Polska Izby Informatyki i Telekomunikacji opublikowała projekt rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na odcinku „ostatniej mili” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Rozporządzenie nowelizuje zasady przyznawania środków na budowę infrastruktury dostępowej, z której korzystać mogą mikro-, mali i średni przedsiębiorcy (w rozumieniu [link=http://www.parp.gov.pl/files/74/87/2262.pdf]art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008[/link]). Środki te przewidziane zostały w działaniu POIG 8.4 (200 mln euro).

Do wydatków kwalifikowanych w ramach dotowanych projektów zaliczają się koszty urządzeń i usług niezbędnych do realizacji projektu, jak również specjalistycznych szkoleń. Wysokość dotacji wynosi od 70 do 40 proc. wartości inwestycji w zależności od wielkości przedsiębiorstwa beneficjenta oraz lokalizacji jego firmy. Wartość dotacji nie może być niższa niż 30 tys. zł. Projekt rozporządzenie określa definicję łącza szerokopasmowego, jako linii o wymaganej przepływności do użytkownika końcowego co najmniej 2 Mb/s.

[link=images/pliki/mswia_rozporzadzenie_ostatnia_mila_konsultacje.pdf]Projekt rozporządzenia sprawie pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na odcinku „ostatniej mili”[/link] (.pdf 193 kB).