Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji ustosunkowała się do inicjatyw Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który chce działać na rzecz większej zrozumiałości wzorców umów, jakie zawierają klienci z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi.

PIIT wskazuje, że nawet jeśli urzędowi udałoby się w ramach wielostronnych konsultacji wypracować kompromisowe rozwiązania w tej kwestii, to nie miałaby one charakteru obligatoryjnego zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne.

Propozycje UOKiK, jakie przedstawiono branżowym izbom na spotkaniu 10 czerwca, mają jednak zostać włączone do następnej nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego. PIIT chce zabezpieczyć wpływ izby na ostateczny kształt tych zapisów, wskazując w piśmie skierowanym do Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel, prezes UOKiK, że prace nad nimi powinny przebiegać z udziałem zainteresowanych stron.

Jerzy Sadowski, wiceprezes PIIT, w liście do UOKiK (dostępnym tutaj) szczegółowo wymienił konkretne zapisy, jakie wg. izby powinny się znaleźć w nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, w części dotyczącej wzorców umó1).