Przegląd prasy – wtorek 27 grudnia

Publikacja: 27.12.2011 08:31

Canal+: Polska ma potencjał

Michał Fura

Julien Verley i Beata Mońka mówią o planach Cyfry+ wobec n i TVN. Dzięki tej transakcji chcecie za 3 lata w biznesie płatnej TV mieć 3 mln klientów i 550 mln zł wyniku EBITDA. Analitycy mówią, że to zbyt optymistyczne założenia. Konkurencja jest ogromna. To prawda – polski rynek jest wyjątkowo konkurencyjny. Platformy mają około 6 mln klientów, operatorzy kablowi – ponad 4 mln. A dane mówią o 14 mln gospodarstw domowych. Jeśli jednak przyjrzymy się bliżej dostępnej ofercie, zobaczymy, jak duża jest różnica między segmentami rynku. Wysokość abonamentów waha się od 20 do 90 zł. Kluczem do skutecznego podboju rynku będzie jakość. Nasza oferta będzie na tyle bogata, by z obecnych 2,5 mln zbliżyć się do 3 mln klientów.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=392384 (dostęp płatny)

Decyduje miejsce świadczenia usługi

Jakub Kluczykow

Usługi elektroniczne są coraz popularniejsze. Zgodnie z definicją są to usługi świadczone za pomocą internetu lub sieci elektronicznej. Ich świadczenie jest na tyle zautomatyzowane, że wymagają zaledwie minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe. Jeżeli osoba fizyczna z Polski pobiera za pośrednictwem internetu treści multimedialne z portalu firmy, która ma siedzibę poza terytorium Unii, na przykład w USA, miejscem świadczenia usługi będzie terytorium Polski.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=392269 (dostęp płatny)

Anna Streżyńska odchodzi ze stanowiska prezesa UKE

Przemysław Poznański

Ze stanowiskiem prezesa UKE żegna się Anna Streżyńska. Uwielbiana i nienawidzona dokładnie za to samo – za rozpętanie rewolucji na rynku telekomunikacyjnym. O tym, że premier nie chce jej dalej widzieć na stanowisku regulatora rynku, poinformował wczoraj Streżyńską minister administracji i cyfryzacji Michał Boni. Co prawda ani on, ani premier nie mają prawa zwalniać jej ze stanowiska, ale niezbędna do tego zgoda posłów jest tylko formalnością. Streżyńska zostanie odwołana na ostatnim styczniowym posiedzeniu Sejmu. Tego samego dnia powołany zostanie nowy prezes. Na szczycie nieoficjalnej listy kandydatów znajduje się inna „żelazna dama” telekomunikacji – wiceminister administracji i cyfryzacji Magdalena Gaj. http://wyborcza.biz/biznes/1,101558,8869876,Anna_Strezynska_odchodzi_ze_stanowiska_prezesa_UKE.html

Linie lotnicze, firmy przewozowe, sklepy – firmy kupują tablety

Tomasz Grynkiewicz, Vadim Makarenko

2011 rok był rokiem tabletów. Urządzenie, które w masowej sprzedaży pojawiło się dopiero półtora roku temu, zamawia dziś coraz więcej firm i instytucji. To będzie rok tabletów – prognozowała w styczniu firma Deloitte. I dodawała, że co czwarty trafi do firm lub instytucji. To oznacza, że „służbowych” tabletów jest ponad 10 mln. Najwięcej tabletów mieli kupić właściciele sklepów. Nic dziwnego, bo handel był pierwszą branżą, która sięgnęła po tablety – w amerykańskich salonach Pumy i Converse klienci mogą projektować na iPadach własne buty. W kosmetycznej sieci Sephora czy jubilerskiej części JC Penney – oglądać towary, których akurat nie ma na w sklepie. A w sklepach odzieżowych – sprawdzić, czy dany rozmiar albo kolor da się zamówić.

http://wyborcza.biz/biznes/1,101558,10869493,Linie_lotnicze__firmy_przewozowe__sklepy___firmy_kupuja.html (dostęp płatny)

