Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczęło konsultację priorytetów nowej perspektywy finansowej 2014-2020 w dziedzinie teleinformartyki. Choć jeszcze nie wiadomo, jakie środki będą do wykorzystania, zaczyna się dyskusja, jak to zrobić.

Na cel (2) pod nazwą Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych składać się będą trzy główne obszary: zapewnienie użytkownikom telekomunikacji, zapewnienie elektronicznych usług, przede wszystkim publicznych, oraz edukacja w wykorzystywaniu tych narzędzi (czyli inwestycje w tzw. „kapitał ludzki”).

Jednym z przedmiotów dyskusji w MRR był podział środków, jakie będę dostępne, pomiędzy te trzy obszary, a każdy z nich ma swoich zwolenników i promotorów. Według części dyskutantów w ministerstwie bez budowy sieci (w kolejnej perspektywie finansowe: sieci dostępowej) nie będzie realizacji celów Agendy Cyfrowej. Według innych dostępność łączy szerokopasmowych nie oznacza jeszcze, że będą abonowane, skoro znaczne grono Polaków nie widzi z tego dla siebie korzyści, i że potrzeba nowych, cyfrowych usług – głównie publicznych – aby stymulować popyt. Na co ripostują jeszcze inni, że największy popyt wywołuje elektroniczna rozrywka, która jest domeną dostawców komercyjnych.

Inne pytania, jakie dzisiaj stawia MRR, to jak określić proporcje pomiędzy zwrotnymi i niezwrotnymi środkami pomocy na ICT, w jaki sposób wspomagać ICT na terenach słabo zurbanizowanych, czy dopuścić dużych operatorów na większą skalę do środków unijnych, jak technicznie wspierać realizację zadań celu 2.

Materiał problemowy do debaty eksperckiej na temat możliwości finansowania inwestycji w ramach celu tematycznego 2.