Wszechstronny rozwój nowoczesnego uniwersytetu

Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
materiały prasowe

Kompleksowe zmiany uczelni i działalność obejmująca wiele obszarów wymagają narzędzi informatycznych na miarę XXI wieku.

– Uniwersytet Medyczny w Łodzi przeżywa okres bardzo intensywnego rozwoju. Realizowanych jest wiele inicjatyw wewnętrznych mających na celu znalezienie właściwej odpowiedzi na zmiany zachodzące w otoczeniu uczelni, zmieniające się oczekiwania i potrzeby naukowców, badaczy oraz studentów. Szereg z tych inicjatyw i projektów jest finansowanych z Funduszy Europejskich, ale rośnie też liczba strategicznych działań i projektów finansowanych ze środków własnych. Jednym z tych najbardziej napędzających działalność uczelni jest projekt „InterScienceCloud”(ISC) – zintegrowana platforma informacji o działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – wyjaśnia kanclerz Uniwersytetu dr Jacek Grabowski.

Strategiczna przestrzeń dla nauki

„ISC” będzie innowacyjną platformą do zbierania, przetwarzania, zarządzania, a przede wszystkim udostępniania informacji o działalności naukowej i badawczo-rozwojowej Uniwersytetu. Zapewni dostęp do zasobów wiedzy i materiałów uczelni wszystkim zainteresowanym szeroko pojętym światem medycyny i nauk medycznych, w tym tzw. pasjonatom nauki – osobom spoza środowiska akademickiego.

Wartość projektu przekracza 6 mln zł, realizowany jest w ramach programu operacyjnego „Polska cyfrowa” i został uruchomiony w listopadzie zeszłego roku. Jest inicjatywą w dużej części informatyczną, integrującą wiele aspektów działalności badawczo-naukowej uczelni, która odpowiada w ten sposób na zidentyfikowane potrzeby naszych pracowników i studentów. Osiągnięcie zamierzonych celów projektowych będzie miało istotny wpływ na realizację Strategii Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015–2020, opracowanej we współpracy z firmą Ernst & Young. Spełni także wytyczne MNiSW oraz UE w zakresie rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce.

– Jednym z głównych zadań ISC jest wspomaganie działalności badawczo-naukowej uczelni oraz zarządzanie tzw. kołem wiedzy. Chodzi o kompleksowe wspieranie projektu od pojawienia się pomysłu (koncepcji) badań wśród pracowników naukowych przez poszukiwanie odpowiedniej ścieżki finansowej, wsparcie w doborze partnerów, zbieranie i analizę uzyskanych wyników, przygotowanie publikacji naukowej po przeprowadzanie i publiczne udostępnianie wyników badań. Odpowiedzią ISC na taką potrzebę jest wsparcie procesu zarządzania za pośrednictwem systemu informatycznego, a z drugiej strony realizacja idei otwartej nauki i innowacji, polegająca na udostępnianiu i rozpowszechnianiu informacji przy jednoczesnym wspieraniu i budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy – opisuje dyrektor Centrum Informacyjno-Bibliotecznego mgr inż. Witold Kozakiewicz.

Zbudowana w ramach projektu platforma będzie integrować i udostępniać dane, treści publikacji, informacje o patentach, dostępnych usługach i aparaturze badawczej oraz potencjale naukowo-badawczym uczelni, które w rezultacie będą wspomagać i integrować wszystkie elementy działalności naukowej. Informacje te będą ze sobą powiązane poprzez osobę naukowca oraz słowa kluczowe (tzw. tagi).

– W ramach projektu powstaną aplikacje wspierające zbieranie i opracowywanie danych naukowych, prowadzenie projektów naukowo-badawczych i zarządzanie publikacjami na uczelni. Wykorzystana zostanie w tym celu posiadana platforma do zarządzania procesami biznesowymi (BPMS). Mowa np. o procesie wnioskowania o nowy grant, projekt, rozliczanie wydatków z nimi związanych czy takich prozaicznych zdarzeń jak delegacje. Dla każdego z wymienionych procesów uruchamiane jest zadanie procesowe, zawierające formularz z koniecznymi do podania informacjami. Jego wypełnienie spowoduje, że system procesowy przekaże daną sprawę do kolejnej osoby, według opracowanego diagramu procesu, bez konieczności ingerencji ze strony wnioskującego. W podobny sposób można zarządzać i bardziej skomplikowanymi działaniami – dodaje dyrektor Biura Nauki oraz Strategii i Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi mgr Jarosław Horodecki.

