Przegląd prasy – piątek 2 marca

Publikacja: 02.03.2012 08:15

Ekipa z Polkomtelu na czele zarządu PGE

MACIEJ SZCZEPANIUK

Były wiceprezes Polkomtelu Krzysztof Kilian został wczoraj wieczorem powołany na stanowisko prezesa PGE. Obowiązki obejmie 5 marca 2012 r. Obok niego do zarządu energetycznej spółki wejdzie Bogusława Matuszewska, także do niedawna pracująca we władzach Polkomtelu, która będzie odpowiadać za politykę handlową energetycznego potentata. W wyścigu po stanowiska pokonali oni 31 konkurentów.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=401411 (dostęp płatny)

Wielkie porządki w imperium Solorza-Żaka

Michał Fura

Szybki internet i usługi wideo zatrzymają spadek przychodów Polkomtelu. Potem połączą się sieci sprzedaży Plusa i Cyfrowego Polsatu. Zygmunt Solorz-Żak przyjechał na targi telekomunikacyjne MWC w Barcelonie, by zobaczyć nowości w ofercie największych producentów telefonów i dostawców infrastruktury, które mogłyby pasować do jego wizji rozwoju Polkomtelu. Właściciel sieci Plus myśli, jak obniżyć koszty i zwiększyć przychody. Plan jest prosty: zacieśnić współpracę z Cyfrowym Polsatem i zmienić ofertę medialną.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=401388 (dostęp płatny)

Japoński kolos powalony na kolana

ANDREW EDGECLIFFE-JOHNSON I JONATHAN SOBLE

Sony jak powietrza potrzebuje hitu na miarę walkmana. Inaczej nigdy nie odzyska pozycji, którą dekadę temu utraciło na rzecz Apple’a, Samsunga oraz HTC. Świętując 12 lutego zdobycie przez brytyjską piosenkarkę Adele sześciu nagród Grammy, prezes Sony sir Howard Stringer wyglądał na człowieka, który poczuł ulgę. Ze spokojem przyjmował poklepywanie po plecach, które było miłą odmianą po bardzo wyczerpującym roku. Nadzieje 70-letniego Stringera na przejście na emeryturę po przywróceniu dochodów koncernu do poziomu 3 mld dol. zostały zdruzgotane przez liczne katastrofy w 2011 roku.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=401281 (dostęp płatny)

Kroes: Obniżcie roaming danych, bo ludzie się boją wysokich cen!

Przemysław Poznański

Ludzie boją się korzystać za granicą z internetu. Obniżcie ceny za roaming danych – wzywała w czwartek podczas targów komórkowych w Barcelonie unijna komisarz Neelie Kroes. Kroes ma poważny argument, który może przemówić do operatorów: „odblokowany” rynek transgranicznego mobilnego internetu może być wart w Europie 1,5 mld euro. – Wiem, że 40 proc. klientów telefonii komórkowej boi się korzystać z danych w roamingu – twierdzi Neelie Kroes. Dlaczego? – Bo stawki roamingowe nadal są tak wysokie, że ludzie boją się niemiłej niespodzianki po otrzymaniu rachunku – dodaje.

http://wyborcza.biz/biznes/1,101558,11266947,Kroes__Obnizcie_roaming_danych__bo_ludzie_sie_boja.html

Operatorzy stacjonarni protestują przeciw noweli Prawa telekomunikacyjnego

Przemysław Poznański

Nieuzasadniona i niebezpieczna – tak operatorzy oceniają zmianę prawa telekomunikacyjnego planowaną przez resort cyfryzacji. Przekonują, że zgodnie z zapisami ustawy będą musieli śledzić każdy ruch internauty. – ACTA to przy tym nic – mówią. Jerzy Trzaskowski z Multimedia Polska nie kryje emocji, gdy mówi o projekcie zmian w Prawie telekomunikacyjnym: – Aby wypełnić zapisy ustawy, musielibyśmy mieć pełny wykaz stron oraz plików odwiedzanych i ściąganych przez klientów. Po to, by w razie czego bronić się przed reklamacją – tłumaczy.

http://wyborcza.biz/biznes/1,101558,11260788,Operatorzy_stacjonarni_protestuja_przeciw_noweli_Prawa.html

Czy przejście na telewizję cyfrową się opóźni?

Vadim Makarenko

Największe telewizje komercyjne mają wątpliwości co do tego, że kraj całkowicie przejdzie na telewizję cyfrową już 31 lipca 2013 r. I wskazują palcem na telewizję publiczną. – Jestem dziennikarzem i widziałem, jak są przesuwane poważniejsze terminy – stwierdził Roman Młodkowski, publicysta ekonomiczny i szef kanału TVN CNBC.

http://wyborcza.biz/biznes/1,101558,11260712,Czy_przejscie_na_telewizje_cyfrowa_sie_opozni_.html

Krzysztof Kilian prezesem Polskiej Grupy Energetycznej

Rafał Zasuń

Kolega premiera pokieruje największą spółką energetyczną kraju. Kilian zna się z premierem Donaldem Tuskiem od kilkudziesięciu lat. Uchodzi za jednego z jego najbliższych jego przyjaciół i doradców. Plotki o tym, że to właśnie on ma zastąpić poprzedniego prezesa PGE Tomasza Zadrogę pojawiły się już w dniu rezygnacji tego ostatniego, w listopadzie ubiegłego roku. Kilian w tym samym czasie odszedł ze stanowiska wiceprezesa Polkomtela.

