Obecnie ludzie w każdym wieku korzystają z Internetu, aby robić zakupy, utrzymywać kontakt ze znajomymi czy rodziną bądź korzystać z rozrywki.Coraz więcej usług jest tez oferowanych w wersji online. Ale czy wiemy, kto sprzedaje kupowane przez nas produkty? Dlaczego widzimy „zalecane” treści a inne nie? Albo dlaczego widzimy daną reklamę, a nie inną?

Większa świadomość niebezpieczeństw związanych z nienawiścią w Internecie, podrabianymi produktami i cenzurą treści zagrażającą wolności przekonuje obywateli o niezbędności uregulowań prawnych mających na celu ochronę naszych praw, bezpieczeństwa publicznego i dobrostanu w Internecie.

Akt o usługach cyfrowych ma na celu eliminację tych zagrożeń i zmniejszenie ryzyka online. Nowe przepisy obejmą wszystkich pośredników internetowych oferujących usługi na jednolitym rynku w UE niezależnie od tego, czy są oni zarejestrowani w UE czy w innych częściach świata, i będą się dotyczyć pięciu podstawowych obszarów Internetu:

Ochrona osób niepełnoletnich korzystających z Internetu

W odniesieniu do niepełnoletnich użytkowników sieci akt o usługach cyfrowych zobowiązuje platformy internetowe do zapewnienia im bezpieczeństwa poprzez ustanowienie mechanizmów szybkiego zgłaszania udostępniania skradzionych prywatnych treści i obraźliwych materiałów, ograniczając w ten sposób możliwość wyrządzenia krzywdy najbardziej bezbronnym użytkownikom Internetu.

Usprawnienie procesu zgłaszania nielegalnych treści

Prowadzenie kampanii internetowych szerzenia nienawiści lub sprzedaż niebezpiecznych lub podrobionych towarów może spowodować olbrzymie szkody. Aby temu przeciwdziałać, wprowadzony zostanie jednolity i łatwy w użyciu system ostrzegania usprawniający zgłaszanie nielegalnych treści, takich jak mowa nienawiści czy niebezpieczne lub podrobione produkty. Unowocześniony system zapewni tez zgłaszającym jednoznaczną informację na temat ewentualnych działań podjętych w wyniku ich zgłoszenia.

Zwiększenie przejrzystości reklam internetowych

Dotychczas reklamodawcy mogli prezentować reklamy precyzyjnie ukierunkowane na odbiorcę bez zrozumienia ani zgody konsumentów. Aby temu zaradzić, akt o usługach cyfrowych zwiększa przejrzystość reklam internetowych, informując kiedy mamy do czynienia z reklamą sponsorowaną, kto dokładnie zapłacił za taką reklamę i dlaczego właśnie ta reklama została użytkownikowi pokazana. Dodatkowo, dzięki nowym przepisom platformy nie będą mogły wykorzystywać w celach reklamowych danych dzieci ani tzw. danych wrażliwych, takich jak orientacja seksualna, religia czy rasa.

Ochrona wolności słowa

Usunięcie treści publikowanych przez użytkownika zależy od decyzji platform internetowych, a ścieżka odwoławcza jest ograniczona. Aby chronić wolność słowa użytkowników sieci internetowej, akt o usługach cyfrowych nakłada obowiązek wyjaśnienia przez platformy internetowe stosowanych przez nie procesów moderowania treści i umożliwia użytkownikom bezpłatne kwestionowanie tych decyzji za pomocą przejrzystego mechanizmu reklamacyjnego.

Uproszczenie regulaminów dla użytkowników platform internetowych

Oprócz wielu innych zmian akt o usługach cyfrowych ma na celu skrócenie i uproszczenie regulaminów platform internetowych celem ułatwienia ich zrozumienia użytkownikom i zapobieżenia automatycznej akceptacji warunków usług bez zrozumienia regulaminu. Wielkie platformy i wyszukiwarki będą musiały teraz udostępnić streszczenie najważniejszych postanowień ich regulaminów. Będą one dostępne we wszystkich językach krajów UE, w których wielkie platformy i wyszukiwarki oferują swoje usługi. Jeżeli działalność danego pośrednika jest ukierunkowana głównie na dzieci, jego regulamin musi być zrozumiały także dla nich.

Ponieważ coraz więcej podmiotów nieustannie przesuwa granice nielegalnych praktyk online w zakresie reklamy, cenzury i rozpowszechniania nielegalnych treści, potrzeba regulacji strefy cyfrowej Europy jest oczywista. Akt o usługach cyfrowych wprowadza jasne zasady ochrony praw podstawowych w Internecie takich jak bezpieczeństwo i wolności słowa, co stanowi punkt zwrotny na drodze do ustanowienia przejrzystości, bezpieczeństwa użytkowników i odpowiedzialności platform w sieci.

Więcej informacji: https://europa.eu/!nMMNHF

Materiał Promocyjny