Przegląd prasy – wtorek 21 lutego

Publikacja: 21.02.2012 08:30

[srodtytul]Dziennik Gazeta Prawna [/srodtytul]

Branża internetowa jest przeciw nowym obowiązkom

Sławomir Wikarriak

Przygotowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji projekt nowelizacji ustawy – Prawo telekomunikacyjne zakłada, że dostawcy internetu stacjonarnego będą musieli podawać w umowach takie informacje, jak np. prędkość transmisji danych do i od abonenta w kilobajtach na sekundę. Ma to ukrócić nieuczciwe praktyki, gdy firma reklamuje np. 100 Mb/s, a później okazuje się, że klient dostaje dziesięć razy wolniejszy internet. Jeśli okaże się, że obietnica pozostaje bez pokrycia, dostawca będzie odpowiadać z tytułu nienależytego wykonania umowy.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=399830 (dostęp płatny)

Podwyżki w Foxconnie

BJN

Foxconn Technology – jeden z najważniejszych na świecie podwykonawców sprzętu elektronicznego dla takich firm jak Apple, Dell czy HP – poinformował, że znacząco podniesie płace w swoich fabrykach w Chinach. Podwyżka wyniesie od 16 do 25 proc., dzięki czemu pracownicy Foxconn będą zarabiać ok. 400 dol. miesięcznie, nie uwzględniając nadgodzin. Zmniejszona zostanie także liczba godzin pracy.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=399849 (dostęp płatny)

Najnowsza strategia Onetu: internet mobilny ma pierwszeństwo

Michał Fura

Portal planuje w tym roku nowe serwisy mobilne i co najmniej cztery nowe aplikacje na smartfony oraz tablety. W najbliższych dniach ruszy nowa, mobilna odsłona Onetu dostępna na telefonach komórkowych i tabletach. Na razie działa w wersji testowej. Będzie to jedna z kilku planowanych przez ten największy portal tegorocznych nowości. Onet chce dzięki nim zabezpieczyć swoją pozycję na zmieniającym się rynku, na którym użytkownicy coraz częściej korzystają z sieci za pośrednictwem urządzeń mobilnych i spędzają wciąż więcej czasu na serwisach społecznościowych.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=399833 (dostęp płatny)

Midas zbiera kapitał na szybką sieć

Michał Fura

Kontrolowany przez Zygmunta Solorza-Żaka NFI Midas rozpoczął zbieranie pieniędzy na inwestycje w szybki internet. Wczoraj ruszyła sprzedaż praw poboru do akcji funduszu, które będą pozwalać na objęcie nowych papierów spółki (jedno prawo poboru daje 4 akcje) po 0,7 zł za sztukę. Poniedziałkowe notowania zakończyły dzień z ceną 0,27 zł. Tymczasem w dniu przyznania prawa poboru, czyli 13 lutego, wyceniono je na 0,32 zł.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=399825 (dostęp płatny)

[srodtytul]Parkiet[/srodtytul]

NFI Midas: Ostra zniżka notowań na otwarciu

Urszula Zielińska

27 gr kosztowało na zamknięciu wczorajszej sesji prawo poboru uprawniające do zakupu czterech nowych akcji NFI Midas po 70 gr za sztukę. Kurs na zamknięciu sesji oznacza spadek ceny pp wobec teoretycznego kursu otwarcia (TKO) w pierwszym dniu obrotu instrumentem o blisko 52 proc. Ostatecznie bowiem Giełda Papierów Wartościowych ustaliła TKO na 56 gr. Nikt nie miał wczoraj szansy sprzedać prawa poboru po takiej właśnie maksymalnej cenie. Już na otwarciu walor został ostro przeceniony: płacono zań 25 gr.

http://archiwum.parkiet.com/artykul/726458_NFI%E2%80%88Midas:_Ostra_znizka_notowan_na_otwarciu.html (dostęp płatny)

[srodtytul]Puls Biznesu/PB.pl[/srodtytul]