UKE widzi tańszy internet

Magdalena Wierzchowska

Superprzetarg na częstotliwości 1800 MHz budzi duże emocje. To dobra wiadomość dla budżetu, bo operatorzy mogą windować ceny. Wkrótce powinien ruszyć wyczekiwany przez operatorów przetarg na częstotliwości z zakresu 1800 MHz. Może posłużyć do budowy sieci superszybkiego internetu LTE lub odciążyć zatykające się sieci operatorów.— To jedne z ostatnich cennych częstotliwości na sprzedaż. Przez pewien czas będą stanowiły podstawę rozwoju operatorów, którzy je zdobędą. Spodziewamy się więc ostrej rywalizacji cenowej. Zwłaszcza że ten przetarg ma wyrównać szanse konkurencyjne operatorów, więc nie będzie w jego warunkach silnych preferencji dla podmiotów nieobecnych jeszcze na rynku — mówi Anna Streżyńska, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE).

http://teleinformatyka.pb.pl/2535597,6254,uke-widzi-tanszy-internet (dostęp płatny)

Gwiazda do lamusa

Łukasz Dec

Premier Tusk podziękował nieszablonowej szefowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Po pię­ciu la­tach re­gu­lo­wa­nia ryn­ku te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­ne­go i sied­miu mie­sią­cach ocze­ki­wa­nia na de­cy­zję pre­mier Do­nald Tusk po­dzię­ko­wał za dal­szą współ­pra­cę An­nie Stre­żyń­skiej, sze­fo­wej Urzę­du Ko­mu­ni­ka­cji Elek­tro­nicz­nej. De­cy­zja, choć nie cał­kiem za­ska­ku­ją­ca, przy­szła w do­syć nie­spo­dzie­wa­nym mo­men­cie – tuż przed świę­ta­mi Bo­że­go Na­ro­dze­nia. No­wy mi­ni­ster ds. ad­mi­ni­stra­cji i cy­fry­za­cji Mi­chał Bo­ni po­in­for­mo­wał Stre­żyń­ską, że pre­mier ma no­we pla­ny co do ob­sa­dy jej sta­no­wi­ska. Pię­cio­let­nia ka­den­cja An­ny Stre­żyń­skiej upły­nę­ła już w ma­ju.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1107000_Gwiazda_do_lamusa.html (dostęp płatny)

Media coraz bardziej cyfrowe

Magdalena Lemańska

2012 będzie rokiem cyfryzacji i Internetu: swoją działalność tam będą rozwijać wydawcy i nadawcy. W wyniku zmian własnościowych czeka nas ostre starcie na rynku platform cyfrowych. Cyfrowy sygnał telewizji naziemnej w połowie przyszłego roku ma docierać do 92 proc. gospodarstw domowych w Polsce. Już obec­ny rok spo­ro w me­diach zmie­nił, głów­nie z uwa­gi na zmia­ny wła­sno­ścio­we w naj­więk­szych gru­pach me­dio­wych (Zyg­munt So­lorz­-Żak sku­pił w swo­im rę­ku za­rów­no Cy­fro­wy Pol­sat i te­le­wi­zję Pol­sat, jak i Po­lkom­tel – ope­ra­to­ra sie­ci Play, ITI po­sta­no­wił sprze­dać zna­czą­cy pa­kiet udzia­łów w gru­pie TVN fran­cu­skiej gru­pie Ca­nal oraz po­łą­czyć na­le­żą­cą do Fran­cu­zów plat­for­mę Cy­fra+  z TVN­-ową plat­for­mą sa­te­li­tar­ną „n”). Ten ma jed­nak szan­sę być prze­ło­mo­wy, bo głę­biej wpro­wa­dzi ry­nek w me­dia in­ter­ne­to­we.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1107025_Media_coraz_bardziej_cyfrowe.html (dostęp płatny)

Canal+: Polska ma potencjał

Michał Fura

Pozostało 99% artykułu
Telekomunikacja
Uwaga na nowe pułapki w roamingu. Jak za granicą łączyć się taniej lub za darmo
Telekomunikacja
Gigant ogłasza przełom w łączności. To zupełnie nowa jakość
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Materiał Promocyjny
Mity i fakty – Samochody elektryczne nie są ekologiczne
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?