Przegląd prasy – czwartek 16 lutego

Publikacja: 16.02.2012 08:15

[srodtytul]Dziennik Gazeta Prawna[/srodtytul]

Ministerstwo Cyfryzacji przedstawia ambitne plany

Sylwia Czubkowska

Minister Michał Boni przedstawił wczoraj posłom, czym ma zajmować się kierowany przez niego resort. Wśród najważniejszych zmian prawa, jakie mają być wprowadzone, wymienił: procedury powiadomienia i blokowania dostępu do bezprawnych danych, uregulowanie audiowizualnych usług medialnych (filmy z sieci, VoD, streaming online), dostosowanie prawa autorskiego do potrzeb społeczeństwa cyfrowego. Chodzi m.in. o takie kwestie, jak: pola eksploatacji, czyli licencje na rozpowszechnianie jednocześnie w telewizji i internecie, zakres dozwolonego użytku treści w internecie czy przepisy karne.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=399269 (dostęp płatny)

TVN: Rok 2012 będzie trudny

Michał Fura

Największa pod względem przychodów telewizja komercyjna szykuje się na trudny rok. Spółka przewiduje, że wartość reklamy telewizyjnej utrzyma się na poziomie podobnym jak w 2011 r., a w internecie wzrośnie o ok. 10 proc. Ze względu na pogorszenie warunków makroekonomicznych spółka odwołała prognozy finansowe na ten rok, które zakładały, że jej EBITDA wyniesie 770 mln zł, jeśli rynek reklamy będzie rósł w wysokim jednocyfrowym tempie. – Planujemy skupić się na obronie udziałów rynkowych i rentowności – mówił Markus Tellenbach, prezes Grupy TVN.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=399324 (dostęp płatny)

[srodtytul]Gazeta Wyborcza / Wyborcza.biz[/srodtytul]

TVN skupi się przede wszystkim na obronie pozycji rynkowej

Vadim Makarenko

Telewizja znana dzięki takim programom jak „Mam talent” czy „X Factor” notuje spadki oglądalności i przychodów reklamowych. W przyszłym roku zamierza przede wszystkim bronić swojej pozycji, niż atakować rynek. Nie ma już wzrostów, które TVN pokazywała inwestorom przez ostatnie kilka lat. Skończyły się też zapowiedzi kolejnych kanałów tematycznych, w tym roku nie będzie premier.

http://wyborcza.biz/biznes/1,101558,11153808,TVN_skupi_sie_przede_wszystkim_na_obronie_pozycji.html

Analitycy o fuzji Cyfry+ i N: ‚Wycena poważnie przestrzelona

Vadim Makarenko

Rynek zareagował na roczne wyniki finansowe TVN spadkami. Analitycy KBC Securities rekomendują sprzedaż akcji spółki i uważają, że czekają na nią trudne czasy. Zeszły rok zaczął się inaczej, niż się zakończył – stwierdził Markus Tellenbach, prezes TVN. To prawda. Początek 2011 r. był tak optymistyczny, że zarząd telewizyjnego giganta uznał, że wzrost wydatków na reklamę telewizyjną w całym roku wzrośnie o „wysoką jednocyfrową liczbę” wyrażoną w procentach. Tak się nie stało, bo w IV kwartale wydatki firm na reklamę w telewizji skurczyły się o 6 proc. Zarząd odwołał swoje prognozy na 2012 r. i teraz spodziewa się stagnacji rynku.

http://wyborcza.biz/biznes/1,101558,11153346,Analitycy_o_fuzji_Cyfry__i_N___Wycena_powaznie_przestrzelona_.html

Karczewski: Światłowód to większe zadowolenie klienta

Rozmawia Przemysław Poznański

Operatorzy muszą myśleć o migracji w kierunku sieci IP. Ale ponieważ to olbrzymia skala inwestycji, więc trudno będzie o rewolucję. Raczej spodziewałbym się ewolucji – przekonuje Marek Karczewski, country manager w ECI Telecom.

