Przegląd prasy – wtorek 10 kwietnia

Publikacja: 10.04.2012 08:30

Czy koszt połączenia konkursowego powinien być widoczny

Łukasz Kuligowski

Od 4 kwietnia 2012 r. informacja o koszcie wysłania konkursowego SMS-a czy cenie za minutę połączenia np. przy usługach związanych z telesprzedażą musi być wyświetlana na ekranie przez cały czas trwania emisji spotu reklamującego taki konkurs, loterię czy telesprzedaż. Zmiany wprowadziła nowelizacja rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży, która tego dnia weszła w życie.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=405898 (dostęp płatny)

Rynek aplikacji idzie w górę

PR

Wartość polskiego rynku gier i aplikacji mobilnych wyniosła w 2011 r. 175 mln zł i była wyższa o około 30 proc. w porównaniu z 2010 r. – wynika z szacunków firmy PMR. Prognozy na kolejne lata zakładają utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu. Ma to być rezultatem rosnącej liczby smartfonów i tabletów.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=406054 (dostęp płatny)

Nie wszystkie podstawówki mają równe szanse na „Cyfrową szkołę”

Artur Radwan

Wszyscy szefowie placówek oświatowych chcą się ubiegać o pomoc z programu pilotażowego „Cyfrowa szkoła”. Na składanie wniosków mają czas do 18 kwietnia. Dzięki 50 mln zł przeznaczonym na projekt szkoły mają być wyposażone m.in. w przenośne komputery i tablice multimedialne. Uczniowie i nauczyciele będą mogli korzystać również z 18 darmowych e-podręczników do 14 przedmiotów. Program ma objąć tylko 380 z blisko 14 tys. szkół podstawowych. Oznacza to, że w jednym województwie do pilotażu trafią zaledwie 24 szkoły. Szanse na udział w nim są więc niewielkie, ale zainteresowanie bardzo duże.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=405967 (dostęp płatny)

Internauci upominają się o faktury z kafejek

Magdalena Majkowska

Podatnicy żądają dowodu potwierdzenia, że korzystali z kawiarenki internetowej, bo daje on prawo do ulgi w zeznaniu rocznym PIT. W rozliczeniach z fikusem za ubiegły rok podatnicy po raz pierwszy mogą – w ramach ulgi internetowej – odliczać od dochodu także wydatki na surfowanie po sieci poza miejscem zamieszkania. Z przeprowadzonej przez nas krótkiej sondy w kafejkach internetowych w 10 polskich miastach wynika, że podatnicy proszą o wystawienie faktury lub imiennego rachunku, choć nie jest to częsta praktyka. Taki dokument pozwala skorzystać z odliczenia w rocznym zeznaniu PIT.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=405991 (dostęp płatny)

Cztery miejsca na multipleksie do wzięcia

AK

Jakie programy w najpełniejszy sposób mogą uzupełnić ofertę programową w naziemnej telewizji cyfrowej? Między innymi takie pytanie kieruje przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do odbiorców i uczestników rynku mediów elektronicznych przed podjęciem decyzji w sprawie ogłoszenia o możliwości uzyskania koncesji na multipleksie MUX-1. Od stycznia 2014 r. KRRiT będzie miała bowiem możliwość umieszczenia tam jeszcze czterech nowych programów cyfrowych.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=405966 (dostęp płatny)

Czy e-faktury trzeba drukować

Ewa Matyszewska

Przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT. Wystawia kontrahentom faktury VAT za pomocą systemu księgowego, który umożliwia wydrukowanie dokumentów w dowolnym momencie. Jednocześnie system po wprowadzeniu danych do faktury i wydrukowaniu oryginału nie pozwala na jakąkolwiek ingerencję w jej treść. Czy spółka musi drukować i przechowywać papierowe kopie faktur?

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=405917 (dostęp płatny)

Play zrewolucjonizował rynek. Pytanie: Kto ich przelicytuje?

