne:

Dla usługi telefonicznej:

* w sieciach stacjonarnych: Wskaźnik skuteczności połączeń telefonicznych;

* w sieciach ruchomych:

– Wskaźnik skuteczności połączeń telefonicznych;

– Wskaźnik połączeń przerwanych;

– Wskaźnik jakości mowy;

* Dla usługi dostępu do Internetu:

– Wskaźnik prędkości transmisji danych;

–  Wskaźnik opóźnienia pakietów danych.

Wyłoniono przy tym cztery rodzaje badanych wskaźników:

* Wskaźnik średniego czasu oczekiwania na połączenie z personelem  – za jakość dobrą uważa się czas poniżej 60 s., a za złą powyżej 120 s.

* Wskaźnik poprawności faktur: za jakość dobrą powyżej 97,5 proc., za złą poniżej 95,1 proc.

* Wskaźnik skuteczności połączeń telefonicznych: jakość dobra – powyżej 98 proc., jakość zła – poniżej 95 proc.

* Wskaźnik połączeń przerwanych: jakość dobra – poniżej 2 proc., powyżej 5 proc.

* Wskaźniki jakości mowy: jakość dobra – powyżej 90 proc., zła – poniżej 80 proc.

3. Pomiary prędkości transmisji danych

Według UKE, największe emocje wśród uczestników porozumienia wzbudzały wskaźniki dotyczące usługi dostępu do sieci Internet, a więc wskaźnik prędkości transmisji danych oraz wskaźnik opóźnienia. Uznano, że konsument powinien mieć możliwość sprawdzenia jakości tej usługi z perspektywy aplikacji, z których korzysta w ramach dostępu do Internetu.

Dlatego w tym przypadku dokonano bardziej szczegółowego podziału wskaźników, ustalono grupy najbardziej powszechnych aplikacji oraz ustalono wartości graniczne prędkości oraz opóźnienia pakietów danych, które pozwalają na bezproblemowe korzystanie z danej grupy.

Tu dokonano podziału usług na osiem głównych kategorii i ustalono dla nich zadowalające poziomy dwóch wskaźników: minimalną wskazaną prędkość transmisji oraz minimalne dopuszczalne opóźnienie.

Zasady te dla poszczególnych kategorii wyglądają następująco:

(działanie: prędkość, DL- donwlink, UL-uplink, opóźnienie)

* Przeglądanie stron WWW: 1 Mb/s, DL, 20 ms ;

* Oglądanie wideo w jakości SD: 2 Mb/s, DL, 20 ms;

* Oglądanie wideo w jakości HD: 6 Mb/s, DL, 20 ms;

* Rozmowy wideo HD: 1,5 Mb/s, DL i UL, 150 mb;

* Rozmowy telefoniczne w technologii VoIP: 64 kb/s DL i UL, 150 ms;

* Usługi multiroom (3x wideo HD): 18 Mb/s, DL, 200 ms;

* Gry sieciowe czasu rzeczywistego: 2 Mb/s DL, 1,5 Mb/s UL, 30 ms;

* Gry sieciowe pozostałe (planszowe): 1 Mb/s DL i UL, 200 ms.

Zgodnie z ustaleniami Memorandum, w zależności od udziału procentowego próbek spełniających minimalne kryteria dla danej grupy aplikacji, usługa dostępu do Internetu będzie dla tej grupy klasyfikowana:

* Poniżej 70 proc. – jakość niska

* 70-90 proc. – jakość zadowalająca

* Powyżej 90 proc. – jakość dobra.

Dla zobrazowania powyższej klasyfikacji można podać przykład w którym dana próbka zawiera następujące wyniki: prędkość do abonenta (downlink) – 4 Mb/s, prędkość od abonenta (uplink) – 680 Kb/s oraz opóźnienie – 90 ms.

Taki wynik pozwala zakwalifikować próbkę jako pozytywną dla usług: przeglądanie stron WWW, oglądanie wideo w jakości SD, głosowych w technologii VoIP. Natomiast klasyfikuje ją jako próbkę negatywną dla usług: oglądanie wideo w jakości HD (niespełniony parametr prędkości), Multiroom (niespełniony parametr prędkości) oraz gier sieciowych (niespełnione parametry prędkości transmisji danych oraz opóźnienia).

W przypadku, gdy nie będzie spełniony chociaż jeden z powyższych parametrów granicznych, daną próbkę należy zaklasyfikować jako negatywną.

4. Zasady pomiarów w sieciach ruchomych

Jednym z celów stawianych w ramach Memorandum jest zapewnienie porównywalności wyników pomiarów. W tym celu przyjęto następujące zasady dotyczące realizacji pomiarów w sieciach ruchomych:

* Jednoczesność – w tym samym czasie wykonywane są testy (pomiary) przy użyciu tej samej jednostki lub jednostek pomiarowych, i równolegle pomiary u wszystkich operatorów i dla wszystkich mierzonych usług;

* Obszar i czas wykonywania pomiarów jest taki sam dla wszystkich operatorów;Pomiary będą realizowane przez niezależny podmiot;Kampanie pomiarowe będą realizowane cyklicznie, zgodnie z przyjętym okresem sprawozdawczości;

* Prezes UKE posiada funkcję kontrolno-nadzorczą.

