Kłótnia o rekompensaty dla nadawców telewizyjnych po wrzutce do Megaustawy [nowe]

Publikacja: 03.07.2019 23:45

Komisja Cyfryzacji, Innowacji i Nowych Technologii głosowała w  środę wieczorem nad kilkunastoma poprawkami do nowelizacji tzw. Megaustawy w drugim czytaniu. Przyjęła tylko te zgłoszone przez PiS. Część z nich miała charakter uzupełniający, część techniczny, ale dwie zaskoczyły opozycję.

Po pierwsze PiS zaproponował poprawkę przekazującą prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej decyzje w sprawie zmiany decyzji rezerwacyjnych pasma 700 MHz, zajmowanego dziś przez cyfrową telewizję naziemną, a w przyszłości mającego trafić do operatorów sieci komórkowych 5G (zgodnie z nowelizacją Pt, pasmo to było wyłączone z kompetencji UKE, a resort cyfryzacji zapowiadał specjalną ustawę).

Po drugie, prezes UKE ma zyskać uprawnienia do przyznawania rekompensaty nadawcom telewizyjnym, którzy będą schodzić z tego pasma w dół tabeli.  PiS wniósł przy tym, aby obie poprawki (15 i 17) głosować łącznie.

Wydaje się więc, że – wbrew zapowiedziom wiceminister cyfryzacji Wandy Buk – nie będzie spec ustawy o 700 MHz.

– Celem jest stworzenie możliwości dla prezesa UKE obniżenia o maksymalnie 50 proc. opłaty za dysponowanie częstotliwością z zakresu 470-694 MHz za lata 2021-2023, dla nadawcy naziemnej telewizji cyfrowej, którzy będą musieli zwolnić tzw. pasmo 700 MHz – odczytała poprawkę 17. posłanka Barbara Dziuk.

Pełna treść poprawek jest tutaj, ale nie zostały podane do publicznej wiadomości do momentu publikacji tego tekstu. Jak czytała posłanka, prezes UKE będzie mógł wskazać, że opłata ulega zmniejszeniu o maksymalnie 50 proc. i określać będzie wysokość tej obniżki. W latach 2021-2023 ma wskazywać na rzecz funduszu szerokopasmowego kwoty pomniejszone o rekompensatę.

Literalnie poprawka brzmi tak:

„17) po art. 17 dodać art. 17a i art. 17b w brzmieniu:

„Art. 17a. 1. W przypadku, gdy w celu wykonania decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/899 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wykorzystywania zakresu częstotliwości 470-790 MHz w Unii (Dz. Urz. UE L 138 z 25.05.2017, s. 131) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej cofnie lub zmieni decyzję przyznającą prawo do dysponowania częstotliwością z zakresu 470-790 MHz w służbie radiodyfuzyjnej na cele rozpowszechniania lub rozprowadzania programu telewizyjnego w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną w multipleksie, przyznając w decyzji prawo do dysponowania częstotliwością z zakresu 470-694 MHz w służbie radiodyfuzyjnej na cele rozpowszechniania lub rozprowadzania programu telewizyjnego w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną w multipleksie, podmiot, na rzecz którego została wydana prawomocna decyzja w sprawie przyznania prawa do dysponowania częstotliwością z zakresu 470-694 MHz, zwana dalej „decyzją rezerwacyjną”, może zwrócić się do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o wydanie decyzji w sprawie obniżenia opłaty, o której mowa w art. 185 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 11, ponoszonej przez ten podmiot w związku z decyzją rezerwacyjną w latach 2021 – 2023.

2. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydając decyzję w sprawie obniżenia opłaty bierze pod uwagę wykazane przez podmiot, o którym mowa ust. 1, koszty związane ze zmianą lub cofnięciem rezerwacji częstotliwości z zakresu 470-790 MHz.

3. Wysokość obniżenia opłaty w danym roku nie może przekroczyć 50 proc. opłaty, ponoszonej przez podmiot w związku z decyzją rezerwacyjną. Art. 17b. W latach 2021–2023 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przekazuje na rachunek Funduszu Szerokopasmowego środki pobrane z tytułu opłat za prawo do dysponowania częstotliwością, o których mowa w art. 185 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 11, w wysokości, o której mowa w art. 16a ust. 3 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1 pomniejszonej o kwoty wynikające z decyzji w sprawie obniżenia opłaty, o których mowa w art. 17a ust. 1.””.

