Od nowego roku we wnioskach o dofinansowanie w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) będą stosowane nowe, preferencyjne zasady finansowania projektów.

Od najbliższego konkursu, który zostanie ogłoszony w I kwartale 2013 r.  Jednostki samorządu terytorialnego zwolnione będą z obowiązku ponoszenia 15 proc. udziału wkładu własnego w projekcie, który zostanie sfinansowany ze środków budżetu państwa i budżetu środków europejskich.

Zmiany mają  ułatwić jednostkom samorządu terytorialnego wdrażanie projektów, których celem jest ograniczanie wykluczenia cyfrowego. Będą one stosowane zarówno do już realizowanych projektów jak i wniosków, które zostaną złożone w naborach konkursowych od stycznia 2013 roku.

W Działaniu 8.3 POIG roszerzono też grupę beneficjentów programu. I tak o komputer z dostępem do Internetu będą się mogły też ubiegać  się osoby w wieku  50+ oraz dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, jesli osoby z tych grup spełnią określone kryteria dochodowe.