W celu realizacji kampanii pomiarowych i dalszych działań operacyjnych powołany zostanie Komitet Sterujący Pomiarami Sieci Ruchomych. W jego skład wejdą na równych prawach przedsiębiorcy telekomunikacyjni, których dotyczą pomiary oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Wybór trasy pomiarowej powinien uwzględniać rozkład populacji ludności, rozkład ruchu oraz obszar świadczenia usług. Minimalny czas trwania kampanii pomiarowej to 800 godzin. Minimum 80 proc. pomiarów zostanie zrealizowanych w ruchu, a sama realizacja pomiarów nastąpi w następujących kategoriach obszarowych:

* Aglomeracje – 6 największych miast Polski oraz miasta wchodzące w skład Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego oraz Trójmiasta,

* miasta – miasta liczące co najmniej 50 tys. mieszkańców, z wyłączeniem aglomeracji,

* drogi – odcinki dróg krajowych poza granicami administracyjnymi aglomeracji i miast.

5. Publikacja wyników pomiarów

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą zobowiązani do publikowania aktualnych wyników pomiarów jakości usług w swojej sieci. Natomiast na stronie internetowej UKE będą umieszczane zbiorcze zestawienia wskaźników jakości usług telekomunikacyjnych za poszczególne okresy sprawozdawcze, przekazane przez przedsiębiorców.

Pierwsza kampania pomiarowa ma rozpocząć się w 2014 r., a dostawcy usług, którzy przystąpili do Memorandum, będą dwukrotnie w ciągu roku kalendarzowego przekazywać do UKE wyniki badania jakości usług telekomunikacyjnych.

Tło

Przedmiotem prac było ustalenie wykazu wskaźników jakości usług i ich precyzyjnego zdefiniowania, ustalenie metody dokonywania obiektywnych pomiarów, a także ustalenie zasad publikowania wyników pomiarów i ich przekazywania do Prezesa UKE. Przeanalizowano różne warianty organizacji pomiarów dla sieci ruchomych, w tym sposób wyboru niezależnego podmiotu, który te pomiary przeprowadzi oraz zasady finansowania kosztów prowadzenia pomiarów.

Idea podpisania Memorandum jest spójna z ogłoszoną  w 2012 r. Strategią Regulacyjną Prezesa UKE, której jednym z najistotniejszych celów jest wzmocnienie pozycji konsumenta i zapewnienie wymaganego poziomu jakości usług telekomunikacyjnych. Jest także przełomowa i wyjątkowa na tle pozostałych krajów Europy, ponieważ tak niezwykle wrażliwe kwestie zostały ustalone w wyniku koregulacji, czyli porozumienia z rynkiem.

– Dla mnie jako regulatora ważne jest także to, że doszliśmy do tych ustaleń w procesie współregulacji. Operatorzy zrozumieli, że to także dla nich korzystne rozwiązanie. Z jednej strony Polacy będą mogli lepiej wybierać operatorów, z drugiej jestem przekonana, że taka informacja zmobilizuje dostawców do dbania o jakość – podkreśla Magdalena Gaj, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Operatorzy będą mieli obowiązek publikowania aktualnych wyników pomiarów w swojej sieci oraz przekazywania ich do Prezesa UKE. W ramach Memorandum ustalony został sposób, w jaki informacje o wskaźnikach i jakości mają być prezentowane. Każdy użytkownik będzie mógł je zobaczyć w formie przejrzystej tabeli, a z czasem także porównywarki.

Według UKE, efekty pracy uczestników Memorandum są swoistym, nowym otwarciem na rynku: – Konsument dostanie usługę najlepszej jakości, która będzie weryfikowana w sposób bardzo transparentny. Dziś każdy produkt spożywczy ma na opakowaniu precyzyjną informację na temat zawartości kalorii i wszystkich składników. Teraz tak wreszcie będzie z Internetem i połączeniami telefonicznymi – w każdym miejscu i czasie będzie można dowiedzieć się, jakie są prawdziwe parametry usługi – mówi cytowana w komunikacie Magdalena Gaj.

Działania Memorandum wpisują się również w aktualne prace grup roboczych przy BEREC i CEPT.

Uczestnicy porozumienia pracowali w Zespole Roboczym oraz w trzech tematycznych grupach roboczych: Grupie ds. Wskaźników Technicznych, Grupie ds. Wskaźników Administracyjnych oraz Grupie ds. Organizacyjno-Prawnych. Łącznie odbyło się 40 posiedzeń grup roboczych, a szczegółowe informacje nt. kolejnych etapów prac znajdują się w serwisie Internet Quality (http://iq.polskaszerokopasmowa.pl/#)

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przedstawiła właśnie raport końcowy z prac nad określeniem wskaźników jakości, który powstał w ramach zainicjowanego rok temu Memorandum na rzecz poprawy jakości usług telekomunikacyjnych. Na jego podstawie rozpoczną się pomiary w sieciach operatorów.

Do Memorandum zawartego z inicjatywy prezes UKE, Magdaleny Gaj przystąpiły – łącznie 44 podmioty. Wszyscy zobowiązali się wspólnie dążyć do zapewnienia konsumentom rzetelnych i porównywalnych informacji o wskaźnikach dostępności i jakości świadczonych usług (Quality of Service – QoS). Raport końcowy jest dokumentem wspólnie przygotowanym i uzgodnionym przez Inicjatora (Prezes UKE) i Sygnatariuszy Memorandum.

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Uwaga na nowe pułapki w roamingu. Jak za granicą łączyć się taniej lub za darmo
Telekomunikacja
Gigant ogłasza przełom w łączności. To zupełnie nowa jakość
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Akcje Specjalne
Naszym celem jest osiągnięcie 9 GW mocy OZE do 2030 roku
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany