Urząd Komunikacji Elektronicznej przedstawiał zmodyfikowany projekt stanowiska w sprawie świadczenia bezpłatnej lub za opłatę niższą niż cena rynkowa usługi dostępu do sieci Internet przez jednostki samorządu terytorialnego.

Pokreśla w nim, że oferowanie przez jednostki samorządu terytorialnego bezpłatnej lub za opłatę niższą niż cena rynkowa usługi dostępu do sieci Internet dla ogółu ludności, jest w Polsce zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Taka działalność zawsze będzie oddziaływać na lokalny rynek telekomunikacyjny. Oddziaływanie to w jednym przypadku może być pozytywne i przejawiać się między innymi zapewnieniem osobom wykluczonym cyfrowo możliwości korzystania z usługi dostępu do Internetu, czy też zwiększeniem zainteresowania technologiami informacyjno – komunikacyjnymi. Z drugiej strony taka działalność może jednak powodować stagnację lokalnego rynku telekomunikacyjnego oraz zakłócić rozwój konkurencji na tym rynku.

Daltego też UKE wymaga, by przed ropoczęciem telekomunikayjnej samorządy przeprowadzały konsultacje takich  projektów  z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi działającymi na rynku lokalnym, w celu weryfikacji, czy na danym rynku lokalnym istnieją rozwiązania alternatywne zmierzające do zapewnienia mieszkańcom dostępu do usługi szerokopasmowego Internetu;

Samorządy powinny też przedkladać przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, w szczególności lokalnym dostawcom usług telekomunikacyjnych, propozycje współpracy w zakresie świadczenia na rzecz użytkowników końcowych bezpłatnej usługi dostępu do Internetu lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa, w tym oferty obejmującej w szczególności korzystanie z infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej przez jst lub innej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych do których jst nabyła prawa.

Uwagi do projektu UKE mozńa skladać do 18 czerwca 2013 r.