Dzisiaj Komisja Europejska opublikowała oficjalnie w Dzienniku Urzędowym Unii zalecenia odnośnie zagospodarowania tzw. dywidendy cyfrowej po wyłączeniu analogowych emisji telewizyjnych (treść dokumentu została przygotowana pod koniec października br.)

Dokument zaleca państwom członkowskim dołożenia wszelkich starań, aby do 2012 r. na ich terenie emisja sygnału telewizyjnego realizowana była tylko w technologii cyfrowej (w Polsce mówi się o wyłączeniu sygnału analogowego w 2013 r.) Drugie zalecenie, to prawne uregulowanie wykorzystania zakresu radiowego 790-862 MHz zgodnie z międzynarodowymi harmonizacjami. Unia chce koordynować zasady wykorzystania tego pasma i wprowadzać spójnej regulacje i standardy techniczne, co – zdaniem Komisji – pozwoli uzyskać efekt skali i obniży koszty implementacji nowych usług na tym zakresie.

Część kanałów radiowych z zakresu 790-862 MHz, jakie zwolni sieć nadawcza analogowej TV, zostały już przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną (ang. ITU) przyporządkowana usługom telefonii komórkowej. Komisja liczy, że to pasmo przyczyni się do realizacji ambitnego planu pokrycia 100 proc. powierzchni krajów Unii usługami szerokopasmowymi do 2013 r.

[link=images/pliki/dywidenda_cyfrowa_zalecenia_ke.pdf]Zalecenia Komisji Europejskiej odnośnie dywidendy cyfrowej w paśmie 790-862 MHz[/link]