http://wyborcza.biz/biznes/1,101558,11151337,Karczewski__Swiatlowod_to_wieksze_zadowolenie_klienta.html

Kulisiewicz: Teraz trzeba inwestować w sieć

Rozmawia Przemysław Poznański

Rynek zmierza przede wszystkim w stronę podnoszenia prędkości transmisji danych, rozbudowy infrastruktury, tworzenia solidnego fundamentu do oferowania wszelkich usług, bazujących na sprawnej infrastrukturze szerokopasmowej – przekonuje Tomasz Kulisiewicz, analityk firmy doradczej Audytel.

http://wyborcza.biz/biznes/1,101558,11151377,Kulisiewicz__Teraz_trzeba_inwestowac_w_siec.html

Gartner: udziały iPhone’a w rynku będą topnieć

tigi, reuters

W czwartym kwartale to Apple sprzedał najwięcej smartfonów na rynku. Ale udział iPhone’ów będzie teraz przez kilka kolejnych kwartałów spadał – prognozuje firma badawcza Gartner. W ostatnim kwartale ub.r. Apple sprzedał ponaddwukrotnie więcej iPhone’ów, zagarniając dla siebie 24 proc. udziałów w rynku smartfonów. Dla kontrastu Nokia miała raptem 12 proc. rynku.

http://wyborcza.biz/biznes/1,101558,11148645,Gartner__udzialy_iPhone_a_w_rynku_beda_topniec.html

[srodtytul]Parkiet[/srodtytul]

Stacjonarny Internet rośnie coraz wolniej

Urszula Zielińska

Rynek stacjonarnego Internetu rośnie, ale coraz wolniej. O ile powiększył się w 2011 r. – zdania są podzielone. Według Telekomunikacji Polskiej rynek urósł o 360 tys. abonentów (o 5,5 proc.) do 6,86 mln.  Ze strony konkurencyjnych firm płynęły wczoraj informacje kwestionujące te szacunki. Netia, która jeszcze nie opublikowała wyników rocznych, nie chciała dzielić się spostrzeżeniami, ale przypomniała, że w sierpniu ścięła prognozę dla rynku do 250 tys. nowych użytkowników usługi dostępowej.

http://www.parkiet.com/artykul/26,1193895-TP-i-Netia–stacjonarny-internet-rosnie-coraz-wolniej.html (dostęp płatny)

Słabe prognozy pogrążyły TVN

Magdalena Lemańska

Telewizyjna grupa podała wyniki niższe od oczekiwań i odwołała prognozy na ten rok. Mimo całorocznej straty, wypłaci jednak akcjonariuszom specjalną dywidendę Nie tylko wyniki finansowe, które odbiegały od oczekiwań analityków, spowodowały wczoraj silny spadek kursu TVN (w ciągu dnia pikował nawet o przeszło 9 proc., a na koniec za jeden walor trzeba było zapłacić 10,8 zł, o 8,5 proc. mniej niż dzień wcześniej). – Po prostu pada wiara w spółkę, która w ostatnim czasie wypadała gorzej niż rynek, a której zadaniem będzie teraz głównie obrona dotychczasowych wyników – uważa Piotr Grzybowski, analityk DI BRE.

http://www.parkiet.com/artykul/26,1193896-Duzy-spadek-kursu-TVN.html (dostęp płatny)

[srodtytul]Rzeczpospolita[/srodtytul]

Google płaci za śledzenie

Jacek Przybylski

Ponad 8 tysięcy osób odpowiedziało na ofertę firmy Google, która w zamian za prawo do permanentnej inwigilacji użytkownika oferowała nagrody o wartości do 25 dolarów. Gigant z Krzemowej Doliny szukał kilku tysięcy osób, które zgodziłyby się na udostępnienie danych pokazujących, jak każdego dnia korzystają z Internetu. Google wyjaśnił, że celem programu Screenwise jest m.in. sprawdzenie, w jakiej porze dnia najczęściej buszują po sieci.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1121980_Google_placi_za_sledzenie.html (dostęp płatny)

