BEREC, organizacja europejskich urzędów regulujących krajowe rynki telekomunikacyjne, opublikowała swoją opinię do projektu rekomendacji Komisji Europejskiej na temat niedyskryminacyjnego i kosztowo zorientowanego dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej operatorów zasiedziałych (ang. Commission draft Recommendation on non-discrimination and costing methodologies).

– BEREC byłby zadowolony, gdyby w końcowym tekście rekomendacji Komisja stwierdziła wprost, że zakres cenowy 8-10 euro nie jest obligatoryjny, i że ceny spoza tego zakresu mogą być zaakceptowane  – pisze BEREC w swojej opinii. Organizacja zwraca uwagę, że przyjęta metodologia ustalania cen produktów hurtowych musi być adekwatna do sytuacji na danym rynku. Z tego samego powodu BEREC wnosi, aby w rekomendacji Komisja nie wskazywała architektury sieci FTTC, jako bazowej dla metodologii kosztowej, a określiła ją w sposób neutralny. I nie szczegółowo, ale wskazując kilka pryncypiów: m.in. długoterminową stabilność cen w kontekście potrzeby stymulacji inwestycji w sieci NGA, określenie bazy do ustalenia cen produktów hurtowych w sieci NGA, czy właściwe zaprognozowania spadku liczby linii miedzianych w ramach migracji rynku do usług NGA.

BEREC chciałby również, aby krajowe organy regulacyjne zachowały pewną niezależność w ocenie, czy nowe produkty w sieci NGA wymagają zapewnienia dostępu regulowanego wraz z nałożeniem obowiązku kalkulacji kosztowej cen hurtowych.

Liczba uwag, jakie wysunął BEREC pod adresem treści rekomendacji jest większa, choć organizacja zgadza się z podstawowymi zasadami, jakie przyświecją rekomendacjom Komisji: stymulowanie inwestycji wraz z zapewnieniem i promocja konkurencji rynkowej. BEREC podkreśla, że te dwie przesłanki wzmacniają się wzajem, wskazując np. inwestycje operatorów zasiedziałych, jako odpowiedź na konkurencję ze strony sieci kablowych.

Commission draft Recommendation on non-discrimination and costing methodologies. BEREC Opinion