Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji – jedna z czterech najważniejszych branżowych izb dla rynku telekomunikacyjnego – opublikowała sprawozdanie z działalności w okresie 2009-2011. Przychody Izby w ubiegłym roku wyniosły prawie 1,7 mln zł, a zysk netto 191 tys. zł. Rok wcześniej przychody były na poziomie 1,5 mln zł, ale strata wyniosła przeszło 100 tys. zł. Izba czerpie środki na działalność statutową głownie ze składek członkowski. Prowadzi również działalność gospodarczą.

W ubiegłym roku działalność ta dała Izbie 180 tys. zł przychodu, podczas gdy rok wcześnie 586 tys. zł. Zyski z działalności, jakie Izba przeznacza na działalność statutową, wyniosły odpowiednio 36 tys. zł i 9 tys. zł. W komentarzu do wyników działalności gospodarczej Izby zarząd wskazał na „trudności w pozyskiwaniu sponsorów dla większych przedsięwzięć organizacyjnych” oraz na „brak pozycji ‚konferencje PIIT’ w budżetach marketingowych firm członkowskich”.

Na koniec ubiegłego roku 155 firm należało do grona członków PIIT. Netto w ubiegłym roku ubyło 16 członków Izby.

Na XX zgromadzeniu członków Izby Wacław Iszkowski został powołany na kolejną kadencję, jako prezes zarządu.