60 mln zł to kwota, jaką zamierza rozdysponować Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w konkursie w ramach działania II.1 „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” PO RPW 2007-2013 na budowę sieci ostatniej mili w pięciu województwach Polski Wschodniej. PARP planuje ogłoszenie konkursu 10 marca 2014 r., a nabór będzie trwać do  24 marca 2014 r.

Podobny konkurs PARP organizował w zesżlym roku i został on rozstrzygnięty w grudniu.  Złożono w nim 105 wniosków o dofinansowanie, z czego 88 spełniało  kryteria formalne (podlegające ocenie merytorycznej). W efekcie do dofiansowania PARP rekomendował 46  wniosków. Ogólna wartość rekomendowanego wsparcia to  165,7 mln zł. Wśród największych beneficjentów znalazła się Telekomunikacja Polska, która pozyskała dofiansowanie na 12 projektów na kwotę blisko 11 mln zł.

W konkursie, kóory ruszy w marcu dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów, których wartość wynosi nie mniej niż 100 tys. zł, polegających na zbudowaniu sieci szerokopasmowej na obszarach, na których nie ma odpowiedniego szerokopasmowego dostępu do Internetu lub szerokopasmowego dostępu do Internetu nowej generacji, które w całości będą realizowane na terenie jednego z województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego.

Projekty objęte dofinansowaniem będą mogły być realizowane przez okres nie dłuższy niż 18  miesięcy i nie mogą zakończyć się później niż 31.10.2015 r. Jednym z założeń konkursu jest by projekty ubiegającee się o dofinansowanie były w jak największym stopniu  powiązane ze szkieletową siecią szerokopasmową budowaną w ramach projektów SSPW poprzez przyłączenia do węzłów tych sieci, a co za tym idzie, przyczyniały się do zwiększania penetracji usług dostępu do Internetu na obszarach, na których rynek nie działa prawidłowo.