http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,11269504,Krzysztof_Kilian_prezesem_Polskiej_Grupy_Energetycznej.html

Kon­ku­ren­cja chce po­bić Playa je­go wła­sną ­bro­nią

Urszula Zielińska

T­-Mo­bi­le i Plus za­ata­ku­ją naj­młod­sze­go ope­ra­to­ra ko­mór­ko­we­go, któ­ry od pięciu lat od­bie­ra im klien­tów. Uży­ją je­go bro­ni – nie­dro­gich smart­fo­nów i ofer­ty in­ter­ne­to­wej. P4, operator sieci Play, z 2,7 mld zł przychodów zdobył w zeszłym roku 12 proc. rynku komórkowego w Polsce. W tym roku chce zwiększyć przychody o kilkaset milionów złotych, koncentrując się jednocześnie na tym, by jak najwięcej zarobić. Takie plany przedstawił przy okazji publikacji wyników za 2011 rok Joergen Bang-Jensen, prezes P4.

http://www.parkiet.com/artykul/26,1200233-Konkurenci-sprobuja-popsuc-szyki-Playowi.html (dostęp płatny)

Krzysztof Kilian prezesem PGE od 5 marca

PAP

Rada Nadzorcza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zdecydowała o wyborze Krzysztofa Kiliana na stanowisko prezesa spółki oraz Bogusławy Matuszewskiej na stanowisko wiceprezesa – poinformowała w czwartek wieczorem spółka. Oboje zostali powołani z dniem 5 marca. „Wybór został dokonany w wyniku przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, do którego dopuszczonych zostało 33 kandydatów, prowadzonego przez Radę Nadzorczą spółki” – poinformowano w komunikacie.

http://www.parkiet.com/artykul/7,1200313-PGE–Krzysztof-Kilian-prezesem-od-5-marca.html (dostęp płatny)

PGE ma nowego prezesa

Piotr Mazurkiewicz

Zgod­nie z po­ja­wia­ją­cy­mi się od daw­na in­for­ma­cja­mi naj­więk­szą spół­ką z bra­nży po­kie­ru­je Krzysz­tof Ki­lian, by­ły wi­ce­pre­zes Po­lkom­te­lu Pol­ska Gru­pa Ener­ge­tycz­na po­da­ła wczo­raj wie­czo­rem, że od 5 mar­ca pre­ze­sem spół­ki zo­sta­je Krzysz­tof Ki­lian, zaś wi­ce­pre­ze­sem bę­dzie Bo­gu­sła­wa Ma­tu­szew­ska. – Wy­bór zo­stał do­ko­na­ny w wy­ni­ku prze­pro­wa­dze­nia po­stę­po­wa­nia kwa­li­fi­ka­cyj­ne­go, do któ­re­go do­pusz­czo­nych zo­sta­ło 33 kan­dy­da­tów – na­pi­sał w ko­mu­ni­ka­cie Mar­cin Zie­liń­ski, prze­wod­ni­czą­cy ra­dy nad­zor­czej PGE.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1126014_PGE_ma_nowego_prezesa.html (dostęp płatny)

Telekomy powalczą na smartfony

Urszula Zielińska

Ceny zaawansowanych komórek mogą spaść wraz z nasileniem walki operatorów o rynek. T-Mobile i Plus chcą popsuć szyki sieci Play i utrudnić jej realizację strategii. W przyszłym tygodniu w nowej ofercie Heyah pojawią się tanie smartfony. P4, ope­ra­tor sie­ci Play, zdo­był w ub.r. 12 proc. ryn­ku ko­mór­ko­we­go w Pol­sce i miał 2,7 mld zło­tych przy­cho­dów. W 2012 r. naj­młod­sza z sie­ci ko­mór­ko­wych w Pol­sce za­mie­rza zwięk­szyć swo­je przy­cho­dy o kil­ka­set mi­lio­nów zło­tych – za­po­wie­dział Jo­er­gen Bang-Jen­sen, pre­zes spół­ki.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1126000_Telekomy_powalcza_na_smartfony.html (dostęp płatny)

Smartfona tanio sprzedam

Komentuje Piotr Mazurkiewicz

Szy­ku­je się ko­lej­na ba­ta­lia ope­ra­to­rów o klien­tów. Ry­nek jest już te­raz bar­dzo na­sy­co­ny, a licz­ba ak­tyw­nych kart SIM zbli­ża się do 50 mln. Jed­no­cze­śnie cen po­łą­czeń nie da się w nie­skoń­czo­ność ob­ni­żać, więc ich orę­żem po­dob­nie jak przed la­ty znów sta­ną się te­le­fo­ny w pro­mo­cjach.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1126002_Smartfona_tanio_sprzedam.html (dostęp płatny)

Ekipa z Polkomtelu na czele zarządu PGE

MACIEJ SZCZEPANIUK

Pozostało 99% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Uwaga na nowe pułapki w roamingu. Jak za granicą łączyć się taniej lub za darmo
Telekomunikacja
Gigant ogłasza przełom w łączności. To zupełnie nowa jakość
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?