Przegląd prasy – piątek 23 grudnia

Publikacja: 23.12.2011 08:23

[srodtytul]Dziennik Gazeta Prawna [/srodtytul]

Pierwszy sukces cyfrowego resortu: ma stronę WWW

Sylwia Czubkowska

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przeszło miesiąc po powołaniu doczekało się strony internetowej (www.mac.gov.pl). Witryna działająca w wersji testowej ma być wskazówką dla reszty resortów, jak powinny wyglądać ich strony, by obywatele mieli dostęp do informacji. Na razie jest skromną wskazówką. „To na razie skromne początki – ministerstwo jest jeszcze w instalacji, więc także i ta strona. Zachęcamy do uczestnictwa w jej tworzeniu. Nie chcemy komunikować tylko w jedną stronę, ex cathedra. Mamy ambitne plany. Chcemy wytyczać nowe standardy” – tak resort zachęca internautów, aby zgłaszali uwagi do funkcjonowania serwisu.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=392154 (dostęp płatny)

Huawei pomoże Łukaszence śledzić opozycję na Białorusi

Michał Potocki

Chiński koncern prowadzi rozmowy z Mińskiem w sprawie budowy systemu monitoringu publicznego. W zeszłym tygodniu białoruski minister przemysłu Dźmitry Kaciarynicz podpisał z firmą z Shenzhen list intencyjny w tej sprawie. Chińczycy nie ujawnili szczegółów projektu, ale plany ujawnił wcześniej resort przemysłu. Zgodnie z informacją dostępną w serwisie internetowym ministerstwa spółka BiełHuaWei wspólnie z państwową MWAWT stworzą „inteligentny system obserwacji wideo do wykorzystania w celach monitoringu i ochrony budynków użyteczności publicznej i innych”.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=392190 (dostęp płatny)

[srodtytul]Gazeta Wyborcza/Wyborcza.biz[/srodtytul]

Fuzja platform: krajobraz przed bitwą

Vadim Makarenko

Przejęcie przez Grupę Canal+ platformy cyfrowej N to nowy etap w historii polskiego rynku płatnej telewizji. Po latach śpiączki Francuzi chcą wrócić do roli rozgrywającego. Grupa Canal+ przez lata przyglądała się stagnacji swojej platformy cyfrowej w Polsce. Krążyły pogłoski, że może nawet sprzedać Cyfrę+, ale Francuzi postanowili zawalczyć. Za 230 mln euro przejmą od ITI mniejszościowy pakiet w TVN i połączą Cyfrę+ z platformą N. W efekcie w drugiej połowie 2012 r. powstanie druga co do wielkości platforma znana na razie pod roboczą nazwą NC+ i obsługująca 2,5 mln abonentów. Jej przyszły szef Markus Tellenbach podkreśla, że już na starcie będzie ona rentowna, a w trzecim roku działalności jej zysk operacyjny ma sięgać 550 mln zł. To pozwoli jej lepiej konkurować z Cyfrowym Polsatem obsługującym już dziś 3,5 mln abonentów i notującym zyski na poziomie 407 mln zł.

http://wyborcza.biz/biznes/1,101558,10857589,Fuzja_platform__krajobraz_przed_bitwa.html

[srodtytul]Parkiet[/srodtytul]

Netia: 2012 rok bez fuzji i przejęć

Urszula Zielińska

Zmiany we władzach spółek z udziałem Skarbu Państwa i sytuacja makroekonomiczna sprawią, że 2012 r. nie będzie obfitował w duże transakcje fuzji i przejęć w telekomunikacji – mówi „Parkietowi” Mirosław Godlewski, prezes Netii. W jego ocenie tylko jeden większy podmiot – sieć kablowa Multimedia Polska – może zmienić w przyszłym roku właściciela.

http://archiwum.parkiet.com/artykul/722066_Netia:_2012_rok_bez_fuzji_i_przejec.html (dostęp płatny)

Netia: Rok bez przejęć. Może tylko ktoś kupi Multimedia

Urszula Zielińska

Z prezesem Netii Mirosławem Godlewskim o planach zarządu operatora na najbliższy rok i perspektywach rynku telekomunikacyjnego jako takiego rozmawia Urszula Zielińska.

http://archiwum.parkiet.com/artykul/722099_Netia:_Rok_bez_przejec_Moze_tylko_ktos_kupi_Multimedia.html (dostęp płatny)

NFI Mi­das: Prospekt funduszu trafił do KNF

Urszula Zielińska

NFI Midas, giełdowy fundusz kontrolowany przez Zygmunta Solorza-Żaka, zakończył kolejny etap przygotowań do gigantycznej emisji akcji. Wczoraj złożył w Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny, na podstawie którego wyemituje od 548 mln do 1,183 mld akcji. Tak mówi uchwała akcjonariuszy NFI w tej sprawie.

