Komisja Europejska poinformowała dziś, że pozwała Hiszpanię, Chorwację, Łotwę, Litwę, Irlandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowenię i Szwecję do TSUE z powodu opóźnienie we wprowadzaniu nowych przepisów dla rynku telekomunikacyjnego i szerzej - cyfrowego.

Chodzi o wdrożenie przepisów tzw. Europejskiego Kodeksu Łączności elektronicznej (EKŁE), regulującego na nowo wiele kwestii, w tym także dotyczących praw konsumentów.  Czas na to był do 21 grudnia 2020 r. Bruksela zarzuca wymienionym państwom także brak informacji o tym, jak wdrażane są unijne przepisy na gruncie prawa krajowego.

„W pracy, w domu lub podczas podróży Europejczycy potrzebują dostępu do szybkiego i niezawodnego internetu. Kodeks unowocześnia unijne przepisy telekomunikacyjne z korzyścią dla konsumentów i przemysłu poprzez stymulowanie konkurencji, pobudzanie inwestycji, wzmacnianie rynku wewnętrznego i praw konsumentów” – pisze KE.

Po upływie terminu transpozycji EKŁE, Komisja wszczęła 24 postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wysyłając 4 lutego 2021 r. wezwania przesłała tzw. „uzasadnione opinie” do 18 państw członkowskich.

„Do dziś państwa członkowskie wymienione powyżej nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z kodeksu w zakresie informowania Komisji o krajowych środkach transpozycji, w związku z czym Komisja skierowała te sprawy do Trybunału” – tłumaczy KE.

Czytaj więcej

Do kogo w tym roku uciekają klienci operatorów? Zwycięzca jest jeden

Zgodnie z art. 260 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) pozwala Komisji zwrócić się do TSUE o nałożenie sankcji finansowych.

EKŁE, wg. KE to główny akt prawny mający na celu urzeczywistnienie europejskiego społeczeństwa gigabitowego i zapewnienie pełnego udziału wszystkich obywateli UE w gospodarce cyfrowej i społeczeństwie cyfrowym.

Polska stosuje część przepisów EKŁE. Ostateczny akt wdrażający przepisy unijnego kodeksu – Prawo Komunikacji Elektronicznej – dopiero jest w trakcie prac legislacyjnych. Przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, które obecnie odpowiada za cyfryzację, spodziewają się, że ustawa zacznie obowiązywać od początku 2023 r.

– Bardzo nam zależy, by ustawa Prawo Komunikacji Elektronicznej (PKE) zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. Chodzi o to, by nowe stawki różnych opłat naliczać od początku tego roku, a nie już w jego trakcie  – powiedział Tomasz Proć, dyrektor Departamentu Telekomunikacji w KPRM podczas konferencji FG Time, cytowany przez serwis Telko.in.

Informował wtedy, że PKE niebawem powinien trafić pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów. Proć liczył, że pod obrady parlamentu prawo trafi w tym półroczu i zostanie uchwalone do końca czerwca.