[b]Ministerstwo Infrastruktury[/b] opublikowało dzisiaj projekt raportu [b]Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego[/b] na temat wieloletniej polityki zarządzania widmem radiowym w krajach [b]Unii Europejskiej[/b]. Projekt stanie się podstawą przyszłej regulacji zasad zarządzania widmem. Parlamentarna komisja, jeszcze bardziej, niż [b]Komisja Europejska[/b], jest zdeterminowana do alokowania jak największych zasobów na potrzeby radiowych systemów dostępowych.

W parlamentarnych poprawkach do projektu Komisji Europejskiej zapisana została wprost konieczność wygospodarowania minimum 1200 MHz pasma radiowego na potrzeby radiowej telekomunikacji, podczas gdy projekt Komisji mówił tylko o „wystarczających” zasobach. Parlament w swoich zaleceniach mówi nie tylko – jak Komisja – o zakresach 800 MHz, czy 3,4-3,8 GHz, ale również o paśmie 1,5 GHz, czy paśmie 2,3 GHz (na obu zakresach mogą pracować systemy LTE).

Parlament proponuje również ujęcie w treści przyszłej decyzji konieczności rewizji zagospodarowania zasobów radiowych z zakresu 300 MHz – 70 GHz, a nie tylko 300 MHz – 3 GHz, jak proponuje Komisja. Chodzi o weryfikację, czy zasoby są wykorzystywane efektywnie.

Decyzja parlamentu odnośnie polityki widma radiowego zostanie przegłosowana przez Parlament Europejski w maju bieżącego roku.

[link=http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-454.746+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN]Uwagi Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego do projektu planu zarządzania widmem radiowym w UE[/link]