Współpraca na rzecz nauki w kraju i za granicą

Uniwersytet Medyczny w Łodzi dynamicznie rozwija działalność naukową i badawczo-rozwojową. O jego pozycji w tym obszarze świadczą czołowe pozycje w rankingach, obejmujących zarówno działalność publikacyjną, jak i cytowalność, potwierdzające duże zainteresowanie i uznanie dla prowadzonych badań.

Przyczynia się do tego również bardzo intensywna współpraca z innymi jednostkami w kraju i za granicą. W chwili obecnej uczelnia realizuje 21 projektów międzynarodowych finansowanych m.in. z H2020 (5 projektów), 3 Programu Zdrowia, COST, JPI, jak również EIT Health – Węzeł Wiedzy i Innowacji (KIC) na rzecz Aktywnego Życia i Zdrowego Starzenia. UM w Łodzi jest jednym z tzw. Core Partners EIT Health, co pozwala mu na realizację projektów badawczo-wdrożeniowych, edukacyjnych oraz tych wspierających akcelerację startupów i promujących przedsiębiorczość.

Liczba projektów z udziałem UM w Łodzi rośnie. Dzisiaj jest ich ponad 30. Dużo cenniejsza jednak od samej liczby jest możliwość współpracy z ponad 150 najlepszymi uniwersytetami, instytutami i firmami z całej Europy, takimi jak: Instytut Karolinska, Oxford, Cambridge, Imperial College, IESE Business School, Uniwersytet Leuven, Uniwersytet Groningen oraz Uniwersytet Heidelberg, Instytut badawczy Maxa Plancka, Roche, Novartis, Philips.

– Silni partnerzy to gwarancja innowacyjności i wysokiego poziomu naukowego projektów realizowanych w ramach tzw. Trójkąta Wiedzy (Edukacja, Badania i Innowacje) – uzupełnia prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej prof. Lucyna Woźniak. UM w Łodzi nie zaniedbuje też młodych naukowców i projektów finansowanych przez NCN. Co roku tylko z tego źródła pozyskiwane jest ok. 100 grantów.

Współpraca Uniwersytet – Biznes i jej znaczenie dla nauki

Projekty naukowe zgodnie z Trójkątem Wiedzy powinny znaleźć swoją kontynuację zarówno w nowych, zintegrowanych programach kształcenia, jak również we współpracy z biznesem, przy próbie znalezienia ich zastosowania w systemie medycznym czy systemie ochrony zdrowia.

Z tego powodu Uniwersytet bardzo intensywnie poszukuje i rozwija nowe modele współpracy z otoczeniem zewnętrznym, pozwalając na pełne wykorzystanie potencjału partnerów.

Celem uczelni jest długofalowa współpraca z wiodącymi dostawcami technologii i usług medycznych z całego świata, ponieważ nauka i innowacja potrzebują czasu.

Obecnie UM w Łodzi podpisał umowę o współpracy z rozwijającymi swoją obecność na rynku polskim firmami Philips oraz Comarch, jest też w trakcie negocjacji z kolejnymi dwiema korporacjami, w tym firmą farmaceutyczną.

Praktyczne zarządzanie wiedzą w środowisku akademickim

Jednym z istotnych założeń współpracy z biznesem i działalności naukowej jest wypracowanie mechanizmu metod i narzędzi wprowadzania osiągnięć naukowych, innowacji oraz produktów do zintegrowanych programów kształcenia, tak aby studenci UM w Łodzi w czasie studiów mogli stykać się z najnowocześniejszymi osiągnięciami nauki i technologii.

