Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprezentowała ostateczną listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania po pozytywnym rozpatrzeniu protestów w ramach działania II.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w konkursie, który trwał do dnia 31 lipca 2013 r. – informuje serwis afiliowany przy UKE, polskaszerokopasmowa.pl.

PARP ostatecznie rekomendował 36 wniosków do dofinansowania oraz dodatkowo 7 po pozytywnym rozpatrzeniu protestów: Ogólna wartość rekomendowanego wsparcia to 142,49 mln zł.

To mniej niż w grudniu u.b.r., gdy agencja ogłosiła listę projektów do dofinansowania w tym konkursie. Wówczas rekomendowała 46  wniosków, a łączna wsparcie miało sięgnąć 165,72 mln zł. PARP musiała zweryfikować listę po protestach podmiotów wskazujących, że część inwestorów nie planuje zapełniać białych plam.

W konkursie złożono 105 wniosków o dofinansowanie, z czego 88 spełniało kryteria formalne (podlegające ocenie merytorycznej).