Na posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji przedstawione zostały warunki, na których projekty informatyczne z zakresu podnoszenia dostępności i jakości e-usług publicznych (drugi cel szczegółowy PO PC) realizowane w przyszłej unijnej prespektywie  finansowej będą mogły się ubiegać o dofinansowanie.

Oprócz kryteriów technicznych (m.in. wpisywanie się w cele programu, w dokumenty strategiczne, odpowiednia grupa beneficjentów, komplementarność z innymi projektami, zasięg ogólnopolski) projekty będą musiały spełniać szereg kryteriów merytorycznych. Są to, m.in.:

– Budżet mniejszy niż 50 mln EUR

– Okres realizacji projektu nie dłuższy niż  36 miesięcy

– Logiczna kontynuacja (otrzymanie dofinansowania uwarunkowane od zakończenia wcześniejszego etapu – jeśli dotyczy)

– Gotowość legislacyjna (niezbędna dla osiągnięcia funkcjonalności produktów projektu – akty prawne przyjęte przez Radę Ministrów (rozporządzenia RM) bądź zatwierdzone (projekty ustaw), bądź pozytywna opinia KRMC w przypadku rozporządzeń poszczególnych ministrów.

– Wykorzystanie profilu zaufanego do uwierzytelniania (lub jako uzupełniającej metody uwierzytelniania)

– Wykorzystanie metodyki projektowej na etapie realizacji

– Modułowe podejście do projektu (podział zamówienia między różnych dostawców).