Przemysław Poznański

Wprowadzenie przez Playa pierwszego ryczałtowego abonamentu komórkowego zmusiło pozostałych graczy do reakcji. Jednak na razie niewiele ma to wspólnego z prawdziwym konkurowaniem. Przekomarzanie się w sprawie pierwszeństwa pomysłu trwa – Play ogłosił ofertę pierwszy, ale zwlekając dwa dni z jej wprowadzeniem, dał T-Mobile możliwość rozpoczęcia sprzedaży usługi o kilka godzin wcześniej. Najważniejsze jednak, że oferty są identyczne.

http://wyborcza.biz/biznes/1,101558,11505924,Play_zrewolucjonizowal_rynek__Pytanie__Kto_ich_przelicytuje_.html

Krzysztof Kilian: prawie jak minister energetyki

Barbara Oksińska

„Telefoniarz”, „przyjaciel premiera”, „dobry menedżer”, „ludzki gość” – to określenia, jakimi opisują nowego prezesa PGE, największej w kraju grupy energetycznej, przedstawiciele branży. Krzysztof Kilian na razie unika mediów i wgryza się w działalność firmy.

http://archiwum.parkiet.com/artykul/729984_Krzysztof_Kilian:_prawie_jak__minister_energetyki.html (dostęp płatny)

Iplex li­czy na szyb­ki roz­wój ryn­ku

Magdalena Lemańska

Ofe­ru­ją­cy fil­my w In­ter­ne­cie ser­wis przy­go­to­wu­je się do de­biu­tu na NewCon­nect i sza­cu­je, że za trzy la­ta ry­nek ta­kich ser­wi­sów bę­dzie wart ok. 0,5 mld zł. Kon­tro­lo­wa­ny przez Xa­rus Hol­dings Ltd./ War­saw Equ­i-ty Ma­na­ge­ment por­tal z wi­deo w In­ter­ne­cie Iplex.pl tra­fi na NC na prze­ło­mie ma­ja i czerw­ca te­go ro­ku. Spół­ka nie po­da­je, na ile się wy­ce­nia; wia­do­mo, że z gieł­dy chce po­zy­skać 7 – 14,8 mln zł.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1134999_Iplex_li­czy_na szyb­ki_roz­woj_ryn­ku.html (dostęp płatny)

Prawie 400 nowych kanałów TV

Mag­da­le­na Le­mań­ska

W Europie powstaje coraz więcej stacji TV. Większość z nich to kanały nadające w HD Mi­mo przedłu­ża­ją­ce­go się kry­zy­su w re­kla­mie, któ­re­go skut­kiem są ma­łe wzro­sty re­kla­mo­we­go ryn­ku w Eu­ro­pie, ry­nek te­le­wi­zyj­ny jest sta­bil­ny – oce­nia w ko­lej­nym ra­por­cie MA­VI­SE Eu­ro­pej­skie Ob­ser­wa­to­rium Au­dio­wi­zu­al­ne, któ­re ba­da ry­nek te­le­wi­zyj­ny w pań­stwach Wspól­no­ty na zle­ce­nie Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1135025_Prawie_400_nowych_kanalow_TV.html (dostęp płatny)

Czy koszt połączenia konkursowego powinien być widoczny

Łukasz Kuligowski

Pozostało 99% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Telekomunikacja
Duża awaria sieci komórkowych w Polsce. Problemy z połączeniami
Materiał Promocyjny
Zrównoważony transport miejski w Polsce Wschodniej: program Fundusze Europejskie
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych? Zwycięzca jest jeden
Telekomunikacja
Ile Polacy płacą za usługi telekomunikacyjne i jak z nich korzystają. Raport UKE
Telekomunikacja
Bezprzewodowy internet rozkwitnie dzięki 5G. Najnowsze prognozy Ericssona
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Telekomunikacja
Aukcja częstotliwości dla sieci 5G rusza 22 czerwca. Kto weźmie udział?
Telekomunikacja
Amazon wprowadza darmowy abonament telefoniczny. Cios w operatorów komórek