Obecna na posiedzeniu Komisji Iwona Różyk-Rozbicka, dyrektor departamentu prawnego UKE krytycznie odniosła się do systemu rekompensat.  – Jeśli chodzi o poprawkę 15. to jako urząd ją przyjmujemy z zadowoleniem.  Czekamy jeszcze na Krajowy Plan Działań, który wskaże nam daty, w jakich mamy decyzje zmieniać  – mówiła dyrektor UKE.

Natomiast o poprawce dotyczącej rekompensat dla nadawców Różyk-Rozbicka wyraziła się negatywnie.  – To zupełnie nowa kompetencja dla prezesa UKE, a mimo tego poprawka ta nie została z nami choćby na roboczo uzgodniona, co uważamy za bardzo niefortunne.  Dlatego nie możemy się do niego odnieść w sposób szczegółowy. Rozumiemy natomiast istotę tego przepisu. Tak naprawdę wprowadza nam system wypłaty rekompensat dla nadawców, którym będziemy zmieniać decyzje w ramach pasma 700 MHz – mówiła dyrektor UKE.

– Przepis ten jest kwintesencją bałaganu jeśli chodzi o rekompensatę kosztów migracji podmiotów z pasma 700 MHz na pasma niższe. Koszty te powinny być określone w Krajowych Planach Działań. U nas taki dokument powinno opublikować ministerstwo. Do tej pory czekamy na aktualizację Planu, który powinien czekać na stronach Ministerstwa od czerwca 2018 r. W międzyczasie w trakcie nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego byliśmy świadkami żenującej sceny, w której resort próbował przerzucić na nas winę za brak zajęcia się kosztami refarmingu w paśmie 700, wtedy były też zapowiedzi specustawy, która ten temat zaadresuje, a dziś  mamy ostatni etap tego spektaklu, w którym ten gorący kartofel wrzuca się nam – mówiła Iwona Różyk-Rozbicka.

– Protestujemy przeciwko takiemu zajmowaniu się tematem, gdzie na kolanie powstaje przepis dziurawy – mówiła.

W jej ocenie, mechanizm rekompensat oznacza pomoc publiczną, która powinna być uzgodniona z właściwymi organami UE.  – UKE będzie musiał odrębnie notyfikować środek KE. Co wydłuży czas przyznawania rekompensat na rzecz przedsiębiorców – mówiła.

Według niej powstaje także pytanie, co będzie działo się z pasmem 700 MHz przez kilka lat do 2023 r. (Polska wystąpiła o więcej czasu na zwolnienie częstotliwości przez telewizje).

To, że zagrożony może być interes nadawców zaniepokoiło Barbarę Bubulę: – Czy poprawka była skonsultowana z nadawcami, tymi, którzy posiadają prawa do tych częstotliwości. Czy nie będzie tutaj jakiejś kontrowersji wokół tej sprawy, w związku z – powiedzmy to bez ogródek  – wrzutką. Można mieć obawy, że ten przepis nie będzie skuteczny: że pozbawi się prawa do częstotliwości, a równocześnie nie da się prawa do rekompensaty tym podmiotom – mówiła posłanka.

Posłowie opozycji próbowali przekonać zebranych, aby głosować poprawki oddzielnie. Biuro legislacyjne Sejmu odpowiedziało, że to zależy od wnioskodawców.

Wanda Buk, wiceminister cyfryzacji, nie zgodziła się, że rekompensaty trzeba będzie konsultować z KE. – Faktycznie te przepisy pojawiały się wcześniej z procesie legislacyjnym. Był bardzo duży opór nadawców, którzy podnosili, że nie został wykazany koszty, jakie będą musieli ponieść, w związku z zejściem na niższy zakres pasma. UKE twierdził, że będą to koszty znikome, teraz się tych twierdzeń wypiera. To wygenerowało ogromny opór nadawców, gdy państwo się z tego wycofali – mówiła Buk do dyrektor UKE.

Antonii Mężydło (PO) postulował, aby na dyskusję nad zadaną materią było więcej czasu. Wymusił na przewodniczącym posiedzenia wypowiedź wiceminister na temat tego, czy nie lepiej byłoby przeprowadzić odrębną legislację. – Nie widzę takiej potrzeby – powiedziała Wanda Buk.

Posłowie PiS przegłosowali poprawki łącznie bez większego problemu.

Według wyjaśnień ze strony MC, rekompensaty dla nadawców są potrzebne szybko, ponieważ cyfrowa telewizja naziemna nie może zakłócać działania sieci 5G państw za zachodnią granicą.

Materiał będzie aktualizowany

Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Telekomunikacja
Nowy lider wyścigu internetowych grup w Polsce. Przełomowy moment dla Polsatu