http://archiwum.parkiet.com/artykul/722098_NFI_Mi%C2%ADdas:_Prospekt_funduszu__trafil_do%C2%A0KNF.html (dostęp płatny)

W kwietniu obraz nowego giganta

Urszula Zielińska

W kończącym się 2011 roku Netia wypełniła obietnicę, że nie zakończy przejęć dużych firm telekomunikacyjnych na zakupie Tele2. W grudniu operator kontrolowany przez instytucje finansowe (największy to grupa Third Avenue z USA) wydał ponad 1 mld zł na zakup Telefonii Dialog oraz spółki Crowley Data Poland. Te dwie transakcje sprawią, że przychody i zyski grupy skokowo urosną, oraz że konieczna będzie weryfikacja prognozy na 2012 rok.

http://archiwum.parkiet.com/artykul/722100_W_kwietniu_obraz_nowego_giganta.html (dostęp płatny)

Kazachstan: TeliaSonera umacnia pozycję

Reuters, Tomasz Goss-Strzelecki

Szwedzka grupa telekomunikacyjna TeliaSonera wyda 1,52 mld USD na przejęcie 49 proc. udziałów operatora komórkowego Kcell od państwowej firmy Kazakhtelecom. Szwedzi kontrolują już Kcell poprzez spółkę joint venture tworzoną wspólnie z tureckim Turkcell Iletisim Hizmetleri.

http://archiwum.parkiet.com/artykul/722133_Kazachstan:_TeliaSonera_umacnia_pozycje.html (dostęp płatny)

[srodtytul]Puls Biznesu/PB.pl[/srodtytul]

Canal+ chce być telewizją nr 1 w Polsce

Magdalena Wierzchowska

Platforma utrzyma wizerunek marki premium. Postawi na lokalne produkcje i nowe technologie. Kupno udziałów w telewizji naziemnej i rozwój w segmencie platform satelitarnych to wejście na rynek o ograniczonym potencjale rozwoju, ustępujący na rzecz internetu. Nowy udziałowiec TVN ma na to odpowiedź. Zarówno TVN, jak i platforma satelitarna będą rozwijały kanały dystrybucji treści przez internet, wideo na żądanie, smart-tv (treści udostępniane bezpośrednio na ekranie telewizora). — Dużą rolę odegra TP, z którą chcemy rozwijać te usługi. To nasz strategiczny partner, potrzebny nam też w segmencie dystrybucji treści — mówi Julien Verley.

http://teleinformatyka.pb.pl/2534518,94504,canal-chce-byc-telewizja-nr-1-w-polsce

[srodtytul]Rzeczpospolita[/srodtytul]

Midas Solorza-Żaka: prospekt w KNF

Urszula Zielińska

Gieł­do­wy fun­dusz kon­tro­lo­wa­ny przez mi­liar­de­ra jest o krok od gi­gan­tycz­nej emi­sji ak­cji. NFI Mi­das, fun­dusz kon­tro­lo­wa­ny przez Zyg­mun­ta So­lo­rza­-Ża­ka, za­koń­czył ko­lej­ny etap przy­go­to­wań do emi­sji 1,18 mld ak­cji. Wczo­raj zło­żył w Ko­mi­sji Nad­zo­ru Fi­nan­so­we­go pro­spekt emi­syj­ny, na pod­sta­wie któ­re­go chce wy­emi­to­wać te wa­lo­ry.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1106684_Midas_Solorza-Zaka:_prospekt_w_KNF.html (dostęp płatny)

Netia: 2012 rok bez dużych transakcji

Urszula Zielińska

W przy­szłym ro­ku ope­ra­tor skon­cen­tru­je się na in­te­gra­cji prze­ję­tych spół­ek. – Przy­szły rok nie bę­dzie ro­kiem du­żych trans­ak­cji na ryn­ku te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­nym – po­wie­dział „Rz” Mi­ro­sław Go­dlew­ski, pre­zes Ne­tii, któ­ra w 2011 r. ak­tyw­nie kon­so­li­do­wa­ła ry­nek ope­ra­to­rów sta­cjo­nar­nych. – Sta­nie się tak m.in. w związ­ku ze zmia­na­mi we wła­dzach spół­ek z udzia­łem Skar­bu Pań­stwa – uwa­ża Go­dlew­ski.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1106664_Netia:_2012_rok_bez_duzych_transakcji.html (dostęp płatny)

[srodtytul]Dziennik Gazeta Prawna [/srodtytul]

Pierwszy sukces cyfrowego resortu: ma stronę WWW

Pozostało 99% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Telekomunikacja
Nowy lider wyścigu internetowych grup w Polsce. Przełomowy moment dla Polsatu