Przegląd prasy – wtorek 10 kwietnia

Publikacja: 10.04.2012 08:30

Czy koszt połączenia konkursowego powinien być widoczny

Łukasz Kuligowski

Od 4 kwietnia 2012 r. informacja o koszcie wysłania konkursowego SMS-a czy cenie za minutę połączenia np. przy usługach związanych z telesprzedażą musi być wyświetlana na ekranie przez cały czas trwania emisji spotu reklamującego taki konkurs, loterię czy telesprzedaż. Zmiany wprowadziła nowelizacja rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży, która tego dnia weszła w życie.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=405898 (dostęp płatny)

Rynek aplikacji idzie w górę

PR

Wartość polskiego rynku gier i aplikacji mobilnych wyniosła w 2011 r. 175 mln zł i była wyższa o około 30 proc. w porównaniu z 2010 r. – wynika z szacunków firmy PMR. Prognozy na kolejne lata zakładają utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu. Ma to być rezultatem rosnącej liczby smartfonów i tabletów.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=406054 (dostęp płatny)

Nie wszystkie podstawówki mają równe szanse na „Cyfrową szkołę”

Artur Radwan

Wszyscy szefowie placówek oświatowych chcą się ubiegać o pomoc z programu pilotażowego „Cyfrowa szkoła”. Na składanie wniosków mają czas do 18 kwietnia. Dzięki 50 mln zł przeznaczonym na projekt szkoły mają być wyposażone m.in. w przenośne komputery i tablice multimedialne. Uczniowie i nauczyciele będą mogli korzystać również z 18 darmowych e-podręczników do 14 przedmiotów. Program ma objąć tylko 380 z blisko 14 tys. szkół podstawowych. Oznacza to, że w jednym województwie do pilotażu trafią zaledwie 24 szkoły. Szanse na udział w nim są więc niewielkie, ale zainteresowanie bardzo duże.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=405967 (dostęp płatny)

Internauci upominają się o faktury z kafejek

Magdalena Majkowska

Podatnicy żądają dowodu potwierdzenia, że korzystali z kawiarenki internetowej, bo daje on prawo do ulgi w zeznaniu rocznym PIT. W rozliczeniach z fikusem za ubiegły rok podatnicy po raz pierwszy mogą – w ramach ulgi internetowej – odliczać od dochodu także wydatki na surfowanie po sieci poza miejscem zamieszkania. Z przeprowadzonej przez nas krótkiej sondy w kafejkach internetowych w 10 polskich miastach wynika, że podatnicy proszą o wystawienie faktury lub imiennego rachunku, choć nie jest to częsta praktyka. Taki dokument pozwala skorzystać z odliczenia w rocznym zeznaniu PIT.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=405991 (dostęp płatny)

Cztery miejsca na multipleksie do wzięcia

AK

Jakie programy w najpełniejszy sposób mogą uzupełnić ofertę programową w naziemnej telewizji cyfrowej? Między innymi takie pytanie kieruje przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do odbiorców i uczestników rynku mediów elektronicznych przed podjęciem decyzji w sprawie ogłoszenia o możliwości uzyskania koncesji na multipleksie MUX-1. Od stycznia 2014 r. KRRiT będzie miała bowiem możliwość umieszczenia tam jeszcze czterech nowych programów cyfrowych.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=405966 (dostęp płatny)

Czy e-faktury trzeba drukować

Ewa Matyszewska

Przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT. Wystawia kontrahentom faktury VAT za pomocą systemu księgowego, który umożliwia wydrukowanie dokumentów w dowolnym momencie. Jednocześnie system po wprowadzeniu danych do faktury i wydrukowaniu oryginału nie pozwala na jakąkolwiek ingerencję w jej treść. Czy spółka musi drukować i przechowywać papierowe kopie faktur?

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=405917 (dostęp płatny)

Play zrewolucjonizował rynek. Pytanie: Kto ich przelicytuje?

Przemysław Poznański

Wprowadzenie przez Playa pierwszego ryczałtowego abonamentu komórkowego zmusiło pozostałych graczy do reakcji. Jednak na razie niewiele ma to wspólnego z prawdziwym konkurowaniem. Przekomarzanie się w sprawie pierwszeństwa pomysłu trwa – Play ogłosił ofertę pierwszy, ale zwlekając dwa dni z jej wprowadzeniem, dał T-Mobile możliwość rozpoczęcia sprzedaży usługi o kilka godzin wcześniej. Najważniejsze jednak, że oferty są identyczne.

http://wyborcza.biz/biznes/1,101558,11505924,Play_zrewolucjonizowal_rynek__Pytanie__Kto_ich_przelicytuje_.html

Krzysztof Kilian: prawie jak minister energetyki

Barbara Oksińska

„Telefoniarz”, „przyjaciel premiera”, „dobry menedżer”, „ludzki gość” – to określenia, jakimi opisują nowego prezesa PGE, największej w kraju grupy energetycznej, przedstawiciele branży. Krzysztof Kilian na razie unika mediów i wgryza się w działalność firmy.

http://archiwum.parkiet.com/artykul/729984_Krzysztof_Kilian:_prawie_jak__minister_energetyki.html (dostęp płatny)

Iplex li­czy na szyb­ki roz­wój ryn­ku

Magdalena Lemańska

Ofe­ru­ją­cy fil­my w In­ter­ne­cie ser­wis przy­go­to­wu­je się do de­biu­tu na NewCon­nect i sza­cu­je, że za trzy la­ta ry­nek ta­kich ser­wi­sów bę­dzie wart ok. 0,5 mld zł. Kon­tro­lo­wa­ny przez Xa­rus Hol­dings Ltd./ War­saw Equ­i-ty Ma­na­ge­ment por­tal z wi­deo w In­ter­ne­cie Iplex.pl tra­fi na NC na prze­ło­mie ma­ja i czerw­ca te­go ro­ku. Spół­ka nie po­da­je, na ile się wy­ce­nia; wia­do­mo, że z gieł­dy chce po­zy­skać 7 – 14,8 mln zł.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1134999_Iplex_li­czy_na szyb­ki_roz­woj_ryn­ku.html (dostęp płatny)

Prawie 400 nowych kanałów TV

Mag­da­le­na Le­mań­ska

W Europie powstaje coraz więcej stacji TV. Większość z nich to kanały nadające w HD Mi­mo przedłu­ża­ją­ce­go się kry­zy­su w re­kla­mie, któ­re­go skut­kiem są ma­łe wzro­sty re­kla­mo­we­go ryn­ku w Eu­ro­pie, ry­nek te­le­wi­zyj­ny jest sta­bil­ny – oce­nia w ko­lej­nym ra­por­cie MA­VI­SE Eu­ro­pej­skie Ob­ser­wa­to­rium Au­dio­wi­zu­al­ne, któ­re ba­da ry­nek te­le­wi­zyj­ny w pań­stwach Wspól­no­ty na zle­ce­nie Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1135025_Prawie_400_nowych_kanalow_TV.html (dostęp płatny)

Czy koszt połączenia konkursowego powinien być widoczny

Łukasz Kuligowski

Pozostało 99% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał