Takie hasło rzucił (niedawno goszczony w Polsce) [b]Hamadoun Touré[/b] – sekretarz [b]Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej[/b] (ang.[i][b]International Telecommunications Union[/b][/i] – ITU) – w raporcie skierowanym do szefa ONZ [b]Ban Ki-moona[/b] przez [b]Komisję na Rzecz Cyfrowego Rozwoju[/b] (ang. [i]Broadband Commission for Digital Development[/i]). Według szefa ITU celem międzynarodowej społeczności powinno być zapewnienie do 2015 r. szerokopasmowego dostępu co najmniej połowie mieszkańców globu. Rządy poszczególnych państw powinny umieścić ten cel pomiędzy swoimi priorytetami. Powód? Szerokopasmowy dostęp, pośrednio, powoduje powstawanie nowych miejsc pracy, stymuluje wzrost ekonomiczny i poprawę efektywności pracy.

ITU szacuje, że na koniec bieżącego roku na całym świecie będzie 900 mln abonentów szerokopasmowego dostępu w stacjonarnych i radiowych sieciach dostępowych. Dostęp mobilny będzie podstawową technologią dla krajów rozwijających się, w których brakuje sieci stacjonarnej. Celem rządów i regulatorów powinno być dopasowanie struktury cen usług dostępowych do zamożności obywateli. Według raportu Komisji mieszkańcy zamożnych krajów, jak Stany Zjednoczone, Kanada, Australia itp. – statystycznie płacą za szerokopasmowy dostęp poniżej 1 proc. średnich miesięcznych zarobków. W krajach rozwijających się usługi dostępowe w najprostszych technolgiach są wielokrotnie droższe, co stanowi istotną barierę popytu i popularyzacji dostępu.

W krajach zamożnych penetracja dostępu oscyluje wokół poziomu 30 proc., w szybko rozwiających się krajach BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny) wokół poziomu 10 proc. W ubogich krajach trzeciego świata penetracja nie sięga nawet 1 proc.

– W 21 wieku dostęp do internetu będzie pełnił równie ważną społeczną i ekonomiczną rolę, co zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną oraz sprawna sieć transportowa – powiedział Hamadoun Touré. Komisja na Rzecz Cyfrowego Rozwoju w swom raporcie zarysowała projekt programu [b]“Dostęp dla każdego”[/b] (ang. [i][b]„Broadbband inclusion for all”[/b][/i]), który będzie promowany na forum ONZ.