Bardzo słaby dzień TVN

Mag­da­le­na Le­mań­ska

Kurs spółki mocno spadł, m.in. ze względu na słabe prognozy dla branży. Me­dio­wa gru­pa po­da­ła wczo­raj wy­ni­ki za IV kw. ubie­głe­go ro­ku. Ale to nie one, choć od­bie­ga­ły od ocze­ki­wań ana­li­ty­ków, spo­wo­do­wa­ły, że kurs spa­dał w cią­gu dnia na­wet o po­nad  9 proc. – Po pro­stu za­ła­mał się sen­ty­ment do spół­ki, któ­ra w ostat­nim cza­sie wy­pa­da­ła go­rzej niż ry­nek, a któ­rej za­da­niem bę­dzie te­raz głów­nie obro­na do­tych­cza­so­wych wy­ni­ków – uwa­ża Piotr Grzy­bow­ski, ana­li­tyk DI BRE.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1122032_Bardzo_slaby_dzien_TVN.html (dostęp płatny)

Po dwóch latach spadku elektronika znów na plusie

Piotr Ma­zur­kie­wicz, Aleksandra Stanisławska

Sprze­daż sprzę­tu w 2011 r. wzro­sła do 22,8 mld zł To naj­lep­szy wy­nik bran­ży od 2008 roku i to po­mi­mo spad­ku cen wie­lu produktów Naj­szyb­ciej ro­śnie popyt na smartfo­ny oraz de­ko­de­ry do od­bio­ru cy­fro­wej te­le­wi­zji Tegoroczne obroty podbije Euro 2012. Zmiana trendu była możliwa dzięki dobremu IV kwartałowi. Bo choć po­przed­ni rok dla pro­du­cen­tów oraz sprze­daw­ców sprzę­tu elektronicznego za­czął się do­brze (ob­ro­ty ro­sły o kil­ka pro­cent), to potem sy­tu­acja się po­gar­sza­ła (po lip­cu sprze­daż spa­da­ła o po­nad 6 proc.). Dzię­ki do­brym wy­ni­kom ostat­nie­go kwar­ta­łu ry­nek w po­rów­na­niu z 2010 r. zy­skał war­to­ścio­wo 1,7 proc. Jesz­cze kil­ka mie­się­cy te­mu ma­ło kto ta­kie­go wy­ni­ku mógł się spo­dzie­wać.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1122069_Po_dwoch_latach_spadku_elektronika_znow_na_plusie.html (dostęp płatny)

Stacjonarny Internet rośnie coraz wolniej

Urszula Zielińska

W 2011 ro­ku przy­cho­dy ope­ra­to­rów ze sta­cjo­nar­ne­go In­ter­ne­tu uro­sły tylko o 6 proc. Gro­no abo­nen­tów usłu­gi rośnie co­raz wol­niej. Ope­ra­to­rom te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­nym i sie­ciom ka­blo­wym co­raz trud­niej przy­cho­dzi zdo­by­wa­nie abo­nen­tów sta­cjo­nar­ne­go do­stę­pu do In­ter­ne­tu – wy­ni­ka z ze­bra­nych przez nas da­nych. Pod­czas gdy jesz­cze dwa la­ta te­mu naj­więk­szym telekomom i ka­blów­kom przy­by­wa­ło i po­nad 130 tys. użyt­kow­ni­ków co kwar­tał, w ubie­głym ro­ku – śred­nio już tyl­ko 60 tys.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1122035_Stacjonarny_Internet_rosnie_coraz_wolniej.html (dostęp płatny)

[srodtytul]Dziennik Gazeta Prawna[/srodtytul]

Ministerstwo Cyfryzacji przedstawia ambitne plany

Pozostało 99% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Uwaga na nowe pułapki w roamingu. Jak za granicą łączyć się taniej lub za darmo
Telekomunikacja
Gigant ogłasza przełom w łączności. To zupełnie nowa jakość
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży