Przegląd prasy – piątek 9 marca

Publikacja: 10.03.2012 08:30

Lepszy bezprzewodowy internet? UKE daje sygnał

Sylwia Czubkowska, Grzegorz Osiecki

Urząd Komunikacji Elektronicznej planuje sprzedaż nowych częstotliwości operatorom komórkowym. Liczy na 3 mld zł. Budżet ma zarobić na aukcji częstotliwości 800 i 1800 MHz. Prezes UKE Magdalena Gaj stwierdziła wczoraj w Radiu PiN, że liczy na sukces, ale eksperci studzą nastroje. – Owszem, te częstotliwości, a szczególnie 800 MHz, były do niedawna dla operatorów takim Świętym Graalem, za który zapłaciliby każde pieniądze. Ale sytuacja na rynku telekomunikacyjnym się zmieniła – tłumaczy Andrzej Piotrowski, ekspert z Centrum im. Adama Smitha.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=402306 (dostęp płatny)

Innowacyjna gospodarka: wyciągnąć dotację z UE i ją odsprzedać

Sylwia Czubkowska

Sprzedaż firmy, która dostała dofinansowanie z Brukseli, może prowadzić do zerwania umowy i konieczności zwrotu pieniędzy. Jak wyliczył DGP, obecnie na sprzedaż wystawionych jest około dziesięciu firm, które pozyskały środki w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Niektóre oferty to prawdziwe okazje. Choćby ta: „Mam do sprzedania spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która otrzymała dofinansowanie z działania 8.1 PO IG w wysokości 830 tys. zł. Wartość całego projektu to milion złotych. Projekt dotyczy branży turystycznej i jest w trakcie realizacji. Już zaczął generować przychody, a wartość przyszłych wydatków kwalifikowanych do zakończenia projektu to ok. 630 tys. zł”.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=402312 (dostęp płatny)

Kablówki wchodzą na tablety i smartfony

Michał Fura

Czy telewizja w internecie i na tabletach zabije kablówki? Gdy Geoff Meade z Press Association zadał to pytanie stojącemu na scenie Neilowi Berkettowi, prezesowi Virgin Media, w wypełnionej po brzegi przedstawicielami branży kablowej sali Square Congress Center w Brukseli zapanowało duże poruszenie. Meade dotknął problemu spędzającego sen z powiek szefom sieci kablowych, którzy spotkali się na corocznym kongresie Cable Europe.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=402326 (dostęp płatny)

Samsung: „Nie” dla ugody z Apple w sprawie pieniędzy za Androida

Przemysław Poznański

Samsung mówi stanowcze: „Żadnej ugody z Apple”. To odpowiedź Koreańczyków na propozycje koncernu spod znaku nadgryzionego jabłka, by płacić mu za licencje zawarte w systemie Android.

http://wyborcza.biz/biznes/1,101558,11306273,Samsung___Nie__dla_ugody_z_Apple_w_sprawie_pieniedzy.html

Telekomunikacja: Konkurencja dla Solorza dopiero w 2013 r.

Urszula Zielińska

Po miesiącu nowa prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zaczyna przekazywać rynkowi pierwsze informacje, na które telekomy z niecierpliwością czekają. Zmienił się termin przetargu na częstotliwości 1800 MHz, pozwalające świadczyć usługi mobilnego Internetu w technologii LTE.

http://archiwum.parkiet.com/artykul/727848_Telekomunikacja:_Konkurencja_dla_Solorza_dopiero_w%C2%A02013_r.html (dostęp płatny)

Dobry czas dla grupy Hawe

Urszula Zielińska

Perspektywa podwojenia przychodów i zysków w 2012 r., inwestorzy instytucjonalni z ponad 5-proc. pakietami akcji  (na razie Idea TFI, Generali OFE) i perspektywa wejścia do WIG40 (16 marca) – te elementy rozgrzewają wyobraźnię inwestorów handlujących akcjami Hawe. Wczoraj notowania światłowodowej spółki rosły najszybciej na GPW, a z rąk do rąk przeszły ponad 4 mln akcji: zyskały na wartości blisko 13 proc. i na zamknięciu za walor płacono 5,75 zł.

http://archiwum.parkiet.com/artykul/727826_Dobry_czas_dla_grupy_Hawe.html (dostęp płatny)

UKE liczy na przetargi

Urszula Zielińska

2 – 3 mld zł trafią do budżetu za częstotliwości LTE – szacuje Magdalena Gaj, prezes UKE. Zgod­nie z obiet­ni­cą da­ną „Rz”, po mie­sią­cu pra­cy na no­wym sta­no­wi­sku no­wa pre­zes Urzę­du Ko­mu­ni­ka­cji Elek­tro­nicz­nej za­czy­na prze­ka­zy­wać ryn­ko­wi pierw­sze in­for­ma­cje, na któ­re czekają te­le­ko­my. Pierw­sza zmia­na to da­ta prze­tar­gu na czę­sto­tli­wo­ści z za­kre­su 1800 MHz, któ­re po­zwa­la­ją świad­czyć usłu­gi ul­tra­szyb­kie­go mo­bil­ne­go do­stę­pu do In­ter­ne­tu w tech­no­lo­gii LTE.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1127957_UKE_liczy_na_przetargi.html (dostęp płatny)

Początek końca marki TP: operator zmienia się w Orange

Urszula Zielińska, Aleksandra Stanisławska

Roz­po­czął się re­bran­ding naj­więk­sze­go pol­skie­go ope­ra­to­ra. Do koń­ca mar­ca szyl­dy w sa­lo­nach sprze­da­ży zo­sta­ną wy­par­te przez lo­go Oran­Ge. Na­zwa TP ma znik­nąć z ryn­ku przed Eu­ro 2012 – po­da­je ser­wis Te­le­po­lis.pl. Do koń­ca mar­ca sa­lo­ny sprze­da­ży i punk­ty ajen­cyj­ne Te­le­ko­mu­ni­ka­cji Pol­skiej po­zbę­dą się sta­re­go lo­go oraz plan­szy in­for­ma­cyj­nych z na­zwą usłu­gi Neo­stra­da. W za­mian po­ja­wią się tam ta­bli­ce z lo­go Oran­ge i na­pi­sem „In­ter­net”.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1127955_Poczatek_konca_marki_TP:_operator_zmienia_sie_w_Orange.html (dostęp płatny)

iPad bez rewelacji, sukces i tak będzie

Aleksandra Stanisławska

No­wy iPad to nie re­wo­lu­cja na mia­rę tej, któ­rą roz­pę­tał pierw­szy ta­blet Ap­ple’a. Po­mi­mo to za­pew­ne oka­że się suk­ce­sem ryn­ko­wym. Ocze­ki­wa­nia wzglę­dem no­we­go iPa­da by­ły ogrom­ne. Ow­szem, jest to urzą­dze­nie za­awan­so­wa­ne tech­nicz­nie, ale nie re­wo­lu­cyj­ne. Roz­cza­ro­wa­nie ana­li­ty­ków prze­ło­ży­ło się na spa­dek kur­su ak­cji fir­my o 2 proc. po śro­do­wej pre­zen­ta­cji.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1127958_iPad_bez_rewelacji__sukces_i_tak_bedzie.html (dostęp płatny)

Operator proponuje nową umowę

Tomasz Poznański

Przedsiębiorcy często namawiają swoich klientów na zmianę warunków kontraktu. Same zapewnienia konsultanta nie są jednak równoznaczne z modyfikacją dotychczasowych ustaleń. W myśl art. 56 ustawy z  16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (DzU z 2004 r. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) świadczenie usług telekomunikacyjnych odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, którą zawiera się w formie pisemnej.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1127802_Operator_proponuje_nowa_umowe.html (dostęp płatny)

Lepszy bezprzewodowy internet? UKE daje sygnał

Sylwia Czubkowska, Grzegorz Osiecki

Pozostało 99% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Uwaga na nowe pułapki w roamingu. Jak za granicą łączyć się taniej lub za darmo
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Telekomunikacja
Gigant ogłasza przełom w łączności. To zupełnie nowa jakość
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?