Trzystu cyfrowych latarników bierze udział w ogólnopolskim zjeździe w Tarnowie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie (MwI), które w ramach tzw. projektu systemowego prowadzonego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, prowadzi działanie Polska Cyfrowa Równych Szans. Zadaniem cyfrowych latarników jest rozbudzanie świadomości cyfrowej Polaków i zachęcanie do korzystania z Internetu grupy wykluczonych cyfrowo.

Podczas zjazdu podano m.in. zasady na jakich latarnicy mogą ubiegać się o finansowe granty. MwI ma na to środki, bo wartość realizowanego przez nie projektu finansowego ze środków europejskich to około 15 mln zł.

MwI gotowa jest finansować latarników, którzy wykażą się kreatywnością, innowacyjnością i unikatowością planowanych działań. Latarnik, który przedstawi plan działań mający takie znamiona i zadeklaruje przeszkolenie w ciągu 18 miesięcy minimum 270 osób może liczyć na grant w wysokości 26,5 tys. zł na 18 miesięcy. Przy czym kwota ta dzielona jest na miesięczne transze w wysokości 1472,22zł. W przypadku osób niezatrudnionych  będzie ona pomniejszona o składki na ubezpieczenia, jakie musi opłacić stowarzyszenie

Warunkiem koniecznym, by dostać grant jest ukończenie kursu e-learningowego, który tłumaczy jak prowadzić, rozliczać i dokumentować projekt grantowy. Do obowiązków grantobiorcy należeć będzie m.in. comiesięczna przekazywanie listy obecności osób biorących udział w szkoleniach, dokumentacja zdjęciowej ze szkoleń oraz  raportów z działań.

Do pełnienia roli cyfrowego latarnika  zgłosiło się już 2800 osób z całego kraju