Trzy scenariusze dla aukcji LTE

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji dostało już przygotowane przez branżę telekomunikacyjną propozycje rozwiązania problemu z aukcją LTE. Eksperci Rady ds. Cyfryzacji działającej zaproponowali trzy alternatywne warianty zapisów w projekcie rozporządzenia MAiC dotyczącym aukcji częstotliwości komórkowych z zakresu 800 i 2600 MHz. Teraz czekają na spotkanie z ministrem Andrzejem Halickim i możliwość przedyskutowania zaproponowanych opcji.

Publikacja: 23.09.2015 14:06

Trzy scenariusze dla aukcji LTE

Foto: ROL, Magda Starowieyska Magda Starowieyska

Pierwszy wariant zakłada zakończenie aukcji po upływie 115 bez zakończenia jej II etapu. Zakłada, że z chwilą ogłoszenia o zakończeniu aukcji oferty, złożone w toku aukcji przestają być dla jej uczestników wiążące, a wciągu siedmiu dni zostaje im zwrócone wadium. Wśród zalet tego rozwiązania jego pomysłodawcy wymieniają:

– umożliwienie zharmonizowania zobowiązań aukcyjnych lub przetargowych, określonych w nowym postępowaniu po zakończeniu trwającej aukcji, z celami Agendy Cyfrowej –Narodowego Planu Szerokopasmowego / Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,

– umożliwienie UKE przygotowania nowego, kompleksowego rozwiązania dotyczącego rozdysponowania częstotliwości radiowych; eliminującego wady aktualnej dokumentacji aukcyjnej,

– brak kolizji z przepisami obowiązującego rozporządzenia MAiC, – że nie będzie dyskryminować żadnego z uczestników,

– przejrzystość i efektywność.

Drugi wariant zakłada, że jeśli do z końcem ostatniej rundy dnia wyznaczonego przez ministra w rozporządzeniu nie dojdzie do zakończenia aukcji zgodnie z dokumentacją aukcyjną, każdemu uczestnikowi przydzielona zostanie dokładnie taka samą ilość bloków (przy założeniu, że nie większa niż ta, o jaką się ubiega).

To da się zrobić, jeśli podmiotów z aktywnymi ofertami na dany zakres częstotliwości jest mniej niż bloków częstotliwości w danym zakresie. Gdyby sytuacja była inna, o pozostałe nieprzydzielone bloki częstotliwości uczestnicy, którzy mają prawo składnia dodatkowych ofert (w ostatniej rundzie wyznaczonego dnia), składają dodatkowe oferty w zamkniętych kopertach w trybie zaproponowanym przez ministra.

Drugi wariant może być zastosowany wraz z cofnięciem określonej ilości rund lub z podpisaniem przez uczestników aukcji porozumienia ze Skarbem Państwa, na mocy którego honorowanie ofert składanych w aukcji byłoby zabezpieczone sankcja przepadku depozytu fazy drugiej. – Obecnie ze względu na bezwarunkowy obowiązek jego zwrotu uczestnikowi aukcji nie stanowi żadnego zabezpieczenia ofert – zauważają autorzy pomysłu.

Jak dodają, rozwiązanie to jest oparte na konkluzji, że przyczyną impasu w aukcji jest ” trwałe niezrównoważenie popytu i podaży wynikające z przeciwstawnych celów jej uczestników przy braku jakiejkolwiek możliwości rozstrzygnięcia kompromisowego rozumianego jako alokacja minimalnego zasobu pasma dla każdego z jego uczestników.”

Zalety tego rozwiązania to m.in. fakt, że:

– chroni rynek przed negatywnymi skutkami zawyżonych cen za pasmo na skutek nierównych popytów jej uczestników,

– daje kompromisową alokację pasma – każdy z uczestników aukcji aktywnych w ostatniej rundzie dnia przewidzianego w rozporządzeniu zostaje podmiotem wyłonionym na maksymalną dostępną ilość pasma, którą można równo przydzielić uczestnikom.

Jak konkludują autorzy tego scenariusza: -Tym samym rozstrzygnięcie jest pro-konkurencyjne i chroni stabilność rynku po aukcji.

Trzeci wariant zakłada cofnięcie aukcji do niższego etapu poziomu ofert i kontynuowaniu jej na obecnych zasadach – różnica także miałaby polegać na tym, że uczestnicy mieliby składać wiążące oferty pod rygorem przepadku wpłaconego depozytu.

Wśród zalet tego rozwiązania eksperci wymieniają:

– zakończenie procesu aukcyjnego prawdopodobnie wcześniej niż w obecnej aukcji,

– oczekiwany poziom cen na poziomie przekraczającym założenia do budżetu i zarazem umożliwiający inwestycje bez istotnego zagrożenia dla poziomu cen detalicznych,

– zachowanie reguł i charakteru aukcji oraz interesów jej wszystkich uczestników,

– stabilność prawna wyniku aukcji.

Trwające negocjacje branży z MAiC to skutek krytyki rozwiązania proponowanego przez resort. Polkomtel i P4 chciały nawet, by by ministerialny projekt zmian w rozporządzeniu dotyczącym aukcji częstotliwości komórkowych z zakresu 800 i 2600 MHz zbadał Trybunał Konstytucyjny, uważając go za niekonstytucyjny.

Pierwszy wariant zakłada zakończenie aukcji po upływie 115 bez zakończenia jej II etapu. Zakłada, że z chwilą ogłoszenia o zakończeniu aukcji oferty, złożone w toku aukcji przestają być dla jej uczestników wiążące, a wciągu siedmiu dni zostaje im zwrócone wadium. Wśród zalet tego rozwiązania jego pomysłodawcy wymieniają:

– umożliwienie zharmonizowania zobowiązań aukcyjnych lub przetargowych, określonych w nowym postępowaniu po zakończeniu trwającej aukcji, z celami Agendy Cyfrowej –Narodowego Planu Szerokopasmowego / Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Telekomunikacja
Duża awaria sieci komórkowych w Polsce. Problemy z połączeniami
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych? Zwycięzca jest jeden
Telekomunikacja
Ile Polacy płacą za usługi telekomunikacyjne i jak z nich korzystają. Raport UKE
Telekomunikacja
Bezprzewodowy internet rozkwitnie dzięki 5G. Najnowsze prognozy Ericssona
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Telekomunikacja
Aukcja częstotliwości dla sieci 5G rusza 22 czerwca. Kto weźmie udział?
Telekomunikacja
Amazon wprowadza darmowy abonament telefoniczny. Cios w operatorów komórek