Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował nowe stanowisko w sprawie świadczenia przez jednostki samorządu terytorialnego bezpłatnej lub za opłatę niższą niż cena rynkowa usługi dostępu do sieci Internet na podstawie art. 7 Megaustawy.

Zgodnie z nim maksymalna przepływność oferowna w publicznych hotpsotach nie powinna przekraczać 512 kbit/s. W stosunku do wcześniej wydawanych decyzji regulator zdecydował się na skrócenie maksymalnego czasu, po upływie którego następuje zakończenie połączenia do 45 minut (tzw. czas jednorazowej sesji w ramach dostępu nieodpłatnego)  oraz wprowadza dodatkowo wymóg 15 minutowej przerwy pomiędzy poszczególnymi sesjami. W publicznych hotspotach ograniczony ma być także miesięczny limit transferu danych do nie więcej niż 750 MB dla użytkownika.

Jak podkreśla UKE zmiany wynikają z 3-letniej praktyki w prowadzeniu  postępowań administracyjnych w sprawie samorządowych hotspotów. Prezes UKE wziął również pod uwagę opinie operatorów świadczących komercyjnie usługi dostępu do Internetu, które przekazywane były w trakcie postępowań konsultacyjnych.

Warunkami formalnymi świadczenia przez jst usługi dostępu do Internetu są podjęcie przez organ stanowiący jst stosownej uchwały oraz uzyskanie zgody Prezesa UKE, wyrażonej w formie decyzji administracyjnej.