Przykładem projektu, który ma pomóc w wypracowaniu takich metod i narzędzi, jest „Operacja-Integracja” realizowany w ramach zintegrowanych programów uczelni. Projekt ma na celu wprowadzenie do dydaktyki podejścia problemowego, czyli takiego, które wymaga od studentów kompleksowego i wieloaspektowego podejścia do analizowanego przypadku. Ponadto w ramach inicjatywy przewidziano dalszy rozwój Centrum Symulacji Medycznych o tzw. Trauma Room, czyli pomieszczenia odzwierciedlające realia stosowania procedur medycznych w warunkach pola walki.

Prowadzone są też warsztaty, z których część odbywa się udziałem studentów i pracodawców. Na zajęciach studenci uczą się obsługi systemów używanych w szpitalach, aby przygotować się do funkcjonowania w ich środowisku.

Innym projektem realizowanym ze środków strukturalnych są Ścieżki Hipokratesa, które rozwijają współpracę z młodszymi, przyszłymi kandydatami na studia. Prowadzone są zajęcia zapoznawcze o tym, jak wygląda kształcenie na uczelni i w jaki sposób funkcjonuje.

Kolejnym przykładem działania zainicjowanego przez UMED jest konkurs „Drzewo pokoleń”, który ma promować najciekawsze projekty i inicjatywy poświęcone tematyce prosenioralnej. Organizowany jest przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Fundację dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Miasto Łódź w ramach Łódzkich Senioraliów.

Nauka wymaga również przestrzeni

Nowoczesna uczelnia, stawiająca na naukę, współpracę i innowacje, musi wspierać te elementy na różne sposoby, również poprzez zapewnienie przestrzeni do realizacji celów strategicznych. Z tego powodu ostatnio podjęto wiele inicjatyw infrastrukturalnych związanych z modernizacją części budynków i zaprojektowaniem oraz wybudowaniem nowych przestrzeni dla nauki, jak to ma miejsce w projekcie BRaIn.

Największą inwestycją jest rozbudowa Szpitala Klinicznego UM w Łodzi, tzw. CKD-2. Obecnie Kampus CKD składa się z 12 jednostek naukowo-dydaktycznych, takiej samej liczby oddziałów szpitalnych oraz 2 zakładów diagnostycznych. Planuje się, że do roku 2023 z Zielonego Kampusu CKD korzystać będzie dziennie ok. 13–14 tys. osób. W ramach projektów wewnętrznych z wykorzystaniem własnych środków Uniwersytet modernizuje też stary budynek biblioteki. Tworzy w nim strefy wiedzy i innowacji konsolidujące jednostki związane z działalnością rozwojową uczelni, tj. Biuro Nauki Strategii i Rozwoju, Centrum Informacyjno-Biblioteczne, Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Inkubator Przedsiębiorczości.

Tak szeroka działalność w obrębie jednej uczelni daje wiele możliwości i niesie za sobą konkretne wyniki. Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest pod tym względem najlepszą uczelnią medyczną w kraju, a wydaje się, że władze uczelni dopiero nabierają rozpędu do dalszej pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Mogą Ci się również spodobać

Chiński TikTok zabija Instagrama

TikTok dopiero pokaże na co go stać i pobije pod względem popularności potęgi mediów ...

Gwiazdy biją firmy na Instagramie

Na Instagramie konta z największą liczbą obserwatorów należą do sportowców i celebrytów. Zdecydowanie wyprzedzają ...

Facebook wycofuje się z płatności P2P

Prezes Facebooka Mark Zuckerberg zapowiedział wycofanie się z płatności peer-to-peer. 15. czerwca tego roku ...

Chiny postawiły internetowy Wielki Mur. Ameryka bezsilna

Amerykańscy cyfrowi giganci są od dawna blokowani w Państwie Środka. Pekin może teraz uszczelnić ...

CD Projekt przeskakuje banki. Jest już wart ponad 27 mld zł

Kilka dni temu kapitalizacja producenta gier stała się wyższa niż banku Pekao. Czy twórca ...

Polscy Szkoci celują w CPK

Continuum Industries, polska spółka w Szkocji, zaprzęga sztuczną inteligencję do planowania oraz tworzenia projektów ...