Chińscy hakerzy doprowadzili do upadku kanadyjską firmę

PAP

Chińscy hakerzy przez lata atakowali serwery kanadyjskiej firmy Nortel. Eksperci sądzą, że te włamania przyczyniły się do upadku telekomunikacyjnego giganta w 2009 r. Ostrzegają, że nie tylko Nortel jest celem. W minionym tygodniu amerykański „Wall Street Journal” (WSJ) napisał, że Nortel był celem hakerskich ataków przez przynajmniej dziesięć lat. Nortel prowadził wewnętrzne dochodzenie w tej sprawie od 2004 r., jednak nie uchroniło ono firmy przed bankructwem, bo władze firmy zignorowały zagrożenia. Hakerzy ukradli z serwerów m.in. biznesplan, dane o badaniach i rozwoju, wewnętrzną korespondencję. Nie było im trudno – dysponowali hasłami należącymi do członków władz firmy.

http://www.pb.pl/2560215,55840,chinscy-hakerzy-zrujnowali-firme

[srodtytul]Rzeczpospolita[/srodtytul]

55 tys. Polaków ma najszybszą sieć

Urszula Zielińska

Operatorzy rozbudowują sieci o wysokich przepustowościach. Na koniec 2011 r. w ich zasięgu było 6 mln gospodarstw domowych. W Pol­sce przy­by­wa in­fra­struk­tu­ry do­stę­po­wej na mia­rę XXI wie­ku i stan­dar­dów unij­nych, czy­li tzw. NGA (Next Ge­ne­ra­tion Ac­cess). Naj­więk­si ope­ra­to­rzy te­le­fo­nii sta­cjo­nar­nej i te­le­wi­zji ka­blo­wej de­kla­ru­ją „Rz”, że w za­się­gu wy­bu­do­wa­nych przez nich sie­ci In­ter­ne­tu o pręd­ko­ści 30 Mb/s i wyż­szej jest dziś ok. 6 mln go­spo­darstw do­mo­wych.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1123244_55_tys_Polakow_ma_najszybsza_siec.html (dostęp płatny)

Internet osłabia płatną telewizję

Magdalena Lemańska

Technologie. 16 proc. Amerykanów korzystających z szerokopasmowego Internetu, którzy wykupili dostęp do płatnej telewizji, w ciągu roku przejdzie z jej operatorami na tańsze umowy. Naj­więk­sza gru­pa spo­śród nich (34 proc.) zre­zy­gnu­je z de­ko­de­ra HD i wró­ci do oglą­da­nia ka­na­łów w stan­dar­do­wej roz­dziel­czo­ści – wy­ni­ka z naj­now­szych ba­dań in­sty­tu­tu Cha­dwick Mar­tin Ba­iley. 18 proc. zre­du­ku­je pa­kie­ty ka­na­łów, ale tych non-pre­mium

http://archiwum.rp.pl/artykul/1123243_Internet_oslabia_platna_telewizje.html (dostęp płatny)

Wygodniej nie znaczy taniej

Urszula Zielińska

Niższe koszty używania telefonów stacjonarnych i tak nie przekonują do nich zwolenników komórek. Czy bar­dziej opła­ca się dzwo­nić z te­le­fo­nu ko­mór­ko­we­go czy sta­cjo­nar­ne­go? Nie ma jed­no­znacz­nej od­po­wie­dzi na tak po­sta­wio­ne py­ta­nie. Wszyst­ko za­le­ży od te­go, kto i gdzie dzwo­ni oraz jak dłu­go lu­bi roz­ma­wiać. Te­le­fon ko­mór­ko­wy ma wie­le za­let. Za­pew­nia mo­bil­ność, moż­li­wość ko­mu­ni­ka­cji tek­sto­wej, do­stęp do In­ter­ne­tu na co­raz więk­szym ob­sza­rze kra­ju. Co­raz czę­ściej za­stę­pu­je te­le­fon do­mo­wy.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1123213_Wygodniej_nie_znaczy_taniej.html (dostęp płatny)

[srodtytul]Dziennik Gazeta Prawna [/srodtytul]

Branża internetowa jest przeciw nowym obowiązkom

Pozostało 99% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Gigant ogłasza przełom w łączności. To zupełnie nowa jakość
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Mapa drogowa do neutralności klimatycznej
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów