Przegląd prasy – piątek 9 marca

Publikacja: 10.03.2012 08:30

Lepszy bezprzewodowy internet? UKE daje sygnał

Sylwia Czubkowska, Grzegorz Osiecki

Urząd Komunikacji Elektronicznej planuje sprzedaż nowych częstotliwości operatorom komórkowym. Liczy na 3 mld zł. Budżet ma zarobić na aukcji częstotliwości 800 i 1800 MHz. Prezes UKE Magdalena Gaj stwierdziła wczoraj w Radiu PiN, że liczy na sukces, ale eksperci studzą nastroje. – Owszem, te częstotliwości, a szczególnie 800 MHz, były do niedawna dla operatorów takim Świętym Graalem, za który zapłaciliby każde pieniądze. Ale sytuacja na rynku telekomunikacyjnym się zmieniła – tłumaczy Andrzej Piotrowski, ekspert z Centrum im. Adama Smitha.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=402306 (dostęp płatny)

Innowacyjna gospodarka: wyciągnąć dotację z UE i ją odsprzedać

Sylwia Czubkowska

Sprzedaż firmy, która dostała dofinansowanie z Brukseli, może prowadzić do zerwania umowy i konieczności zwrotu pieniędzy. Jak wyliczył DGP, obecnie na sprzedaż wystawionych jest około dziesięciu firm, które pozyskały środki w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Niektóre oferty to prawdziwe okazje. Choćby ta: „Mam do sprzedania spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która otrzymała dofinansowanie z działania 8.1 PO IG w wysokości 830 tys. zł. Wartość całego projektu to milion złotych. Projekt dotyczy branży turystycznej i jest w trakcie realizacji. Już zaczął generować przychody, a wartość przyszłych wydatków kwalifikowanych do zakończenia projektu to ok. 630 tys. zł”.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=402312 (dostęp płatny)

Kablówki wchodzą na tablety i smartfony

Michał Fura

Czy telewizja w internecie i na tabletach zabije kablówki? Gdy Geoff Meade z Press Association zadał to pytanie stojącemu na scenie Neilowi Berkettowi, prezesowi Virgin Media, w wypełnionej po brzegi przedstawicielami branży kablowej sali Square Congress Center w Brukseli zapanowało duże poruszenie. Meade dotknął problemu spędzającego sen z powiek szefom sieci kablowych, którzy spotkali się na corocznym kongresie Cable Europe.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=402326 (dostęp płatny)

Samsung: „Nie” dla ugody z Apple w sprawie pieniędzy za Androida

Przemysław Poznański

Samsung mówi stanowcze: „Żadnej ugody z Apple”. To odpowiedź Koreańczyków na propozycje koncernu spod znaku nadgryzionego jabłka, by płacić mu za licencje zawarte w systemie Android.

http://wyborcza.biz/biznes/1,101558,11306273,Samsung___Nie__dla_ugody_z_Apple_w_sprawie_pieniedzy.html

Telekomunikacja: Konkurencja dla Solorza dopiero w 2013 r.

Urszula Zielińska

Po miesiącu nowa prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zaczyna przekazywać rynkowi pierwsze informacje, na które telekomy z niecierpliwością czekają. Zmienił się termin przetargu na częstotliwości 1800 MHz, pozwalające świadczyć usługi mobilnego Internetu w technologii LTE.

http://archiwum.parkiet.com/artykul/727848_Telekomunikacja:_Konkurencja_dla_Solorza_dopiero_w%C2%A02013_r.html (dostęp płatny)

Dobry czas dla grupy Hawe

Urszula Zielińska

Perspektywa podwojenia przychodów i zysków w 2012 r., inwestorzy instytucjonalni z ponad 5-proc. pakietami akcji  (na razie Idea TFI, Generali OFE) i perspektywa wejścia do WIG40 (16 marca) – te elementy rozgrzewają wyobraźnię inwestorów handlujących akcjami Hawe. Wczoraj notowania światłowodowej spółki rosły najszybciej na GPW, a z rąk do rąk przeszły ponad 4 mln akcji: zyskały na wartości blisko 13 proc. i na zamknięciu za walor płacono 5,75 zł.

http://archiwum.parkiet.com/artykul/727826_Dobry_czas_dla_grupy_Hawe.html (dostęp płatny)

UKE liczy na przetargi

Urszula Zielińska

2 – 3 mld zł trafią do budżetu za częstotliwości LTE – szacuje Magdalena Gaj, prezes UKE. Zgod­nie z obiet­ni­cą da­ną „Rz”, po mie­sią­cu pra­cy na no­wym sta­no­wi­sku no­wa pre­zes Urzę­du Ko­mu­ni­ka­cji Elek­tro­nicz­nej za­czy­na prze­ka­zy­wać ryn­ko­wi pierw­sze in­for­ma­cje, na któ­re czekają te­le­ko­my. Pierw­sza zmia­na to da­ta prze­tar­gu na czę­sto­tli­wo­ści z za­kre­su 1800 MHz, któ­re po­zwa­la­ją świad­czyć usłu­gi ul­tra­szyb­kie­go mo­bil­ne­go do­stę­pu do In­ter­ne­tu w tech­no­lo­gii LTE.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1127957_UKE_liczy_na_przetargi.html (dostęp płatny)

Początek końca marki TP: operator zmienia się w Orange

Urszula Zielińska, Aleksandra Stanisławska

Roz­po­czął się re­bran­ding naj­więk­sze­go pol­skie­go ope­ra­to­ra. Do koń­ca mar­ca szyl­dy w sa­lo­nach sprze­da­ży zo­sta­ną wy­par­te przez lo­go Oran­Ge. Na­zwa TP ma znik­nąć z ryn­ku przed Eu­ro 2012 – po­da­je ser­wis Te­le­po­lis.pl. Do koń­ca mar­ca sa­lo­ny sprze­da­ży i punk­ty ajen­cyj­ne Te­le­ko­mu­ni­ka­cji Pol­skiej po­zbę­dą się sta­re­go lo­go oraz plan­szy in­for­ma­cyj­nych z na­zwą usłu­gi Neo­stra­da. W za­mian po­ja­wią się tam ta­bli­ce z lo­go Oran­ge i na­pi­sem „In­ter­net”.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1127955_Poczatek_konca_marki_TP:_operator_zmienia_sie_w_Orange.html (dostęp płatny)

iPad bez rewelacji, sukces i tak będzie

Aleksandra Stanisławska

No­wy iPad to nie re­wo­lu­cja na mia­rę tej, któ­rą roz­pę­tał pierw­szy ta­blet Ap­ple’a. Po­mi­mo to za­pew­ne oka­że się suk­ce­sem ryn­ko­wym. Ocze­ki­wa­nia wzglę­dem no­we­go iPa­da by­ły ogrom­ne. Ow­szem, jest to urzą­dze­nie za­awan­so­wa­ne tech­nicz­nie, ale nie re­wo­lu­cyj­ne. Roz­cza­ro­wa­nie ana­li­ty­ków prze­ło­ży­ło się na spa­dek kur­su ak­cji fir­my o 2 proc. po śro­do­wej pre­zen­ta­cji.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1127958_iPad_bez_rewelacji__sukces_i_tak_bedzie.html (dostęp płatny)

Operator proponuje nową umowę

Tomasz Poznański

Przedsiębiorcy często namawiają swoich klientów na zmianę warunków kontraktu. Same zapewnienia konsultanta nie są jednak równoznaczne z modyfikacją dotychczasowych ustaleń. W myśl art. 56 ustawy z  16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (DzU z 2004 r. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) świadczenie usług telekomunikacyjnych odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, którą zawiera się w formie pisemnej.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1127802_Operator_proponuje_nowa_umowe.html (dostęp płatny)

Lepszy bezprzewodowy internet? UKE daje sygnał

Sylwia Czubkowska, Grzegorz Osiecki

Pozostało 99% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Telekomunikacja
Rusza przedświąteczna bitwa telekomów. Światłowód czy LTE? Jakie są ceny?
Telekomunikacja
Do kogo uciekają użytkownicy sieci komórkowych. Ten operator wygrywa
Telekomunikacja
Duża awaria sieci komórkowych w Polsce. Problemy z połączeniami
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych? Zwycięzca jest jeden
Telekomunikacja
Ile Polacy płacą za usługi telekomunikacyjne i jak z nich korzystają. Raport UKE
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?